Начало » 6230201 Механизация на горското стопанство

6230201 Механизация на горското стопанство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-механизатор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА623020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМеханизация на горското стопанство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6230201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6230201 – “Механизация на горското стопанство

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Характерните особености на горите в България;
 • Основните природни фактори, характеризиращи горскостопанските площи – наклон на терена, почвени и климатични условия, форма и размер на площите, сезонен характер на процесите;
 • Техническите характеристики на машините и съоръженията за предварителна подготовка на площите и за почвообработка;
 • Устройството и принципа на работа на машините и съоръженията за предварителна подготовка на площите и за почвообработка;
 • Условията, при които е целесъобразно прилагането на съответните машини, оръдия и инструменти;
 • Видовете механична обработка на почвата;
 • Технологията на работа;
 • Теглително съпротивление на машините;
 • Специфично съпротивление на почвата;
 • Значението на изграждането на изкопно-насипни тераси;
 • Изискванията и правилата за направа на тераси;
 • Системите и организацията на техническата експлоатация на машинно-тракторния парк техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Системите за отчитане и заплащане на труда.
 • Значението на семесъбирането;
 • Сроковете и начините за добиване на семена от иглолистни и широколистни видове;
 • Видовете машини и съоръжения и тяхното приложение;
 • Устройството и принципа на работа на машините и съоръженията за бране и добиване на горски семена, плодове и резници;
 • Видовете и принципите на действие на шишаркосушилните;
 • Процесите на шишаркосушене;
 • Начините за разделяне на семената от примесите;
 • Средствата за разделяне на семената по размер;
 • Системите и организацията на техническата експлоатация на съоръженията и машините за добиване на семена и резници техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Системите за отчитане и заплащане на труда.
 • Класификацията на сеялките;
 • Видовете посеви;
 • Изискванията към сеялките;
 • Общото устройство на сеялките;
 • Технологията на работа;
 • Системите и организацията на техническата експлоатация на машинно-тракторния парк техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Системите за отчитане и заплащане на труда.
 • Класификацията и изискванията към машините и съоръженията за садене и изваждане на фиданките;
 • Видовете почвени свредели и тяхното устройство;
 • Общото устройство на машините и съоръженията за садене и изваждане на фиданките;
 • Технологията на работа;
 • Системите и организацията на техническата експлоатация на машинно-тракторния парк техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Системите за отчитане и заплащане на труда.
 • Мерките за растителна защита – предпазни и изтребителни;
 • Препаратите за растителна защита;
 • Общото устройство на машините и апаратите за растителна защита;
 • Предназначението и класификацията на машините и апаратите за растителна защита;
 • Технологията на работа;
 • Системите и организацията на техническата експлоатация на машините и апаратите за растителна защита (техническо, обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Системите за отчитане и заплащане на труда.
 • Класификацията и устройството на дъждовалната техника;
 • Видовете напояване;
 • Технологията на работа;
 • Системите и организацията на техническата експлоатация на машините и инсталациите за напояване (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Системите за отчитане и заплащане на труда.
 • Процеса на рязане;
 • Видовете рязане;
 • Устройството и параметрите на елементарния резец;
 • Силата, мощността и специфичното съпротивление при елементарното рязане;
 • Факторите, от които зависи специфичното съпротивление при рязане;
 • Стандартите за облите дървени материали и дървата за огрев;
 • Видовете триони;
 • Дървесните видове, подлежащи на белене;
 • Цепенето на дървесината;
 • Силовото рязане;
 • Системите и организацията на техническата експлоатация на инструментите;
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Системите за отчитане и заплащане на труда.
 • Видовете моторни триони – предназначение, класификация и основни конструктивни особености;
 • Устройството на моторните триони – двигател, предавателен механизъм, режещ апарат и техните основни части;
 • Обозначаването на границите на сечището;
 • Техниката и технологията за поваляне на стоящи дървета;
 • Технологията и правилата за безопасна работа с моторните триони;
 • Машините, апаратите и съоръженията за заточване на трионите;
 • Контролно-измервателните уреди за определяне точността на извършените работи при подготовката на режещите инструменти;
 • Приложението на спомагателните инструменти;
 • Системите и организацията на техническата експлоатация на механизираните дърводобивни инструменти (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Системите за отчитане и заплащане на труда.
