Начало » 7230201 Здравни грижи

7230201 Здравни грижи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАБолногледач
КОД НА ПРОФЕСИЯТА723020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЗдравни грижи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7230201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 7230201 – “Здравни грижи

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Описва използваните в медицинската практика вредни вещества, въздействието им върху здравето на човека и мерките за предпазване
 • Посочва последователността на действие при различни ситуации, изискващи оказване на първа долекарска помощ в рамките на компетенциите си
 • Посочва последователността на действията при пожар или авария
 • Знае видовете социални и здравни услуги и институциите, в които се предоставят
 • Описва спецификата на базовите здравни грижи, предоставяни в лечебните, социалните заведения и в общността
 • Обяснява на пациента задълженията си и определя границите на взаимодействие между болногледач и потребител
 • Знае различни методи и техники в общуването с пациента и с неговите близки 
 • Знае различни техники на общуване в зависимост от спецификата на средата, в която работи
 • Осъзнава и спазва професионалните ценности и етичните норми при работата с пациенти
 • Прилага правилата за предаване на информация между членовете на екипа
 • Разграничава различните патологии и прилага съответни техники за облекчаване на страданието
 • Спазва поверителност относно факти или събития, за които научава в процеса на предоставяне на здравните грижи (освен в случаите на риск за потребителя)
 • Прилага правилата и инструкциите по отношение на хигиената
 • Разпознава ситуации, които носят риск за пациента
 • Разпознава проявите на професионален стрес и синдрома на „емоционално прегаряне“
 • Идентифицира сигнали за назряващ конфликт
 • Анализира изпълнението на трудовите дейности и задачи и отчита своите грешки в конкретна работна ситуация
 • Описва структурата и функциите на системите в човешкия организъм – костна, сърдечно-съдова, дихателна, храносмилателна, отделителна, полова, нервна, и на сетивните органи
 • Разпознава патологичните промени на системите в човешкия организъм
 • Разпознава видовете рани
 • Описва състоянието на пациента при хирургични коремни болести, остър хирургичен корем и др.
 • Дава определение за ортопедично и травматично болен пациент
 • Описва най-честите ортопедични и травматологични състояния (на горен, долен крайник, гръбначен стълб, череп и др.)
 • Описва заболявания на шия и гръден кош
 • Посочва изискванията за транспортиране на травматично болен пациент
 • Обяснява характерните особености при заболявания насърдечно-съдовата, ендокринната, дихателната, стомашночревната и нервната система
 • Описва симптомите на заболяванията на вътрешните органи – инфаркт, инсулт, туберкулоза на белия дроб, хронични болести на белия дроб, диабет, остри чревни разстройства, остри нервно-психически разстройства и др.
 • Знае санитарните и хигиенните изисквания за работа с пациенти с повишен здравен риск съобразно вида заболяване
 • Обяснява етапите от нервно-психическото и физиологичното развитие на детето
 • Обяснява особеностите в поведението на болното дете (според заболяването) при инциденти в детската възраст, в случаи на гърчове
 • Различава промените в здравословното състояние на детето
 • Стриктно спазва противоепидемичния план за обгрижване на инфекциозно болни пациенти
 • Описва симптомите на онкологичните заболявания
 • Описва различните начини за борба с болката
 • Прилага по компетентност базови здравни грижи за пациента, като строго спазва санитарните, хигиенните и физиологичните изисквания за работа с травматично болен пациент или пациент с видима хирургична рана
 • Събира и регистрира данни относно състоянието на пациента по предварително зададени от медицинския специалист параметри
 • Изготвя отчети и справки и ги предоставя на медицинския специалист
 • Познава видовете лечебни заведения и специализирани институции за предоставяне на социални услуги, тяхната структура и предназначение
 • Знае регламентите на правилника за вътрешния ред и други правилници, свързани с дейността на лечебното/социалното заведение
 • Познава и прилага санитарно-хигиенните изисквания към лечебните заведения, болничната стая и домашно-битовите условия при оказване на грижи за пациента
 • Обяснява значението на прилагания лечебно-хранителен режим
 • Информира пациента и неговите близки за институциите на местно ниво, които предоставят различен вид услуги и подкрепа (здравни, социални, административни и др.)
