Начало » 6230301 Механизация на горското стопанство

6230301 Механизация на горското стопанство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМеханизатор на горска техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА623030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМеханизация на горското стопанство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6230301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6230301 – “Механизация на горското стопанство

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Характерните особености на горите в България;
 • Основните природни фактори, характеризиращи горскостопанските площи наклон на терена, почвени и климатични условия, форма и размер на площите, сезонен характер на процесите;
 • Техническите характеристики на машините за предварителна подготовка на площите и за почвообработка;
 • Условията, при които е целесъобразно прилагането на съответните машини;
 • Видовете механична обработка на почвата;
 • Технологията на работа;
 • Теглително съпротивление на машините;
 • Специфично съпротивление на почвата;
 • Значението на изграждането на изкопно-насипни тераси;
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Значението на семесъбирането;
 • Сроковете и начините за добиване на семена от иглолистни и широколистни видове;
 • Видовете машини и тяхното приложение;
 • Процесите на шишаркосушене;
 • Начините за разделяне на семената от примесите;
 • Средствата за разделяне на семената по размер;
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Видовете посеви;
 • Класификацията на сеялките;
 • Изискванията към сеялките;
 • Общото устройство на сеялките;
 • Технологията на работа;
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Видовете почвени свредли и тяхното  устройство;
 • Класификацията и изискванията към машините за садене и изваждане на фиданките;
 • Общото устройство на машините за садене и изваждане на фиданките;
 • Технологията на работа;
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Мерките за растителна защита – предпазни и изтребителни;
 • Препаратите за растителна защита;
 • Общото устройство на машините и апаратите за растителна защита;
 • Предназначението и класификацията на машините и апаратите за растителна защита;
 • Технологията на работа;
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Видовете напояване
 • Класификацията и устройството на дъждовалната техника;
 • Технологията на работа;
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Процесът на рязане;
 • Видовете рязане;
 • Устройството и параметрите на елементарния резец;
 • Сила, мощност и специфично съпротивление при елементарното рязане;
 • Факторите, от които зависи специфичното съпротивление при рязане;
 • Стандартите за облите дървени материали и дървата за огрев;
 • Видовете триони;
 • Дървесни видове, подлежащи на белене;
 • Начините за белене на кората на дървените материали чрез рязане – рендосване, фрезуване, безцентрово стругуване;
 • Цепене на дървесината;
 • Силово рязане;
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Видовете моторни триони – предназначение, класификация и основни конструктивни особености;
 • Устройството на моторните триони – двигател, предавателен механизъм, режещ апарат и техните основни части;
 • Технологията и правилата за безопасна работа с моторните триони;
 • Машините, апаратите и съоръженията за заточване на трионите;
 • Контролно- измервателните уреди за определяне на точността на извършените работи при подготовката на режещите инструменти;
 • Приложението на спомагателните инструменти;
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Видовете машини за кастрене и тяхното приложение;
 • Устройството и принципа на действие на машините за кастрене;
 • Видовете машини за белене и тяхното приложение;
 • Устройството и принципа на действие на машините за белене;
 • Видовете машини за цепене и тяхното приложение;
 • Устройството и принципа на действие на машините за цепене;
 • Технологията на работа;
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Предназначение и класификация на тракторите;
 • Видовете трактори за извозване на дървени материали;
 • Устройството, технологичното оборудване и видовете конструкции на трактори за извозване на дървени материали;
 • Видовете въжени линии системи за извозване на дървени материали и тяхното приложение;
 • Устройството и принципа на действие на въжените линии и системи;
 • Обслужването на въжените линии и системи;
 • Задвижващите устройства при въжените линии и системи;
 • Подвижният състав на въжените линии и системи;
 • Технологията на работа;
 • Горско-пътната мрежа;
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Видовете кранове: тракторни и автомобилни;
 • Устройството и конструктивните особености на различните видове кранове;
 • Принципа на действие и приложението на различните видове кранове;
 • Техническите характеристики на крановете;
 • Видовете челюстни товарачи;
 • Устройството, принципа на действие и приложението на челюстните товарачи;
 • Техническите характеристики на челюстните товарачи;
 • Принципът на действие и приложението на устройствата за самонатоварване на автомобилните транспортни средства;
 • Видовете транспортьори;
 • Устройството, принципа на действие и приложението на транспортьорите;
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Видовете, формата и интензивността на пожарите;
 • Тактиката, методите (преки и косвени) и средствата за гасене на пожарите;
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

