Начало » 7620402 Подпомагане на възрастни

7620402 Подпомагане на възрастни

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСоциален асистент
КОД НА ПРОФЕСИЯТА762040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПодпомагане на възрастни
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7620402
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 7620402 – “Подпомагане на възрастни

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
 • Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
 • Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
 • Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност (ако е приложимо)
 • Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
 • Знае основните рискови и аварийни ситуации
 • Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава основните икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
 • Знае същността на предприемачеството
 • Познава видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Познава структурата и организацията на работната среда
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава нормативните документи, свързани с професията
 • Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
 • Познава видовете дейности в работния процес
 • Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
 • Познава начините за организация на дейностите в работния процес
 • Познава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава правилата за координация и субординация (предаване на информацията)
 • Инициира и поддържа разговор по професионални теми
 • Познава основната професионална терминология на чужд език
 • Изброява интернет търсачки
 • Обяснява употребата на филтри за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
 • Знае начините за съхранение на цифрова информация
 • Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория в друга
 • Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Обяснява начините за онлайн пазаруване
 • Познава онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Изброява софтуер за създаване и редакция на цифрово съдържание в различни формати (текст, таблици, изображения)
 • Познава основните рискове за сигурността при работа онлайн
 • Познава в детайли ролята и функциите си при взаимодействието между институции, семейство и потребител по отношение осигуряване на възможности за поддържане на здравословното състояние на потребителя
 • Познава спецификата на различните социално значими заболявания и видовете увреждания
 • Познава и описва основните рискове за групите потребители в тяхното ежедневие
 • Познава и описва различните форми на насилие
 • Познава и описва особеностите на преживяванията по време на битова криза
 • Познава и описва реакциите при възникване на събитие, свързано с тежко заболяване, скръб, загуба и др.
 • Знае основните правила за създаване на междуличностни взаимоотношения
 • Познава необходимите техники и подходи за създаване на отношения на доверие с потребителя
 • Познава и описва етапите в процеса на общуване
 • Познава и описва различни техники и методи в общуването
 • Познава професионалните ценности и етичните норми в социалната работа с деца и възрастни
 • Разпознава проявите на професионалния стрес и синдрома на „емоционално прегаряне“
 • Познава стереотипните модели на поведение на ползващите социална подкрепа
 • Познава възможностите за професионално развитие
 • Познава и описва: значението на работата в екип основните фактори за ефективна работа в екип специфични начини на поведение в екипа техники за решаване на конфликти в екипа.
 • Познава институциите на местно ниво, които предоставят различен вид услуги и подкрепа (здравни, социални, административни и др.)
 • Познава различните видове документи и спецификите на изготвянето им (декларация, заявление, жалба и др.)
 • Познава начините за плащане (в брой, банкови карти и др.) и отчетност
 • Познава техниките и прийомите за подкрепа на потребители от различни възрастови групи и/или с различни видове увреждания, включително придружаване или помощ при придвижване
 • Притежава знания по актуални ежедневни теми и добра обща култура
 • Познава възрастовите особености на потребителя
 • Познава основните правила за съхранение и обработка на различните хранителни продукти
 • Познава основните правила за работа с домакински електроуреди и техника
 • Идентифицира рискове за здравето на потребителя в дома му (неравности по пода, счупени стъпала и др.)
 • Познава основните правила за осигуряване на хигиената в дома на потребителя
 • Познава спецификата на социалнозначимите болести за България
 • Познава специфичните потребности на различни възрастови групи потребители с увреждания и с хронични заболявания
 • Разпознава вербалните и невербалните сигнали за интерпретиране поведението на потребителя
 • Познава организацията на работата при извършване на интегрирани здравни и социални услуги
 • Познава спецификата на работата при извършване на интегрирани здравни и социални услуги в дома на потребителя
 • Познава и описва най-често срещаните остри и хронични заболявания, ортопедични, травматологични, неврологични и онкологични състояния и техните симптоми
 • Познава и описва най-често срещаните ортопедични, травматологични, неврологични онкологични състояния и техните симптоми
 • Познава и описва хигиенните изисквания за грижа в дома на потребителя
 • Познава и описва различните видове санитарна обработка според заболяването на потребителя
 • Разбира и спазва предписанията във връзка с лечебно- възстановителния режим на потребителя в домашни условия
 • Познава и назовава средствата за дезинфекция; видовете дезинфекционни разтвори – тяхното съхранение и приложение
 • Разпознава различните превързочни материали, мек и твърд медицински инструментариум, дезинфекционни препарати и др.
 • Познава и описва методите и средствата за дезинфекция – на повърхност, на кухненски офиси, съдове, прибори, бельо, които се използват при обслужване на потребителя (термометри, подлоги, уринатори)
 • Познава и изброява различните рискове за здравето и сигурността на потребителя при наличие на вредни насекоми, паразити, гризачи и др.
 • Познава често срещаните причини за възникване на инфекции и начините, по които се предават
 • Познава особеностите на режима за събиране, съхраняване, обезвреждане и транспортиране на общите и биологичните отпадъци
 • Познава основните нормативни документи в областта на социалното законодателство, свързани с професията
 • Познава формите на социалното подпомагане и ангажираните институции на национално и местно ниво
 • Описва същността и спецификата на социалните услуги и включените в тях дейност
 • Познава в детайли стандартите за предоставяне на качествена грижа в съответствие с установените потребности
 • Описва критериите за съответствие на социалната услуга с определените стандарти