 • Прилага хигиенни грижи според заболяването – общи и специални тоалети
 • Стриктно спазва правилата за хигиена на тялото на пациента
 • Демонстрира техники за къпане на пациент на легло
 • Демонстрира техники за къпане на кърмаче
 • Прилага нормативно установените правила и регламенти по видовете диети при храненето на тежко болен пациент
 • Прилага нормативно установените правила и регламенти по видовете диети при храненето на кърмаче
 • Спазва основните правила при съхранение и транспорт на материали за лабораторни изследвания
 • Знае различни форми на специфични грижи по конкретни патологични случаи
 • Разграничава нормалното физиологично състояние на пациента от патологичните промени
 • Назовава средствата за дезинфекция; видовете дезинфекционни разтвори – тяхното съхранение и приложение
 • Познава и прилага в практиката методите и средствата за дезинфекция на повърхности (легла, шкафчета), дезинфекция на кухненски офиси, съдове, прибори, които се използват при обслужване на пациента (термометри, подлоги, уринатори, стойки за кръвопреливане)
 • Разпознава различните видове превързочни материали, мек и твърд медицински инструментариум, дезинфекционни препарати и др.
 • Спазва правилата за термична обработка на личното и спалното бельо на пациента
 • Обяснява различните видове стерилизация
 • Познава и прилага различните методи и средства за дезинсекция
 • Познава и прилага различните средства за борба с въшки, хлебарки, комари
 • Познава и прилага различните методи и средства за дератизация
 • Спазва режима в изолационните сектори 
 • Познава особеностите на режима за събиране, съхраняване, обезвреждане и транспортиране на общите и болничните отпадъци
 • Познава правилата и нормите на медицинската етика и се позовава на тях в конкретни ситуации
 • Познава подходите за решаване на конфликти и при необходимост посредничи за разрешаване на конфликтни ситуации

ДА МОЖЕ:

 • Оказва долекарска помощ в битови кризисни ситуации (злополука, отравяне с хигиенни или дезинфекционни средства, наранявания в дома и др.) в рамките на компетенциите си
 • Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа, и знае съответните действия за тяхното предотвратяване
 • Ползва по предназначение лични предпазни средства
 • Прилага изискванията на лечебните и социалните заведения за безопасен труд на работното място
 • Съблюдава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения между работодател и служител
 • Прилага различни методи и техники в общуването с пациента и с неговите близки 
 • Прилага различни техники на общуване в зависимост от спецификата на средата, в която работи
 • Отчита индивидуалните характеристики на пациента при общуването си с него
 • Оказва емоционална подкрепа и проявява емпатия в общуването с пациента
 • Съблюдава принципите на конфиденциалност и доверителност
 • Поддържа отношения с пациентите и техните близки на основата на уважение, зачитане на личното достойнство правото на информираност и неприкосновеност на личния живот
 • Умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да представя случаи от практиката си
 • Спазва професионалните ценности и етичните норми в екипната работа
 • Спазва конфиденциалност, проявява дискретност и се отнася с уважение към другите
 • Подпомага пациентите по време на престоя в здравното заведение и при възстановяването им след прекараното заболяване
 • Осигурява подкрепа за удовлетворяване на важните човешки потребности (модел на Виржиния Хендерсън)
 • Наблюдава състоянието на пациента и реагира по адекватен начин
 • Подпомага пациента да следва предписанията от медицински специалист, свързани с режим на лечение и диета
 • Оказва емоционална подкрепа на пациента по време на престоя му в лечебно/социално заведение или в дома
 • Съпровожда пациента при необходимост от посещения в здравни или социални заведения
 • Подкрепя пациента в ситуация на криза (тежко заболяване, скръб и загуба)
 • Отчита стереотипните модели на поведение на пациентите
 • Проявява самоконтрол за овладяване на своите емоции и настроения
 • Прилага различни подходи за превенция на професионалния стрес