 • Видовете агрегатни дърводобивни машини;
 • Видовете машини за кастрене и тяхното приложение;
 • Устройството и принципа на действие на машините за кастрене – стационарни и подвижни;
 • Видовете машини за белене и тяхното приложение;
 • Устройството и принципа на действие на машините за белене;
 • Видовете машини за цепене и тяхното приложение;
 • Устройството и принципа на действие на машините за цепене;
 • Технологията на работа;
 • Системите и организацията на техническата експлоатация на машините и съоръженията за първична обработка на дървените материали (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Системите за отчитане и заплащане на труда.
 • Предназначението и класификацията на тракторите;
 • Видовете трактори за извозване на дървени материали;
 • Устройството, технологичното оборудване и видовете конструкции на трактори за  извозване на дървени материали;
 • Системите и организацията на техническата експлоатация на машините и съоръженията за извозване на дървените материали (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Видовете въжени линии и системи за извозване на дървени материали и тяхното приложение;
 • Устройството и принципа на действие на въжените линии и системи;
 • Обслужването на въжените линии и системи;
 • Задвижващите устройства при въжените линии и системи;
 • Подвижния състав на въжените линии и системи;
 • Технологията на работа;
 • Горскопътната мрежа;
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Системите за отчитане и заплащане на труда.
 • Видовете кранове: тракторни и автомобилни;
 • Устройството и конструктивните особености на различните видове кранове;
 • Принципа на действие и приложението на различните видове кранове;
 • Техническите характеристики на крановете;
 • Видовете челюстни товарачи;
 • Устройството, принципа на действие и приложението на челюстните товарачи;
 • Техническите характеристики на челюстните товарачи;
 • Видовете транспортьори;
 • Устройството, принципа на действие и приложението на транспортьорите;
 • Системите и организацията на техническата експлоатация на машините и съоръженията за товарене, разтоварване и рампиране на дървените материали (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Системите за отчитане и заплащане на труда.
 • Видовете, формата и интензивността на пожарите;
 • Тактиката, методите (преки и косвени) и средствата за гасене на пожарите;
 • Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Системите за отчитане и заплащане на труда.

ДА МОЖЕ:

 • Разработване, разчитане и прилагане на различни технологични схеми за: изкореняване на пънове; терасиране; основна и допълнителна обработка на почвата;
 • Комплектуване и производствена експлоатация на машинно-тракторния парк определяне на производителност, разходи на гориво и др.);
 • Организиране на производствения процес;
 • Обучение и подготовка на работниците по дейности;
 • Подготовка на машините за работа;
 • Присъединяване на при- качните и навесните машини към тракторите;
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Организиране на техническата експлоатация на машинно- тракторния парк (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Приемане и предаване на обекти;
 • Опазване на околната среда;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Комплектуване и производствена експлоатация на съоръженията и машините за добиване на семена и резници (определяне на производителност, разходи на гориво и др.);
 • Организиране на производствения процес;
 • Обучение и подготовка на работниците по дейности;
 • Регулиране на машините и съоръженията за работа;
 • Използване на немеханизирани механизирани средства за изкачване;
 • Организиране на техническата експлоатация на съоръженията машините за добиване на семена и резници – шишаркосушилни, обезкрилителни апарати, машини за почистване и сортиране на семената, резникорезачки и пр. техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Приемане и предаване на добитите материали съгласно съответните изисквания;
 • Опазване на околната среда;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Разработване, разчитане и прилагане на различни технологични схеми за посев;
 • Комплектуване и производствена експлоатация на машинно-тракторния парк определяне на производителност, разходи на гориво и др.);
 • Организиране на производствения процес;
 • Обучение и подготовка на работниците по дейности;
 • Подготовка на сеялките за работа;
 • Регулиране на сеялките за определена норма на посев;
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Организиране на техническата експлоатация на машинно- тракторния парк (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Приемане и предаване на обекти;
