Начало » 6230401 Горско стопанство

6230401 Горско стопанство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЛесовъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА623040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАГорско стопанство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6230401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА360
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6230401 – “Горско стопанство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място;
 • организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
 • системите на заплащане на труда и спецификациите на материалите и вложения труд;
 • правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • договорните отношения между работодател и работник;
 • собствената си роля в производството и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • основните правила за работа с компютър;
 • технологиите и методите, прилагани в горското стопанство;
 • основните методи и средства за защита и опазване на горите ( в т. ч. от болести, вредители и горски пожари);
 • таксационните показатели на насажденията  за изготвяне на оценка за състоянието им след проведените сечи;
 • недостатъците на дървесината за определяне на нейното качество и категория;
 • признаците и критериите при прилагането на различните отгледни и възобновителни сечи в горите;
 • биологичните особености и разпознава основните дървесни, храстови и тревни видове, животни, птици, риби, болести и вредители;

ДА МОЖЕ:

 • да използва личните предпазни средства;
 • да не замърсява с работата си околната среда;
 • да формулира проблеми; да задава въпроси; да прави отчет за извършената работа;
 • да участва при разпределянето на задачите между членовете на екипа, да им съдейства и търси помощ от тях;
 • да се отнася с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
 • да ползва програмни продукти;
 • да ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
 • да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения;
 • да осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност;
 • да прилага и контролира изискванията и разпоредбите на Закона за горите, Закона за въстановяване собствеността на горите и земите от горския фонд, Закона за лова и другите поднормативни документи в горите;
 • да съхранява и борави с използваните в горското стопансто инструменти – в лесокултурната дейност и дърводобива;
 • да борави с геодезични и таксационни инструменти и ловни принадлежности;
 • да прилага основните методи и средства за защита и опазване на горите;
 • да прилага и контролира режимите на стопанисване на горите и ползване на горските ресурси – при сечите, извоза и превоза на дървения материал, лова и риболова и други ползвания от горите;
 • да разпознава основните дървесни, храстови и тревни видове, животни, птици, риби, болести и вредители;
 • да извършва наблюдения върху растежа и развитието на горско – дървесната растителност и животните в гората;
 • да ползва по предназначение действащата документация за дърводобив, лесокултурна и други дейности, лов и охрана на горите;
 • да изготвя необходимите отчетни документи – позволителни, протоколи, сигнални листове, актове, отчети и други документи, съпътстващи горскостопанската дейност;
 • да консултира собствениците на недържавни гори относно стопанисването и управлението на горския фонд по отношение на използваните методи и средства на дърводобив, създаване и отглеждане на гори, управление на горските имоти, строителство на горски пътища и прилаганата нормативна уредба в горите;
 • да контролира дейности извършвани в горите по извеждане на сечи, маркиране, кубиране, сортиментиране, залесяване, отглеждане на култури;
 • да борави с късо нарезно и ловно оръжие;
 • да охранява горския фонд;
 • да санкционира нарушители.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на предметитеОбщоТеорияПрактика
 ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
АОбща задължителна професионална подготовка604020
1.Здравословни и безопасни условия на труд99
2.Компютърно обучение1587
3.Икономика1064
4.Трудово – правно законодателство66
5.Езиково обучение / английски език1587
6.Бизнес комуникации532
БОтраслова задължителна професионална подготовка1007624
1.Ботаника1111
2.Защита на гората1414
3.Геодезия14104
4.Технологии и машини за дърводобив1515
5.Ловно и рибно стопанство20128
6.Лесоползване261412
ВСпецифична задължителна професионална подготовка500184316
1.Дендрология402020
2.Почвознание201010
3.Метеорология201010
4.Дивечовъдство351817
5.Рибовъдство351817
6.Лесовъдство904050
7.Горска таксация401822
8.Горски култури и селекция603030
9.Горско – стопанските дейности402020
10.Производствена практика120120
 Общо часове:660300360
Scroll to Top