Начало » 8110103 Организация на дейностите в места за настаняване   

8110103 Организация на дейностите в места за настаняване   

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХотелиер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА811010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОрганизация на дейностите в места за настаняване
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8110103
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ272
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА392
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8110103 – “Организация на дейностите в места за настаняване”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Да поддържа лична и производствена хигиена и хигиена на работното място;
 • Да контролира познаването и използването на лични предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда;
 • Да разпознава основните източници на риск в работната среда и да предприема сътветните действия за отстраняването им;
 • Да разпознава основните източници на замърсявания в работната среда и да предприема сътветните действия за отстраняването им;
 • Да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки;
 • Да оказва долекарска помощ;
 • Да познава външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес поведението на организацията;
 • Да познава принципите на делово общуване;
 • Да оценява ролята на комуникациите при взимане на управленски решения;
 • Да познава методите на вербални и невербални комуникации при общуване;
 • Да осъществява връзки с обществеността;
 • Да познава и прилага нормативни документи и методически материали по икономиката и организацията на труда;
 • Да познава и прилага правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Да разбира и осъществява договорните отношения между работодател и работник;
 • Да знае и прилага изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство отнасящи се до различните длъжности;
 • Да прилага индивидуални методи на работа с персонала;
 • Да съобразява взаимозаменяемост на персонала;
 • Да осъществява координация между ръководството и останалите  членове на персонала;
 • Да познава социално-психологическите изисквания, да прилага норми;
 • Да познава социално-психологическите особености на обслужването и поведението на гостите;
 • Да знае техническите и експлоатационни характеристики на основните машини и  съоръжения, инсталации, инвентар и обзавеждане на рецепцията и приемния блок на хотела;
 • Да знае правилника за вътрешния ред в хотела въведен от мениджъра

ДА МОЖЕ:

 • Да умее да контактува с гости със специални изисквания;
 • Да умее да работи с компютър;
 • Да умее да ползва програмни продукти;
 • Да може да събира, обработва и ползва информация;
 • Да осъществява комуникации на чужд език;
 • Да разбира лексиката свързана с всички задачи на работното място;
 • Да умее да осъществява професионален контактс гостите на чужд език;
 • Да повишава езиковата си квалификация по чужд език;
 • Да се информира за новостите в туристическата индустрия и политика от специализирани издания на чужд език;
 • Да прилага технологията на туристическо обслужване;
 • Да оперира с машини и съоръжения в хотелиерството;
 • Да познава икономиката и мениджмънта в хотелиерството;
 • Да познава нормативната уредба в туризма;
 • Да има познания по културология, маркетинг и реклама;
 • Да владее професионално-речевия етикет при посрещане на гостите при установена стандартна процедура;
 • Да изготвя сметки и да води редовно определената оперативна-техническа отчетност;
 • Да ползва информационни системи в работата си;
 • Да реагира в извънредни ситуации свързани с пренатовареност на хотела;
 • Да познава и умее да прилага установените хотелски стандарти за посрещане на български и чуждестранни туристи и гости, изискващи специално внимание – деца, инвалиди, VIP и други;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предмети            Учебни часове
Общо              ТеорияПрактика
12345
  Обща задължителна професионална подготовка4040 
1.Здравословни и безопасни условия на труд1616 
2.Трудово-правно законодателство88 
3.Икономика1616 
  Отраслова задължителна професионална подготовка1527280
1.Чужд език по професията48 48
2.Основи на туризма1616 
3.Хигиена на хранене и хранително законодателство24168
4.Счетоводство и отчетност в туризма24168
5.Информационни системи в туризма24816
6.Професионална етика и туристическо поведение1616 
 Специфична задължителна професионална подготовка472160312
1.Технология на хотелиерското обслужване1526488
2.Организация и функциониране на преден офис1366472
3.Технология на допълнителните дейности в туризма643232
4.Производствена практика120 120
 Общо брой часове664272392
Scroll to Top