Начало » 6240101 Рибовъдство

6240101 Рибовъдство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-рибовъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА624010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРибовъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6240101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ966
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ241
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА725
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6240101 – “Рибовъдство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • биологичните и екологични особености на видовете риби, които са обект на отглеждани у нас;
 • начините за създаване на шараново стопанство;
 • основни технически средства за работа в рибовъдното стопанство;
 • технологиите за отглеждане и размножаване на шарановите риби;
 • начините за създаване на пъстървови стопанства;
 • технологиите за отглеждане и размножаване на пъстървови риби;
 • отглеждане на други водни обитатели, обекти на аквакултурата;
 • основните признаци на заболяване при рибите;
 • себестойността на рибната продукция и ценообразуващите фактори в рибовъдството;
 • бизнес-планиране в рибовъдната дейност;
 • прилаганите технологични, хигиенни и санитарно-профилактични мероприятия;
 • основни принципи в племенно-селекционната дейност;
 • основни положения в нормативно – правната уредба в областта на рибовъдството.

ДА МОЖЕ:

 • прилагане на различни начини и методи за отглеждане и размножаване на рибните видове;
 • практическо приложение на технологиите на хранене при отделните технологични групи риби;
 • практическо използване на рибовъдни и риболовни уреди;
 • използване на специализирани машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации съобразно правилата за безопасна работа;
 • прилагане на основните технологии в рибовъдството;
 • провеждане на основни профилактични и лечебни мероприятия като елемент от технологичния процес.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове подготовка, модулиОбщоТеорияПрактика
Азадължителна професионална подготовка966241725
А1Обща задължителна професионална подготовка22139
1Здравословни и безопасни условия на труд, правила за безопасна работа на работното място.18108
2Опазване на околната среда.431
А2Отраслова задължителна професионална подготовка823052
1Нормативно-правна уредба в професионалната област.1266
2Основи на рибовъдството.702446
А3Специфична за професията и специалността  задължителна професионална подготовка862198664
1Хидрофизични и хидрохимични параметри, контролирани в аквакултурите. Замърсявания на водата и борбата срещу тях. Мелиоративни мероприятия.601842
2Биологични и екологични особености на видовете риби, обект на отглеждане у нас.251114
3Създаване на шараново стопанство.21516
4Размножаване на шарановите риби.621646
5Технологии за отглеждане на шаран за угояване.1263492
6Пъстървови стопанства.301020
7Размножаване на пъстървови риби.561838
8Фуражи и хранене на пъстърва.12521104
9Отглеждане на други риби, обект на аквакултурата.32824
10Отглеждане на миди.624
11Размножаване и отглеждане на сладководни раци.624
12Рибовъдство в естествени сладководни басейни.20416
13Индустриални форми на рибовъдство.1028
14Улов и транспорт на жива риба.881474
15Технологична обработка на рибата и съхранение на рибните продукти.26422
16Болести по рибите.521834
17Себестойност и фактори, определящи себестойността на рибната продукция.16412
18Бизнес планиране в рибовъдството.16412
19Ефективност на сладководното рибовъдство.624
20Рентабилност на сладководното рибовъдство.624
21Производствена практика.80 80
Scroll to Top