Начало » 7620401 Подпомагане на деца

7620401 Подпомагане на деца

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСоциален асистент
КОД НА ПРОФЕСИЯТА762040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПодпомагане на деца
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7620401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 7620401 – “Подпомагане на деца

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
 • Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
 • Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
 • Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност (ако е приложимо)
 • Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
 • Знае основните рискови и аварийни ситуации
 • Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава основните икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
 • Знае същността на предприемачеството
 • Познава видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Познава структурата и организацията на работната среда
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава нормативните документи, свързани с професията
 • Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
 • Познава видовете дейности в работния процес
 • Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
 • Познава начините за организация на дейностите в работния процес
 • Познава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава правилата за координация и субординация (предаване на информацията)
 • Инициира и поддържа разговор по професионални теми
 • Познава основната професионална терминология на чужд език
 • Изброява интернет търсачки
 • Обяснява употребата на филтри за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
 • Знае начините за съхранение на цифрова информация
 • Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория в друга
 • Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Обяснява начините за онлайн пазаруване
 • Познава онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Изброява софтуер за създаване и редакция на цифрово съдържание в различни формати (текст, таблици, изображения)
 • Познава основните рискове за сигурността при работа онлайн
 • Познава в детайли ролята и функциите си при взаимодействието между институции, семейство и потребител по отношение осигуряване на възможности за поддържане на здравословното състояние на потребителя
 • Познава спецификата на различните социално значими заболявания и видовете увреждания
 • Познава и описва основните рискове за групите потребители в тяхното ежедневие
 • Познава и описва различните форми на насилие
 • Познава и описва особеностите на преживяванията по време на битова криза
 • Познава и описва реакциите при възникване на събитие, свързано с тежко заболяване, скръб, загуба и др.
 • Знае основните правила за създаване на междуличностни взаимоотношения
 • Познава необходимите техники и подходи за създаване на отношения на доверие с потребителя
 • Познава основни похвати за осъществяване на емоционална подкрепа
 • Познава и описва етапите в процеса на общуване
 • Познава и описва различни техники и методи в общуването
 • Познава професионалните ценности и етичните норми в социалната работа с деца и възрастни
 • Разпознава проявите на професионалния стрес и синдрома на „емоционално прегаряне“
 • Познава стереотипните модели на поведение на ползващите социална подкрепа
 • Познава възможностите за професионално развитие
 • Познава и описва: значението на работата в екип, основните фактори за ефективна работа в екип специфични начини на поведение в екипа техники за решаване на конфликти в екипа.
 • Познава възрастовите периоди в развитието на детето и основните им характеристики
 • Познава потребностите на децата – културни, социални, емоционални, познавателни и др.
 • Познава различните фактори, които оказват влияние върху развитието на детето (семейна, материална, културна, общностна среда)
 • Познава и описва най-често срещаните заболявания в детска възраст и техните симптоми
 • Познава и описва основните групи хронични заболявания и увреждания в детска възраст и техните характеристики
 • Разбира и спазва предписания лечебно-възстановителен режим на детето в домашни условия
 • Познава и назовава средствата за дезинфекция; видовете дезинфекционни разтвори – тяхното съхранение и приложение
 • Разпознава различните превързочни материали, мек и твърд медицински инструментариум, дезинфекционни препарати и др.
 • Познава и описва хигиенните изисквания за грижа за детето в домашни услови
 • Познава и описва различните видове санитарна обработка според заболяването
 • Познава и описва особеностите при общуване с деца в зависимост от възрастта, психическото и физическото им развитие
 • Познава емоционалните преживявания, произтичащи от заболяването и/или увреждането на детето
 • Познава различни подходи и техники за общуване
 • Познава видовете медицински изделия и помощни средства, предназначени за деца с увреждания
 • Познава изискванията и нормите за организиране на дневния режим на детето
 • Познава изискванията към средата за създаване на оптимални условия за развитие на детето
 • Познава общоприетите морални и етични ценности и се съобразява с тях при работата с деца и техните семейства
 • Информира се за живота на хора с различна култура, религия, етнос и др.
 • Познава методи за оценка на индивидуалните нужди на детето
 • Познава и описва техники за насърчаване на мотивацията и успехите на детето
 • Познава институциите на местно ниво, които предоставят образователни, здравни и социални услуги за деца, включително за деца със специални нужди
 • Познава видовете игри, подходящи за съответната възраст, и индивидуалните потребности на детето
 • Познава изискванията към средата (физическа и социална) за осигуряване на пълноценно развитие на децата
 • Познава структурата на индивидуалния план за грижи за детето
 • Познава основните нормативни документи за предоставяне на социални услуги за деца и семейства
 • Познава спецификата на различните социални услуги за деца и семейства, включително за деца с увреждания или с хронични заболявания
 • Знае органите за закрила на детето на национално и местно ниво
 • Запознат е с указанията и нормите, свързани с детската безопасност и опазване на здравето
 • Запознат е с основните международни документи, регламентиращи правата и закрилата на детето
 • Запознат е с основните нормативни документи в България в областта на правата и закрилата на детето, здравеопазването, образованието и социалното подпомагане и услуги, включително за децата с увреждания или с хронични заболявания
 • Запознат е с институционалната рамка за реализиране правата на децата в областта на здравеопазването, образованието, социалната закрила и закрилата на децата
 • Запознат е с модели и форми на подкрепа, които имат за цел развитие на способностите на детето