 • Опазване на околната среда;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Разработване, разчитане и прилагане на различни технологични карти и схеми за изваждане на фиданки и за садене на фиданки и резници;
 • Комплектуване и производствена експлоатация на машинно-тракторния парк определяне на производителност, разходи на гориво и др.);
 • Организиране на производствения процес;
 • Обучение и подготовка на работниците по дейности;
 • Агрегатиране на тракторните свредели;
 • Подготовка и начин на работа на горските садилни машини;
 • Работа с машините и съоръженията за пикиране;
 • Подготовка и начин на работа на машините и съоръженията за садене на резници;
 • Работа с различните видове машини и съоръжения за изваждане на фиданки – за изваждане на семенни фиданки, на едроразмерни фиданки и на дръвчета с почва около корените;
 • Регулиране на работното положение на скобите за подкопаване на фиданките;
 • Регулиране на машините и съоръженията за работа;
 • Организиране на техническата експлоатация на машинно- тракторния парк (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Приемане и предаване на обекти;
 • Опазване на околната среда;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Комплектуване и производствена експлоатация на машините и апаратите за растителна защита определяне на производителност, разходи на гориво и др.);
 • Организиране на производствения процес;
 • Обучение и подготовка на работниците по дейности;
 • Работа с различни видове хербициди и отровни вещества;
 • Образуване на аерозоли;
 • Регулиране на машините и апаратите за определена разходна норма – регулиране на дебита и скоростта на движение на машините;
 • Организиране на техническата експлоатация на машините и апаратите за растителна защита (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Опазване на околната среда;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Разработване, разчитане и прилагане на различни технологични схеми за напояване;
 • Комплектуване и производствена експлоатация на машините и инсталациите за напояване (определяне на производителност, разходни норми и др.);
 • Организиране на производствения процес;
 • Обучение и подготовка на работниците по дейности;
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Организиране на техническата експлоатация на машините и инсталациите за напояване (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Опазване на околната среда;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Организиране на производствения процес;
 • Обучение и подготовка на работниците по дейности;
 • Разпознаване на дървесните видове;
 • Разпознаване и измерване на недостатъците на дървесината;
 • Прилагане на различните видове рязане в дърводобива;
 • Кубиране и сортиментиране на различните видове дървени материали;
 • Експлоатация и техническо обслужване на инструментите;
 • Приемане и предаване на обекти;
 • Опазване на околната среда;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Разработване, разчитане и прилагане на различни технологични планове на сеч;
 • Производствена експлоатация на механизираните дърводобивни инструменти;
 • Организация и предварителна подготовка на сечището;
 • Организиране на производствения процес;
 • Обучение и подготовка на работниците по дейности;
 • Разпознаване на маркировката – гранични и други знаци в лесосечния фонд;
 • Разпределяне на сечищните ивици между секачните бригади;
 • Разчитане на техническите характеристики на моторните триони;
 • Подготовка на моторните триони за работа;
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Използване на спомагателните инструменти;
 • Изпълнение на технологичните операции с моторни триони при стриктно спазване на правилата за работа с тях;
 • Организиране на техническата експлоатация на механизираните дърводобивни инструменти (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Приемане и предаване на обекти;
 • Работа с моторни триони;
 • Опазване на околната среда;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Производствена експлоатация на машините за поваляне на дървета;
 • Производствена експлоатация на машините и съоръженията за първична обработка на дървените материали определяне на производителност, разходи на гориво и др.);
 • Организиране на производствения процес;
 • Обучение и подготовка на работниците по дейности;
 • Работа с машини за кастрене;
 • Работа с машини за белене – роторни и дискови коробелещи машини;
 • Работа с машини за цепене;
 • Регулиране на машините и оръдията за работа;
