Начало » 7620201 Социални услуги на деца и семейства в риск

7620201 Социални услуги на деца и семейства в риск

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСътрудник социални дейности
КОД НА ПРОФЕСИЯТА762020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСоциални услуги на деца и семейства в риск
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7620201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ336
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА624
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 7620201 – “Социални услуги на деца и семейства в риск”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

  • Правата и задълженията на социалния работник;
  • Основите на социалната работа;
  • Специфичните особености на децата и семействата в риск;
  • Методите на социална работа;
  • Техниките за извършване на социална анкета;
  • Разпознава и  решава конфликти в семейството;
  • да познава системата за здравно, психологическо и социално подпомагане на деца и семейства в риск.

ДА МОЖЕ:

  • Прилага техники на общуване с различни категории деца и семейства в риск;
  • Да извършва консултации на деца и семейства в риск;
  • Да прилага техники за преодоляване на професионалния стрес.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
ІОбща задължителна професионална подготовка18456128
1.Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда1616 
2.Трудово-правни и икономически знания24168
3.Мотивация за труд и предприемачество16 8
4.Делово общуване и организация на работното време и работното място32824
5.Чужд език64 64
6.Работа с компютър32824
ІІОтраслова задължителна професионална подготовка240120120
1.Модели и технологии на социалната работа482424
2.Социална медицина и социална рехабилитация321616
3Организация на свободното време321616
4Социален мениджмънт482424
5Законодателство в областта на социалните услуги32248
6Морално – етични аспекти в работата на социалния работник.481632
ІІІ. Специфична задължителна професионална подготовка472128344
1.Етапи в развитието на личността722448
2.Социална педагогика643232
3.Семейно консултиране562432
4.Социално консултиране.1204872
ІVПроизводствена практика160 160
VСвободно избираема подготовка643232
1.Палиативни грижи в социалната защита643232
2Социална работа с хора в неравностойно социално положение.643232
 ОБЩО960336624
Scroll to Top