ДА МОЖЕ:

 • Подготовка на машините за работа;
 • Присъединяване на прикачните и навесни машини към тракторите;
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Експлоатация и техническо обслужване на съоръженията и машините за добиване на семена и резници (шишаркосушилни, обезкрилителни апарати, машини за почистване и сортиране на семената, резникорезачки и пр.);
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Регулиране на сеялките за определена норма на посев;
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Експлоатация и техническо обслужванена сеялките;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Подготовка и начин на работа на горските садилни машини;
 • Работа с машините за пикиране;
 • Подготовка и начин на работа на машините за садене на резници;
 • Работа с различните видове машини за изваждане на фиданки – за изваждане на семенни фиданки, на едроразмерни фиданки и на дръвчета с почва около корените;
 • Регулиране на работното положение на скобите за подкопаване на фиданките;
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Работа с различни видове хербициди и отровни вещества;
 • Образуване на аерозоли;
 • Регулиране на машините и апаратите за определена разходна норма – регулиране на дебита и регулиране на скоростта на движение на машините;
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Разпознаване на дървесните видове;
 • Разпознаване и измерване на недостатъците на дървесината;
 • Кубиране и сортиментиране на различните видове дървени материали;
 • Прилагане на различните видове рязане в дърводобива;
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Разпознаване на маркировката – гранични и други знаци в лесосечния фонд;
 • Подготовка на моторните триони за работа;
 • Изпълнение на технологичните операции с моторни триони, при стриктно спазване на правилата за работа с тях;
 • Заточване и изравняване на зъбите на трионите;
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Използване на спомагателните инструменти;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Работа с машини за кастрене;
 • Работа с машини за белене – роторни и дискови коробелещи машини;
 • Работа с машини за цепене;
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Транспортиране на дървените материали с трактори;
 • Транспортиране на дървените материали с въжени линии;
 • Разчитане на техническите характеристики на въжените линии;
 • Разчитане на схемите на въжените линии;
 • Разчитане на техническите характеристики на лебедките;
 • Построяване на въжените линии на терена;
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Експлоатация и техническо обслужване на машините и съоръженията за извозване на дървените материали;
 • Управление и работа с трактори;
 • Опазване на горския фонд;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Стабилизиране на машините и съоръженията за товарене, разтоварване и рампиране на дървените материали при работа и проверка за тяхната устойчивост;
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Експлоатация и техническа поддръжка на машините и съоръженията за товарене, разтоварване и рампиране на дървените материали;
 • Работа с кранове;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Разпознаване характера на пожара и неговите особености;
 • Ориентиране в пожарната ситуация;
 • Прилагане на различните методи и средства за гасене;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Основи на горскостопанските дейности8
4Ботаника с дендрология8
5Геодезия8
6Механизация на горскостопанските работи16
 Общ брой на учебните часове за раздел А272
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Техническо чертане8
2.Технология на материалите8
3Техническа механика8
4Електротехника16
5Лесоползване16
6Трактори и автомобили32
7Механизация и технология на дърводобива16
8Безопасност на движението по пътищата8
9Горски транспорт16
10Ремонтно дело16
11Предприемачество в горското стопанство и дърводобива8
 Общ брой на учебните часове за раздел А3152
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Основи на горскостопанските дейности48
.2.Ботаника с дендрология8
3Геодезия8
4Механизация на горскостопанските работи40
 Общ брой на учебните часове за раздел А2104
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Металообработване24
2Лесоползване16
3Трактори и автомобили32
4Механизация и технология на дърводобива24
5Управление на моторно превозно средство8
6Горски транспорт24
7Ремонтно дело16
8Предприемачество в горското стопанство и дърводобива8
9Производствена практика96
Общ брой на учебните часове за раздел А3248
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Горски строежи60
1.1Горски строежи теория30
1.2Горски строежи практика30
2.Защита на гората60
2.1Защита на гората теория30
2.2Защита на гората практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top