ДА МОЖЕ:

 • Прилага необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Разпознава и съхранява опасни продукти и излезли от употреба детайли, възли, материали, консумативи и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
 • Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на салона
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Планира работния процес
 • Съставя график на работните задачи
 • Спазва нормативните изисквания, свързани с професията
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Участва в изграждането на работната среда
 • Комуникира ефективно в работния екип
 • Формулира проблеми, задава въпроси и представя информация за конкретни случаи от практиката си
 • Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и други) на чужд език
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и потребители
 • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри
 • Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност
 • Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове онлайн
 • Използва електронни услуги за онлайн пазаруване
 • Обменя знания и опит в онлайн общности
 • Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения)
 • Редактира цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва основни функции на форматиране
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
 • Подпомага потребителя да следва предписанията и назначенията на медицинските специалисти, свързани с лечебно- оздравителния режим
 • Придружава потребителя до лечебно или здравно заведение за извършване на медицински прегледи и/или манипулации, като му оказва физическа и емоционална подкрепа
 • Подпомага потребителя при настаняване в болнично заведение
 • Оказва емоционална подкрепа преди и по време на престоя на потребителя в болнично заведение
 • При необходимост поддържа контакти с личния лекар на потребителя и с други медицински специалисти
 • Разпознава ситуации, които носят ежедневен риск за потребителя
 • Съдейства за избягване на рисковете
 • Сигнализира за упражнено насилие върху потребителя
 • Предприема действия за прекратяване на насилие върху потребителя
 • Информира близките на потребителя и доставчика на услугата за възможни рискове и предлага мерки за преодоляването им
 • Сътрудничи при разработването на процедура за действие при рискови ситуации в ежедневието
 • Разпознава сигнали за назряващ битов конфликт
 • Използва техники за разрешаване на конфликти
 • Отчита особеностите на преживяванията по време на битова криза
 • Подкрепя потребителя в трудна ситуация (тежко заболяване, скръб, загуба и др.)
 • Представя случаи от работата си с потребители и търси допълнителна професионална подкрепа от специалисти (социален работник, психолог, логопед, специален педагог, психиатър и др.)
 • Отчита личностните особености на потребителя
 • Проявява емпатия в отношенията с потребителя
 • Оказва емоционална подкрепа на потребителя
 • Съблюдава принципите на конфиденциалност и доверителност
 • Комуникира и поддържа професионални отношения с потребителя и близките му
 • Отчита индивидуалните характеристики на потребителя в общуването си с него
 • Разпознава етапите в процеса на общуване
 • Използва различни техники и методи в общуването си с потребителя и неговите близки (активно слушане, задаване на открити и затворени въпроси, вербални и невербални техники за поддържане на разговор, отразяване на чувства, обратна връзка и др.)
 • Разпознава ситуации, в които могат да възникнат етични дилеми, и при необходимост търси съдействие от семейството, настойниците и роднините на потребителя или от професионалист
 • Спазва поверителност относно факти или събития, за които научава (освен в случаите на риск за потребителя)
 • Проявява самоконтрол за овладяване на своите настроения
 • Прилага различни подходи за превенция на емоционалния стрес
 • Разбира и отчита грешките и ограничеността на познанията си в конкретна работна ситуация
 • Проявява самокритичност към своите действия и ниво на познания
 • Разбира необходимостта и предприема действия за допълнително професионално консултиране при трудности в работата с потребителя и неговите близки
 • Прилага техники за решаване на конфликти и вземане на решения
 • Подпомага процеса на формиране на личността на детето
 • Разпознава чувствата и преживяванията на детето
