Начало » 6230501 Горско и ловно стопанство

6230501 Горско и ловно стопанство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАДивечовъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА623050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАГорско и ловно стопанство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6230501
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ206
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА454
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6230501 – “Горско и ловно стопанство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • необходимите условия за успешното стопанисване на дивеча;
 • начините, нормите и сроковете за подхранване на дивеча;
 • начините за обогятяване на естествената хранителна база;
 • неприятелите на дивеча;
 • основните болести по дивеча;
 • ловностопанското значение на дивеча;
 • мероприятията и начините за развъждане на дивеч – правилен подбор, норми и срокове  в зависимост от условията;
 • задачите на лова;
 • ловните средства;
 • обучение и запознаване с ловни кучета;
 • прилагане на методи за ловуване при основни видове дивеч;
 • оценка на ловни трофеи;
 • правила за безопасно боравене с ловни средства.

ДА МОЖЕ:

 • определят необходимите количества фуражи;
 • изграждат съоръжения за подхранване, солища и калища;
 • участват в таксация на дивеча;
 • боравят с ловно оръжие и да спазват правилата за безопастност по време на лов;
 • развъждат и разселват дивеч;
 • организират дейностите по стопанисване на дивеча;
 • прилагат правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия  на възпитание, обучение и труд.
 • спазват здравословните и безопасни условия в ловна среда;
 • познават ловните средства – ловно оръжие, ловни капани и др.;
 • познават ловните кучета – видове и породи;
 • съхраняват и оценяват ловни трофеи;
 • констатират нарушения по Закона за лова и  опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане и съставят актове за нарушението им.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
МІ .ОБЩА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ПОДГОТОВКА483810
1.Здравословни и безопасни условия на труда88
2.Компютърно обучение844
3.Икономика862
4.Трудово-правното законодателство862
5.Езиково обучение88
6.Бизнес комуникации862
МІІ.ОТРАСЛОВА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ПОДГОТОВКА12811810
1Ботаника201010
2.Защита на гората2020
3.Геодезия2020
4.Лесоползване2828
5.Горско законознание2020
6.Лесовъдство2020
МІІІ.СПЕЦИФИЧНА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ПОДГОТОВКА42050370
1.Дивечовъдство1001090
2.Морфология и следознание на дивеча801070
3.Рибовъдство801070
4. Лов801070
5.Риболов801070
МІV.Производствена практика6464
 ОБЩО  ЧАСОВЕ :660206454
Scroll to Top