Начало » 7620601 Осигуряване на приемна грижа

7620601 Осигуряване на приемна грижа

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПриемен родител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА762060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОсигуряване на приемна грижа
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7620601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ208
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА456
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 7620601 – “Осигуряване на приемна грижа”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, осигурява безопасна среда за децата;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и подзаконовата нормативна база, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • отнася се с чувство на отговорност към задачите, които са му възложени от работодателя или от родителите/настойниците на детето;
 • притежава вътрешна мотивация от повишаване на квалификацията си;
 • познава съвременни средства за приложение на информационно – комуникативни технологии;
 • притежава ниво на владеене на един чужд език на ниво, спрямо европейската езикова рамка, подволяващо му свободна комуникация на професионални теми;
 • познава и прилага правилата за оказване на долекарска помощ в спешни ситуации и изпълнява указанията за полагане на грижи за болно дете, познава симптомите на заболяванията в детска възраст;
 • Познава нормативната законова и подзаконова уредба, отнасяща се до социалната сфера;
 • Познава и ползва документацията, задължителна за институцията, към която се числи изпълняваната професия;
 • Познава и спазва професионалната етика в социалната работа;
 • Познава и спазва стандартите и критериите за изпълняването на съответната социална дейност;
 • Осъществява социално застъпничество пред институции и организации от името на клиентите си;
 • Информира и насочва клиентите си за техните права;

ДА МОЖЕ:

 • Познават законовата и подзаконовата нормативна база по отношение на приемната грижа;
 • Познава последиците от настаняването на деца в специализирани институции;
 • Работи в партньорство с биологичните родители, социалните работници и други специалисти;
 • Познава етапите на изграждане на идентичността на детето и насърчава развиване на самостоятелност;
 • Познава правилата за безопасна грижа;
 • Познава добрите практики за грижа за деца;
 • Оказва първа медицински помощ на детето в случаи на нужда;
 • Познава видовете на насилие, идентифицира техните прояви и реагира адекватно при разпознаване на белези на насилие над децата;
 • Прилага методи за справяне с трудно поведение на детето;
 • Умее да планира и разчита получената финансова помощ за приемна грижа.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предмети по модулиТеорияПрактикаОбщо
Модул IОбща задължителна професионална подготовка403272
1.1.Сигурност и безопасност на детето в дома и навън16 16
1.2.Нормативна уредба при предоставян на услугата „Приемна грижа”243256
Модул IIОтраслова задължителна професионална подготовка4096136
2.1.Работа в екип164864
2.2.Ефективна комуникация с детето, съобразена с възрастта и особеностите му244872
Модул IIIСпецифична за специалността задължителна професионална подготовка96296392
3.1.Приемане на детето в семейството32104136
3.2.Възпитание и подпомагане на социализацията на детето32104136
3.3.Поддържане на връзки с родното семейство на детето3288120
Модул IVИзбираема професионална подготовка323264
 ОБЩО МОДУЛ I + МОДУЛ II + МОДУЛ III + МОДУЛ IV208456664
Scroll to Top