Начало » 7230101 Здравни грижи

7230101 Здравни грижи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЗдравен асистент
КОД НА ПРОФЕСИЯТА723010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЗдравни грижи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7230101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ368
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА592
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 7230101 – “Здравни грижи ”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава и прилага основните правила за безопасна работа на работното място;
 • Използва личните предпазни средства,
 • Познава и прилага правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Познава и прилага типовете проблеми и подходи за работа с лица и групи;
 • Осъществява ефективна комуникация при работа в екип;
 • Разпознава рисковите ситуации и прилага адекватни поведенчески модели в работата си;
 • Прилага документацията – закони, правилници, наредби и др.;
 • Разбира договорните взаимоотношения между здравен асистент и потребител;
 • правомощията на държавните и общински служби;
 • общите правила за работа с компютър, да умее да използва програмни продукти и съвременните технологии;
 • да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното си място като осъществява кратки комуникации на чужд език;
 • Познава законовата и подзаконовата нормативна база в системата на здравеопазването;
 • Улеснява взаимодействието между потребителита на услугата «здравни грижи» и външни лица, институции, организации;
 • Познава организационни аспекти, цели, функции и бюджет на здравните заведения;
 • Познава основните управлнски функции и нива на управление в здравните структури;
 • Познава и ползва документацията, стандартите и критериите за извършване на здравна дейност;
 • Познава и спазва професионалната и медицинска етика;
 • Познава общите анатомо-физиологични особености на човешкия организъм  и видове системи;
 • Познава общи закономерности на физическо развитие;

ДА МОЖЕ:

 • Ораганизира и подпомага потребителя при участието му в занимания в дома или извън него;
 • Има здравни познания  за обмяната на веществата и енергията;
 • Познава организацията на работа на здравния асистент;
 • Полага грижи за леглото и личната хигиена на болния;
 • Познава спецификите при провеждане на лечебното хранене;
 • Познава и прилага основни манипулации, които извършва здравния асистент, в т. ч  прилагане на лекарства, инжекции и превръзки;
 • Участва в подготовката  и провеждането на основни изследвания за отделните органи и системи на болния;
 • Полага специални грижи при болни с вътрешни заболявания;
 • Познава психотерапевтични методики;
 • Познава основните групи социално значими заболявания в България
 • Изготвя здравен доклад или становище;                                         
 • Попълва формуляри и да и изготвя документи;                                                                           
 • Изготвя писмено запитване, проучва и анализира фактите ;                        
 • Работи с различни институции относно решаване на здравни и социалните проблеми на потребителя
 • Оказва първа долекарска помощ в ситуации на риск за здравето на потребителя;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предмети по модулиТеорияПрактикаОбщо
Модул ІОЗПП – Обща задължителна професионална подготовка6480144
1Здравословни и безопасни условия на труд16 16
2Организация и управление на социалните дейности16824
3Трудовоправни и осигурителни отношения8816
4Умения за работа в екип и  комуникации81624
5Информатика161632
6Комуникативни умения на чужд език 3232
Модул ІІОтрЗПП – Отраслова задължителна професионална подготовка88136224
1Въведение в професията1616
2Икономика на здравеопазването164864
3Право и здравно законодателство161632
4Основи на управлението в здравните структури82432
5Професионална и медицинска етика161632
6Основи  и методи на социалната работа163248
Модул ІІІСЗПП – Специфична задължителна професионална подготовка192344544
1Анатомия, физиология и хигиена326496
2Общи грижи за болния326496
3Медицинско обслужване на болния4872120
4Социална хигиена163248
5Медицинска психология163248
6Социална медицина и промоция на здравето163248
7Хигиена на храненето81624
8Социално значими заболявания81624
9Медицинска информатика и статистика161632
Избираема професионална подготовка243256
ВСИЧКО:      368592960
Scroll to Top