Начало » 6230101 Горско и ловно стопанство

6230101 Горско и ловно стопанство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-лесовъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА623010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6230101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯГорско и ловно стопанство
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ962
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ354
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА608
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6230101 – “Горско и ловно стопанство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните растителни,дървесни и животински видове и да ги определя във всяка от фазите им на развитие;
 • основните технологични операции и дейности за поддържане на гората и дивеча във всички фази на развитието им;
 • да познава особеностите на условията за работа;
 • да знае правилата и изискванията за залесяване;
 • видовете сечи и прочистващи дейности;
 • да познава геогравските и топогравски карти;
 • техниките на безопасност и охрана на труда и правилата за гасене на горски пожари;
 • необходимите условия за успешното стопанисване на дивеча;
 • начините, нормите и сроковете за подхранване на дивеча;
 • начините за обогятяване на естествената хранителна база;
 • неприятелите на дивеча;
 • основните болести по дивеча;
 • ловностопанското значение на дивеча;
 • мероприятията и начините за развъждане на дивеч – правилен подбор, норми и срокове  в зависимост от условията;
 • задачите на лова;
 • ловните средства;
 • обучение и запознаване с ловни кучета;
 • прилагане на методи за ловуване при основни видове дивеч;
 • оценка на ловни трофеи;
 • правила за безопасно боравене с ловни средства;
 • да е запознат с горското законознание.

ДА МОЖЕ:

 • да извършва основните дейности в горското стопанство;
 • да различава основните фази на развитие на гората;
 • да работи с основната техника и приспособления,използвани в работато;
 • да се ориентира в местността и работи с карта;
 • определят необходимите количества фуражи;
 • изграждат съоръжения за подхранване, солища и калища;
 • участват в таксация на дивеча;
 • боравят с ловно оръжие и да спазват правилата за безопастност по време на лов;
 • развъждат и разселват дивеч;
 • организират дейностите по стопанисване на дивеча;
 • прилагат правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия  на възпитание, обучение и труд.
 • спазват здравословните и безопасни условия в ловна среда;
 • познават ловните средства – ловно оръжие, ловни капани и др.;
 • познават ловните кучета – видове и породи;
 • съхраняват и оценяват ловни трофеи;
 • констатират нарушения по Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане и съставят актове за нарушението им.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
МІ .ОБЩА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ПОДГОТОВКА483810
1.Здравословни и безопасни условия на труда88
2.Компютърно обучение844
3.Икономика862
4.Трудово-правното законодателство862
5.Езиково обучение88
6.Бизнес комуникации862
МІІ.ОТРАСЛОВА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ПОДГОТОВКА26119566
1Ботаника372512
2.Защита на гората443212
3.Геодезия372512
4.Лесоползване684820
5.Горско законознание2020
6.Лесовъдство554510
МІІІ.СПЕЦИФИЧНА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ПОДГОТОВКА481111370
1.Дивечовъдство1152590
2.Морфология и следознание на дивеча942470
3.Рибовъдство902070
4. Лов962670
5.Риболов861670
МІV.Производствена практика164164
 Общо:962354608
Scroll to Top