Начало » 7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСътрудник социали дейности
КОД НА ПРОФЕСИЯТА762020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСоциална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7620202
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ376
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА584
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 7620202 – “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ; основните правила за ЗБУТ;
 • осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип – умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;  разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • общите правила за работа с компютър; да ползва програмни продукти и изпълнява задачи от социалната дейност;
 • да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място; осъществява кратка комуникация на чужд език;
 • познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • основните понятия и термини в социалната сфера: социалното осигуряване, социално подпомагане, заетост, образование, здравеопазване, условия на труд;
 • законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното подпомагане; хора с увреждания; здравните грижи;
 • нормативни документи и стандарти за социална работа с деца и възрастни  с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания
 • необходимите технологии за работа с възрастни с физически и сензорни увреждания и на  възрастни с ментални проблеми
 • познава типовите проблеми на лица и групи с оглед даването на индивидуални и групови консултации;
 • реда за посредничество между ползвателя на социални услуги и външни лица и институции;
 • институциите и реда по който се осъществява социално застъпничество от името на клиентите, които се нуждаят  от помощ и не могат да защитават правата си;
 • реда за предоставяне на  консултации на нуждаещите се лица в зависимост от тяхното състояние и интересуващи ги въпроси в конкретната социална дейност;
 • механизъм за изплащане на социални помощи и социални услуги – нормативна уредба, институции;
 • институции (медицински, социални, съдебни и полицейски) тяхната роля за деца, техни родители, роднини или близки ;
 • познава и ползва документацията, задължителна за институцията и програмата  към която се числи.

ДА МОЖЕ:

 • да изпълнява задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ и ЗЗБУТ;
 • да изпълнява задълженията си като участник в трудовия процес по предоставяне на социални услуги, съгласно КТ и ЗЗБУТ;
 • да работи с компютър, да ползва програмни продукти и изпълнява задачи от социалната дейност;
 • да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, да осъществява кратка комуникация на чужд език;
 • прилага законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното подпомагане; хората с увреждания; здравните грижи;
 • да изпълнява стандартите и критериите за социална работа ;
 • да познава и прилага необходимите технологии за работа със стари хора; възрастни с физически и сензорни увреждания; възрастни с ментални проблеми;
 • да запознава клиентите в предварителен порядък с помощта, която биха могли да получат;
 • да осъществява посредничество между ползвателя на социални услуги и външни лица и институции;
 • да осъществява социално застъпничество пред институции и организации, от името на клиентите си;
 • предоставя консултации на нуждаещите се лица в зависимост от тяхното състояние и интересуващи ги въпроси в конкретната социална дейност;
 • предоставя индивидуална и групова консултация на дете, родители, близки и семейства;
 • критериите за оценка на семейната среда 
 • да съдейства на семейства с психологически и социални проблеми за подобряване на междуличностните им отношения и за уреждане на техни битови и административни въпроси;
 • да настанява хора, останали без подслон или обект на насилие в семейната среда, в специализирана институция;
 • роля на медицинско лице, психолог, педагог, юрист, при решаване проблемите на лицата и семействата в риск;
 • осъществява посредничество между безработни лица и работодатели и обратно с оглед удовлетворяване на взаимните интереси;
 • да ползва работната документацията, задължителна за институцията и програмата  към която се числи – анкетни карти, формуляри, дневници и др.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
І. Задължителна професионална подготовка896344552
А. Обща професионална подготовка1608080
М-1Здравословни и безопасни условия на труд1616
М-2Трудово право321616
М-3Психологическа структура на трудовата дейност.24816
М-4Социално осигуряване и подпомагане24816
М-5Работа с компютър, приложни програмни продукти и интернет321616
М-6Чужд език по професията321616
Б. Отраслова професионална подготовка320144176
М-7Социална политика – основни понятия и теории481632
М-8Социално осигуряване и подпомагане483216
М-9Подходи и методи в социалните услуги. Социална педагогика, андрагогика и герагогика.562432
М-10Приложна психология481632
М-11Организационни аспекти на общуването482424
М-12Теория и практика на обучението24816
М-13Превенцията в социалната дейност321616
М-14Нормативна база на социалните  услуги .Работна документация24816
В. Специфична професионална подготовка416120296
М-15Правни аспекти на социални услуги за деца и възрастни с увреждания.482424
М-16Специфика на социалната работата с деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания.321616
М-17Програми за намеса562432
М-18Модели и подходи при решаване на конфликти562432
М-19Предоставяне на социални услуги в общността и в институции643232
М-20Производствена практика160160
Всичко А+Б+В896344552
ІІ.  Избираема професионална подготовка643232
М-21СИП643232
Всичко І + ІІ960376584
Scroll to Top