Начало » 6230601 Лесокултурни дейности

6230601 Лесокултурни дейности

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в горското стопанство
КОД НА ПРОФЕСИЯТА623060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЛесокултурни дейности
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6230601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ118
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА182
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6230601 – “Лесокултурни дейности

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Знае и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Познава и умее да прилага правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите в горите и в работни помещения.
 • Описва вредното въздействие на растителнозащитните препарати върху човешкия организъм.
 • Познава и различава необходимия минимален набор дървесни и храстови видове в България и извършва лесокултурни дейности
 • Притежава знания за растежа и развитието на горско-дървесната растителност.
 • Познава недостатъците на дървесината при определяне на нейното качество и категория.
 • Познава и разграничава таксационните показатели на насажденията с оглед провеждане на сеч.
 • Познава основните понятия, величини и зависимости за стопанисване на горите и дърводобив.
 • Знае и прилага основни принципи за извеждане на сеч.
 • Знае същността на недървесните ползвания от горите
 • Познава изискванията на законодателството за горите, свързано с изпълнението на трудовите дейности.
 • Познава и спазва нормативната база, регламентираща дърводобива, извършването на лесокултурни и други дейности в горите
 • Познава и прилага основните методи за ранно диагностициране и борба с болеститe
 • Познава изискванията за почистване на различните видове инструменти, машини и съоръжения, използвани в горското стопанство.
 • Описва изискванията за поддържане и съхранение на оборудването, използвано в лесокултурната дейност, в дърводобива, геодезични и таксационни инструменти и ловни принадлежности
 • Познава и спазва режимите при сеч, извозане и превозване на дървения материал.
 • Знае режимите за извършване на лов и риболов и други ползвания от горите
 • Познава и прилага начините и методите за семедобив и производство на репродуктивни материали от горско-дървесни видове.
 • Знае сроковете на цъфтеж, узряване, бране и събиране на горски семена, плодове и шишарки.
 • Познава и прилага начините и средствата за събиране и съхранение на горски семена, плодове и шишарки.
 • Познава методите и средствата за преработка на семена от иглолистни и широколистни дървесни видове.
 • Познава стандартите за добив и производство на горски фиданки и резници.
 • Познава и прилага начините и методите за производство на фиданки от горски дървесни видове.
 • Познава и прилага технологиите за производство на семенищни и пикирани фиданки.
 • Познава и прилага технологиите за производство на фиданки посредством резници.
 • Знае и прилага изискванията, начините и средствата за отглеждане и съхранение на фиданките
 • Знае и прилага изискванията за предсеитбена и предпосадъчна подготовка на почвата, начините и нормите за посев на семена от основните иглолист ни и широколистни видове и садене на фиданки и резници.
 • Познава и прилага методите, средствата и изискванията при почвоподготовката.
 • Знае и спазва сроковете за посев и садене.
 • Познава устройството и подготовката за работа с машини и средства за разсадниково производство.
 • Познава методите за напояване и подхранване.
 • Познава и прилага начините и методите за отглеждане на горски култури
 • Познава и прилага начини и методи за защита и борба с болести и вредители по горските култури.
 • Познава и прилага препарати за растителна защита под ръководството на специалист

ДА МОЖЕ:

 • Обслужва правилно и безопасно технологичното оборудване
 • Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения.
 • Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място и технологичното оборудване в съответствие със здравословните и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания.
 • Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка
 • Не замърсява с работата си околната среда събира и из -хвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.
 • Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа.
 • Оказва долекарска помощ при инциденти при работа с машини и инструменти или при отравяния с препарати.
 • Полага грижи за дивеча
 • Спазва нормативната база, регламентираща дърводобива, извършването на лесокултурни и други дейности в горите
 • Прилага основните знания, методи и средства за борба с горските пожари – основни понятия, причини за възникване, видове, форма и интензивност на пожарите, тактика, методи и средства за гасене на пожари.
 • Поддържа и съхранява оборудването използвано в лесокултурната дейност, в дърводобива, геодезични и таксационни инструменти и ловни принадлежности
 • Спазва режимите при сеч, извозане и превозване на дървения материал
 • Прилага начините и методите за семедобив и производство на репродуктивни материали от горско-дървесни видове.
 • Прилага начините и средствата за събиране и съхранение на горски семена, плодове и шишарки
 • Прилага начините и методите за производство на фиданки от горски дървесни видове
 • Прилага технологиите за производство на семенищни и пикирани фиданки
 • Прилага технологиите за производство на фиданки посредством резници
 • Прилага изискванията, начините и средствата за отглеждане и съхранение на фиданките
 • Прилага изискванията за предсеитбена и предпосадъчна подготовка на почвата, начините и нормите за посев на семена от основните иглолист ни и широколистни видове и садене на фиданки и резници
 • Провежда отгледни дейности след посев и садене.
 • Извършва попълване на културите
 • Извършва оглед на състоянието на горските култури.
 • Провежда дейности за борба с болестите и вредителите под ръководството на специалист по растителна защита на горите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Информационни и комуникационни технологии8
2Ботаника8
3Дендрология8
 Общ брой на учебните часове за раздел А224
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Основи на горско-стопанските лесокултурни дейности24
2.Горски недървесни ресурси16
 Общ брой на учебните часове за раздел А340
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А364
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Ботаника16
2.Дендрология16
 Общ брой на учебните часове за раздел А232
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Горски недървесни ресурси24
2Основи на горско-стопанските лесокултурни дейности40
 Производствена практика56
Общ брой на учебните часове за раздел А3120
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3152
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А370.4%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А240
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Горско законознание60
1.1Горско законознание теория30
1.2Горско законознание практика30
2.Растениевъдство60
2.1Растениевъдство теория30
2.2Растениевъдство практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б300
Scroll to Top