 • Организиране на техническата експлоатация на машините и съоръженията за първична обработка на дървените материали (техническо обслужване, ремонт, поддръжка);
 • Приемане и предаване на обекти;
 • Опазване на околната среда;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Разработване, разчитане и прилагане на различни технологични карти, планове и схеми за извозване на дървените материали;
 • Определяне технологията на извозване;
 • Организиране на производствения процес; Обучение и подготовка на работниците по дейности;
 • Комплектуване и производствена експлоатация на тракторите;
 • Организиране на техническата експлоатация на тракторите техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Регулиране на тракторите за работа;
 • Управление и работа с трактори;
 • Транспортиране на дървените материали с трактори;
 • Комплектуване и производствена експлоатация на въжените линии (определяне на производителност, разходни норми и др.);
 • Разчитане на техническите характеристики на въжените линии;
 • Разчитане на техническите характеристики на лебедките;
 • Разчитане на схемите на въжените линии;
 • Построяване на въжените линии на терена;
 • Организиране на техническата експлоатация на въжените линии (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Определяне на необходимия брой работници за обслужване на въжените линии;
 • Транспортиране на дървените материали с въжени линии;
 • Приемане и предаване на обекти;
 • Опазване на горския фонд;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Комплектуване и производствена експлоатация на машините и съоръженията за товарене, разтоварване и рампиране на дървените материали (определяне на производителност, разходи на гориво и др.);
 • Организиране на производствения процес;
 • Обучение и подготовка на работниците по дейности;
 • Разчитане на техническите характеристики на машините и съоръженията за товарене, разтоварване и рампиране на дървените материали;
 • Организиране на техническата експлоатация на машините и съоръженията за товарене, разтоварване и рампиране на дървените материали (техническо обслужване, ремонти, поддръжка);
 • Регулиране на машините за работа;
 • Стабилизиране на машините и съоръженията за товарене, разтоварване и рампиране на дървените материали при работа и проверка за тяхната устойчивост (стабилизиране в зависимост от вида на машините и съоръженията чрез: обтяжки, опорни стабилизатори, шасито на основния автомобил; монтиране на различни места върху трактора; противотежести);
 • Работа с кранове;
 • Приемане и предаване на обекти;
 • Опазване на околната среда;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.
 • Обучение и подготовка на работниците по дейности;
 • Разпознаване характера на пожара и неговите особености;
 • Ориентиране в пожарната ситуация;
 • Организиране на хората при борба с пожарите;
 • Прилагане на различните методи и средства за гасене;
 • Опазване на околната среда;
 • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оказване на долекарска помощ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Основи на горскостопанските дейности16
4Ботаника с дендрология16
5Геодезия16
6Горско законознание16
7Механизация на горскостопанските работи16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2112
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Техническо чертане16
2Технология на материалите16
3Техническа механика16
4Електротехника16
5Хидравлика и пневматика16
6Лесоползване16
7Трактори и автомобили80
8Механизация и технология на дърводобива24
9Безопасност на движението по пътищата16
10Горски транспорт24
11Ремонтно дело24
12Предприемачество в горското стопанство и дърводобива16
13Експлоатация и техническо обслужване на горската техника24
 Общ брой на учебните часове за раздел А3304
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Основи на горскостопанските дейности16
2.Ботаника с дендрология24
3Геодезия16
4Механизация на горскостопанските работи32
 Общ брой на учебните часове за раздел А288
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Металообработване16
2Лесоползване16
3Трактори и автомобили80
4Механизация и технология на дърводобива24
5Управление на моторно превозно средство16
6Горски транспорт24
7Ремонтно дело32
8Експлоатация и техническо обслужване на горската техника24
9Предприемачество в горското стопанство и дърводобива16
10Производствена практика124
Общ брой на учебните часове за раздел А3372
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Горски строежи60
1.1Горски строежи теория30
1.2Горски строежи практика30
2.Защита на гората60
2.1Защита на гората теория30
2.2Защита на гората практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top