ДА МОЖЕ:

 • Прилага необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Разпознава и съхранява опасни продукти и излезли от употреба детайли, възли, материали, консумативи и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
 • Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на салона
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Планира работния процес
 • Съставя график на работните задачи
 • Спазва нормативните изисквания, свързани с професията
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Участва в изграждането на работната среда
 • Комуникира ефективно в работния екип
 • Формулира проблеми, задава въпроси и представя информация за конкретни случаи от практиката си
 • Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и други) на чужд език
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и потребители
 • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри
 • Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност
 • Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове онлайн
 • Използва електронни услуги за онлайн пазаруване
 • Обменя знания и опит в онлайн общности
 • Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения)
 • Редактира цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва основни функции на форматиране
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
 • Подпомага потребителя да следва предписанията и назначенията на медицинските специалисти, свързани с лечебно- оздравителния режим
 • Придружава потребителя до лечебно или здравно заведение за извършване на медицински прегледи и/или манипулации, като му оказва физическа и емоционална подкрепа
 • Подпомага потребителя при настаняване в болнично заведение
 • Оказва емоционална подкрепа преди и по време на престоя на потребителя в болнично заведение
 • При необходимост поддържа контакти с личния лекар на потребителя и с други медицински специалисти
 • Разпознава ситуации, които носят ежедневен риск за потребителя
 • Съдейства за избягване на рисковете
 • Сигнализира за упражнено насилие върху потребителя
 • Предприема действия за прекратяване на насилие върху потребителя
 • Информира близките на потребителя и доставчика на услугата за възможни рискове и предлага мерки за преодоляването им
 • Сътрудничи при разработването на процедура за действие при рискови ситуации в ежедневието
 • Разпознава сигнали за назряващ битов конфликт
 • Използва техники за разрешаване на конфликти
 • Отчита особеностите на преживяванията по време на битова криза
 • Подкрепя потребителя в трудна ситуация (тежко заболяване, скръб, загуба и др.)
 • Представя случаи от работата си с потребители и търси допълнителна професионална подкрепа от специалисти (социален работник, психолог, логопед, специален педагог, психиатър и др.)
 • Познава основни похвати за осъществяване на емоционална подкрепа
 • Отчита личностните особености на потребителя
 • Проявява емпатия в отношенията с потребителя
 • Оказва емоционална подкрепа на потребителя
 •  Съблюдава принципите на конфиденциалност и доверителност
 • Комуникира и поддържа професионални отношения с потребителя и близките му
 • Отчита индивидуалните характеристики на потребителя в общуването си с него
 • Разпознава етапите в процеса на общуване
 • Използва различни техники и методи в общуването си с потребителя и неговите близки (активно слушане, задаване на открити и затворени въпроси, вербални и невербални техники за поддържане на разговор, отразяване на чувства, обратна връзка и др.)
 • Разпознава ситуации, в които могат да възникнат етични дилеми, и при необходимост търси съдействие от семейството, настойниците и роднините на потребителя или от професионалист
 • Спазва поверителност относно факти или събития, за които научава (освен в случаите на риск за потребителя)
 • Проявява самоконтрол за овладяване на своите настроения
 • Прилага различни подходи за превенция на емоционалния стрес
 • Разбира и отчита грешките и ограничеността на познанията си в конкретна работна ситуация
 • Проявява самокритичност към своите действия и ниво на познания
 • Разбира необходимостта и предприема действия за допълнително професионално консултиране при трудности в работата с потребителя и неговите близки
 • Прилага техники за решаване на конфликти и вземане на решения
 • Помага на потребителя при подготовката и попълването на документи
 • Придружава потребителя при набавяне на необходимите документи за медицинска експертиза и други институции за социална подкрепа
 • Съдейства за своевременното предоставяне на документи, кореспонденция и други по пощата, на място в институциите или по друг регламентиран начин
 • Посредничи на потребителя за снабдяване с необходимите медицински изделия, помощни средства, отоплителни средства, приспособления, съоръжения и др.
