Начало » 6400201 Ветеринарен лаборант

6400201 Ветеринарен лаборант

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАВетеринарен лаборант
КОД НА ПРОФЕСИЯТА640020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАВетеринарен лаборант
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6400201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ501
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА459
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА1200

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6400201 – “Ветеринарен лаборант”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • отглеждане и хранене на селскостопанските и лабораторните животни,
 • за анатомо-физиологичните особености на лабораторните животни,
 • специфичните им болести и зоонози, на които са преносители,
 • за значението на хигиената и храненето,
 • за здравето и продуктивността на животните,
 • за произхода, развъждането и стопанските качества на селскостопанските животни,
 • за породите, тяхното създаване и поддържане,
 • морфологията,
 • устройството, систематиката,
 • физиологията на микроорганизмите и взаимоотношенията им с другите по-сложни организми,
 • както и някои методи на диагностика, профилактика, етиологията,
 • патогенезата, клиниката и предпазване от заразни болести на животните,
 • етиология, патогенеза, клинични признаци, диагноза и лекуване на вътрешните незаразни болести по животните,
 • гинекологичния статус на селскостопанските животни,
 • заболяванията на млечната жлеза,
 • морфологичните и биологични особености на паразитите паразитиращи по домашните животни,
 • заболяванията които те причиняват, както при животните така и при хората т.е кои от тях са зоонози и др.

ДА МОЖЕ:

 • умения за отглеждането и използването на лабораторните животни за експериментални цели;
 • профилактиката и спазването на ветеринарно-санитарните изисквания при работа в развъдна база и вивариум.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните дисциплиниОбщоТеорияПрактика и упражнения
 Обща задължителна професионалан подготовка17812860
I.Здравословни и безопасни условия на труд16160
II.Чужд език432320
Ш.Химия и опазване на околната среда24240
IV.Информатика603030
V.Икономика и предприемачество35350
 Отраслова професионална подготовка24317766
VI.Лабораторна техника и апаратура50500
VII.Биохимия36360
УШ.Микробиология331914
IX.Фармакология543618
X.Ботаника и основи на фуражопроизводството703634
 Специфична професионалан подготовка555212344
XI.Паразитология и инвазионни болести1536291
XII.Отглеждане на опитни животни723636
XIII.Изкуствено осеменяване442618
XIV.Животновъдство1447272
XV.Пчеларство16160
Б.Ш.Клинична лаборатория1260126
 Общо:960501459
Scroll to Top