 • Прилага индивидуален подход при грижите за деца с увреждания в зависимост от възрастта им, техните потребности, вида и степента на увреждането
 • Разпознава оплакванията на децата
 • Предприема необходимите действия до намесата на съответния специалист
 • Информира родителя и/или медицинските специалисти
 • Описва състоянието на детето при настъпване на видими промени в здравословното му състояние
 • Събира и обобщава данни относно състоянието на детето по предварително зададени параметри и ги предоставя на специалистите по здравни грижи при необходимост
 • Приготвя дезинфекционни разтвори в различни концентрации според изискванията
 • Извършва дезинфекция според мястото, формите и начините за приложение на различните дезинфекционни средства
 • Познава и спазва противоепидемичен план за обгрижване на инфекциозно болни деца
 • Използва подходящи и разнообразни подходи и техники за общуване
 • Изслушва детето и уважава неговото мнение
 • Предоставя информация на детето по разбираем за него начин
 • Обяснява начина на употреба и поддържане на медицинските изделия и/или помощните средства на децата и/или родителите им (използва инструкциите за употреба)
 • Подпомага децата с увреждания/хронични заболявания при самообслужването им по начин, който развива тяхната самостоятелност
 • Спазва указанията и нормите, свързани с детската безопасност и опазване на здравето
 • Спомага за изграждане на модел за поведение от страна на детето
 • Подпомага развитието на навици и умения при децата за извършване на ежедневни дейности
 • Наблюдава реакциите на детето и съобразява действията си според индивидуалните му особености
 • Придружава детето до и във училище/детска градина, библиотеки, читалища, занимални или други обучителни центрове; подпомага дейността му там под ръководството на съответния специалист
 • Създава, структурира и ръководи ежедневните дейности (игра, почивка, подготвяне на уроците и др.), като включва време за преминаване от една дейност в друга
 • Развива навици и умения у детето за спазване на дневен режим
 • Идентифицира проблемите в ежедневието на детето и информира родителите за тях
 • В ежедневната си работа се съобразява с критериите и стандартите за социални услуги за деца и семейства, с основните нормативни актове, които имат отношение към дейността
 • Спазва указанията и нормите, свързани с детската безопасност и опазване на здравето; сигнализира доставчика на услугата и/или компетентните органи при констатиран риск за живота и здравето на детето
 • Идентифицира подходящи социални услуги за деца и семейства в общността в зависимост от индивидуалните потребности на децата
 • Съдейства за подобряване достъпа на децата и семействата до социални, здравни, образователни и други услуги
 • Идентифицира деца в риск и предприема необходимите стъпки за уведомяване на компетентните органи
 • Зачита мнението на детето, на неговото биологично семейство и/или на настойника/попечителя, на приемното семейство или на семейството на роднини или близки, при които е настанено, освен в случаите, когато това не е в негов интерес

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Законодателство и социална практика16
4Методи на социалната работа24
5Професионална етика16
6Специализиран софтуер16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2104
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Грижи и превенция на здравето в домашна среда16
2.Психологически проблеми на хората с увреждания32
3Критерии и стандарти за социални услуги за деца16
4Клинична социална работа16
5Детска психология8
6Специална педагогика32
 Общ брой на учебните часове за раздел А3120
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Методи на социалната работа40
 Общ брой на учебните часове за раздел А240
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Клинична социална работа40
2Грижа и превенция на здравето в домашна среда40
3Специална педагогика40
4Психологически проблеми на хората с увреждания40
5Конфликти и посредничество при конфликти24
6Производствена практика128
Общ брой на учебните часове за раздел А3312
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Мотивация в трудовата дейност60
1.1Мотивация в трудовата дейност теория30
1.2Мотивация в трудовата дейност практика30
2.Развитие на човешките ресурси60
2.1Развитие на човешките ресурси теория30
2.2Развитие на човешките ресурси практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top