 • Предоставя информация и умее да води разговор по интересни за потребителя теми
 • Подпомага организирането на развлекателни и социални занимания в дома на потребителя и извън него
 • Посредничи в осъществяването на социални контакти между потребителя и неговото обкръжение
 • Придружава до и от работното място потребители с увреждания, като се съобразява с индивидуалните им възможности и потребности
 • Подкрепя потребителя на работното му място съобразно компетенциите си
 • Планира работните задачи за деня, като ги съгласува с потребителя
 • Съдейства за правилното съхранение на хранителните продукти в дома на потребителя
 • Спазва правилата за физически контакт при подпомагане в храненето, личната хигиена на потребителя и др.
 • Спазва правилата за безопасност при използване на уредите в дома на потребителя
 • Спазва правилата за безопасност при извършване на дейностите, свързани с хигиенизирането на дома
 • Използва различни модели на подкрепа на потребителя в зависимост от типа увреждане, начина на приемане на болестта и процеса на стареене
 • Използва вербалните и невербалните сигнали за интерпретиране поведението на потребителя, когато е обучен допълнително за това
 • Спазва изискванията за предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги
 • Ползва различните модели на подкрепа съобразно спецификата на предоставяните интегрирани услуги
 • Планира екипната работа в зависимост от потребностите от социални или здравни услуги
 • Описва състоянието на потребителя при настъпване на видими промени в здравословното му състояние
 • Събира и обобщава данни относно състоянието на потребителя по предварително зададени параметри и ги предоставя на специалистите по здравни грижи при необходимост
 • Изпълнява базови здравни грижи, спазвайки предписания лечебно-оздравителен режим, съответстващ на водещото заболяване на потребителя
 • Изпълнява подкрепящи функции и грижи относно
 • здравословното състояние на потребителя съобразно предписанието на лекаря
 • Наблюдава промените в здравословното състояние на потребителя и своевременно информира доставчика на социални услуги или лекаря
 • Познава и спазва противоепидемичния план за обгрижване на инфекциозно болни
 • Приготвя дезинфекционни разтвори в различни концентрации според изискванията
 • Извършва дезинфекция според мястото, формите и начините за приложение на различните дезинфекционни средства
 • Извършва основна дезинфекция на легло според спецификата на заболяването
 • Дезинфекцира предмети и повърхности, до които потребителят има достъп
 • Събира и обработва личното и спалното бельо на потребителя според изискванията
 • Прилага различни методи и средства за дезинсекция и дератизация
 • Прилага различни методи и средства за борба с паразити
 • Изпълнява план за предотвратяване разпространението на инфекции по пътя потребител – персонал и/или персонал – потребител
 • Използва индивидуални защитни средства или други непопулярни профилактични мерки за предпазване от инфекции
 • Работи с различни хигиенни и дезинфекционни разтвори
 • Планира работния процес
 • Обяснява своите задължения и взаимодействието между социален асистент и потребител
 • Съгласува разработения от доставчика на услугата график на дейността
 • Попълва документация, свързана с предоставянето на услугата
 • Информира потребителя за правата му
 • Организира и съобразява изпълнението на работните дейности със стандартите и критериите за качество

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Законодателство и социална практика16
4Методи на социалната работа24
5Професионална етика16
6Специализиран софтуер16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2104
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Стандарти и критерии за социални услуги за възрастни16
2.Въведение във възрастовата психология16
3Хигиена и превенция на здравето в домашна среда16
4Грижи за възрастни хора с увреждания в домашна среда32
5Въведение в клиничната социална работа за възрастни24
6Конфликти и посредничество при конфликти16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3120
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Методи на социалната работа24
 Общ брой на учебните часове за раздел А224
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Въведение в клиничната социална работа за възрастни64
2Подкрепа за възрастни хора с увреждания в домашна среда120
3Работа в конфликтни ситуации40
4Производствена практика104
Общ брой на учебните часове за раздел А3328
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Мотивация в трудовата дейност60
1.1Мотивация в трудовата дейност теория30
1.2Мотивация в трудовата дейност практика30
2.Развитие на човешките ресурси60
2.1Развитие на човешките ресурси теория30
2.2Развитие на човешките ресурси практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top