 • Поддържа професионалната си квалификация чрез участие в подходящи дейности за професионално развитие
 • Проявява готовност за допълнително професионално консултиране при затруднения в работата
 • Изпълнява по назначение дейности, които създават условия за правилното физиологично функциониране на системите в човешкия организъм
 • Осигурява помощния инструментариум и консумативи за поддържане правилното функциониране на системите
 • Ежедневно обобщава резултатите от дейността си и информира медицинския специалист за тях
 • Своевременно информира медицинския специалист за оплакванията на пациента
 • Обслужва пациента според компетенциите си, като строго спазва санитарните и хигиенните стандарти за работа с хирургична рана
 • Прилага правилата за обслужване на опериран травматично болен пациент
 • Организира своята дейност така, че да не създава условия за усложняване състоянието на пациента
 • Стриктно спазва изискванията при предоставяне на базови здравни грижи за пациенти след ортопедична или травматичнохирургична интервенция
 • Изпълнява базовите здравни грижи, спазвайки предписанията за лечебно-оздравителен режим, съответстващ на водещото заболяване на пациента
 • Обслужва пациента, като спазва строго  санитарните и хигиенните изисквания за работа с пациенти с повишен здравен риск съобразно вида заболяване
 • Изпълнява подкрепящи функции и грижи при диагностика и лечение на пациенти със заболявания на вътрешните органи
 • Наблюдава състоянието на пациенти със заболявания на вътрешните органи и при забележими промени информира медицинския специалист
 • Характеризира основните симптоми при заболявания на дихателната и храносмилателната система
 • Прилага специфичен подход при предоставянето на базови здравни грижи според възрастта и състоянието на болното дете
 • Извършва наблюдение и профилактични грижи за предотвратяване на гърчови състояния вследствие на заболяване или фебрилно състояние
 • Изпълнява действия за предпазване и овладяване на патологични, инфекциозни и механични увреждания на дихателната система
 • Извършва дейности за предпазване и овладяване на разстройства на храносмилателната система (хигиена на ръцете, на посудата, на хранителните продукти)
 • Полага грижи за осигуряване на водния баланс на детето според указанията на медицинския специалист
 • Задължително използва предпазни средства, редовно извършва хигиенна дезинфекция на ръцете си
 • Обслужва пациенти с онкологични заболявания
 • Провежда интензивна психологическа работа с пациента и с неговите близки при изпълнение на лечебния план
 • Запазва медицинската и личната тайна за/на пациента и всички сведения, които е споделил, ако не застрашава здравословното състояние и живота му
 • Извършва действия, които подпомагат възвръщането на жизненоважните функции на човек, изпаднал в тежко състояние вследствие на различни травматични причини – освобождаване на тялото от притискащи дрехи, издърпване на глътнат език, механично спиране на кръвотечение, непряк сърдечен масаж, изкуствено дишане, подаване на кислород, подпомагане при извършване на стомашна промивка
 • Обобщава събраните данни и ги предоставя на медицинския специалист в табличен и/или графичен и/или текстов вид
 • Спазва утвърдения от работодателя график за дейността
 • Прилага правилата за прием, лечение, превеждане и изписване на пациента – възрастен или дете
 • Прилага различните видове санитарна обработка на пациента в зависимост от заболяването
 • Прилага хигиенните норми към подготовката и поддържането на леглото на пациента, личното и постелъчното бельо
 • Изпълнява предписанията на лечебно-възстановителния режим на пациента
 • Стриктно изпълнява предписанията на медицинския специалист относно предоставяните базови здравни грижи
 • Посредничи в осъществяването на социални контакти между пациента и неговото обкръжение
 • Извършва сутрешен и вечерен тоалет
 • Извършва генитален тоалет
 • Извърша специален тоалет на очи, уши и устна кухина
 • Извършва профилактика на декубитуса и мацерацията – тоалет, обтриване, раздвижване, талкиране, обработка на кожата със специални препарати (кремове, лосиони и др.)
