Начало » 6220101 Цветарство

6220101 Цветарство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник – озеленител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА622010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЦветарство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6220101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ368
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА592
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6220101 – “Цветарство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • предпазва околната среда от замърсяване;
 • познава съществуващите икономически отношения, процеси и явления, свързани с производството на цветя и декоративни растения в страната;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • разпределя работата между членовете на екипа, оценява ги; отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
 • осъществява ефективни комуникации с колеги и клиенти;
 • разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма, както и с програма за създаване на графични изображения;
 • ползва техническа и технологична документация на чужд език.

ДА МОЖЕ:

 • познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в цветопроизводственото стопанство и в парковото строителство;
 • познава и прилага технологиите и методите в цветопроизводството и парковото строителство;
 • познава устройството и принципа на работа, съхранява и борави с инструментите, уредите, машините и съоръженията, използвани при разсадниковите и цветопроизводствени дейности и парковото строителство;
 • познава екологичните и биологичните особености и изисквания на дървесните, храстовите, цветните и тревистите видове;
 • познава и прилага основните методи и средства за защита напарковата растителност;
 • полага грижи за зелените площи и парковата архитектура;
 • разчита, намира информация и участва в разработването натехническа и технологична документация;
 • познава принципите за създаване, организация и управление на фирма по озеленяване.
 • познава и прилага технологиите за размножаване и отглеждане на цветя;
 • познава и прилага технологиите за създаване на цветопроизводствено стопанство;
 • познава и прилага методите за създаване и оформяне на цветни лехи;
 • познава и прилага технологиите за украса и интериорно озеленяване;
 • познава и прилага техники на аранжиране и композиция на букети, венци и гирлянди.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предмети по модули Брой учебни часове
ТеорияПрактикаОбщо
Модул ІОбща задължителна професионална подготовка5688144
1Здравословни и безопасни условия на труд16 16
2Предприемачество8816
3Трудовоправни и осигурителни отношения81624
4Умения за работа в екип и комуникации81624
5Информатика82432
6Чужд език /английски/  по професията82432
Модул ІІОтраслова задължителна професионална подготовка136168304
8Технология при обработка на почвата244872
9Дървесна, храстова и цветна растителност24832
10Размножаване на растенията242448
11Грижи за растенията242448
12Разработване на техническа и технологична документация за поддържане на цветопроизводственото стопанство и парковото строителство244872
13Мениджмънт на фирма за озеленяване161632
Модул ІІІСпецифична задължителна професионална подготовка152304456
16Организация на отглеждането на цветя на открито244872
17Организация на отглеждането на цветя в оранжерии244872
17Цветя за украса и интериорно озеленяване326496
18Технологии за създаване на цветопроизводствено стопанство244872
19Аранжиране на цветя326496
20Консултантска дейност163248
 Избираема подготовка243256
 ВСИЧКО:      368592960
Scroll to Top