 • Поставя пациента в различни положения в леглото в зависимост от заболяването
 • Подрежда легло за възрастен – открито и закрито
 • Подрежда кърмаческо легло
 • Подрежда легло с хирургично болен пациент
 • Подрежда легло с тежко болен пациент
 • Сменя бельо на тежко болен пациент
 • Стриктно спазва предписаното лечебно хранене в болничните заведения или в общността
 • Поставя подлога, уринатор или сменя уринаторна торба
 • Наблюдава, отчита и регистрира отделеното количество и качество на урината
 • Наблюдава дефекацията – отчита количеството, консистенцията, мириса и цвета на изпражненията
 • Извършва предписаните базови здравни грижи за пациента в пред- и следоперативния период
 • Изпълнява предписанията за базови здравни грижи за пациент в терминално състояние 
 • Грижи се за стари хора в болнична и домашна среда съгласно медицинските предписания
 • Наблюдава физическите промени при пациента и своевременно ги отразява в регистрационни листове
 • Наблюдава промените в душевното състояние на пациента и своевременно ги отразява в регистрационни листове
 • Своевременно информира медицинския специалист за настъпили промени в състоянието на пациента
 • Приготвя дезинфекционни разтвори в различни концентрации според изискванията на средата
 • Извършва дезинфекция според мястото, формите и начините за приложение на различните дезинфекционни средства
 • Хигиенизира и дезинфекцира стаите и леглата на пациентите
 • Извършва основно хигиенизиране и дезинфекция на дюшеци и възглавници според спецификата на заболяването – чрез обтриване на повърхността, поръсване с дезинфекционен разтвор или поставяне в гама-камера
 • Дезинфекцира шкафчета и други предмети и повърхности, до които пациентът има достъп
 • Събира и обработва според конкретни указания личното и спалното бельо на пациента
 • Сменя личното и спалното бельо на пациента
 • Извършва в съответствие със стандартите хигиенна обработка – дезинфекция, опаковане и апаратна стерилизация на кухненска посуда, мек хирургичен материал и твърд хирургичен инструментариум 
 • Транспортира и подрежда за съхранение  стерилизираните материали на определените за това места
 • Организира мероприятия за борба с гризачите
 • Изпълнява приетия в стационара план за предотвратяване разпространението на инфекции по пътя пациент – персонал и/или персонал – пациент
 • Използва индивидуални защитни средства, предназначени за обслужващия персонал, или други непопулярни профилактични мерки за предпазване от вътреболнични инфекции
 • Работи с различни хигиенни и дезинфекционни разтвори
 • Извършва хигиена и дезинфекция на инвентара в кухненските офиси и млечните кухни 
 • Извършва дейности, свързани с хигиената и дезинфекцията в приемни кабинети, диагностични кабинети, дневен стационар
 • Използва техники за вербална и невербална комуникация (инициира и поддържа разговор по теми, които са интересни за пациента)
 • Използва различни модели на общуване с пациента
 • Грижи се за психологическата устойчивост на пациента и на неговите близки при провежданото лечение
 • Регистрира психологическия статус на пациента (изпитва ли безпокойство, агресивен ли е, апатичен ли е и т.н.)
 • Спазва правилата за конфиденциалност на информацията за пациента, до която е имал достъп

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Въведение в професията16
4Професионална и медицинска етика16
5Основи  и методи на социалната работа16
 Общ брой на учебните часове за раздел А280
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Анатомия, физиология и хигиена16
2.Хигиена на храненето16
3Социална хигиена16
4Социално значими заболявания32
5Общи грижи за болния32
6Дейности и взаимодействие на болногледача с  доболнични и болнични институции и служби32
 Общ брой на учебните часове за раздел А3144
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Професионална и медицинска етика16
.2.Основи  и методи на социалната работа16
 Общ брой на учебните часове за раздел А232
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Анатомия, физиология и хигиена24
2Хигиена на храненето24
3Социална хигиена24
4Социално значими заболявания32
5Общи грижи за болния64
6Дойности и взаимодействие на болногледача с  доболнични и болнични институции и служби64
7Производствена практика88
Общ брой на учебните часове за раздел А3320
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Бизнес комуникации60
1.1Бизнес комуникации теория30
1.2Бизнес комуникации практика30
2.Медицинска психология60
2.1Медицинска психология теория30
2.2Медицинска психология практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top