Начало » 6211401 Агроекология

6211401 Агроекология

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТААгроеколог
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621140
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТААгроекология
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6211401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ460
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА500
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6211401 – “Агроекология”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Историята на опазването на околната среда и традиционните знания за взаимодействието на елементите в една агросистема екосистема, част от която е човека;
 • Методите и оценките за въздействието на селско-стопанските практики върху опазването на околната среда;
 • Принципите на опазването на почвите, водите, особено в районите засегнати от почвена и ветрова ерозия;
 • Да знае правилата за поддържане на ландшафта;
 • Механизмите за опазване на  биологичното разнообразие;
 • Принципите и механизмите за поддържане на  биологичното равновесие при производството на земеделска продукция;
 • За опазване, измерване и неутрализиране на остатъчни  количества нитрати и пестициди;
 • Нормите  на замърсяване от селско-стопански източници за райони със  заразени почви от пестициди и нитратно уязвими зони;
 • Да насърчава опазването на земи с висока природна стойност и промяна на начина на земеползване;
 • Да знае правилата и механизмите  за поддържане екологичното равновесие при организиране и реолазиране на производство, гарантиращо устойчиви доходи на земеделците;
 • Характеристиките на растителни и животински продукти, които не носят здравен риск за потребителите;

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага в ежедневието си традиционните  знанията правилата, по които функционира агросистемата, в която производителят е основен фактор;
 • Да работи с основния понятиен апарат от агроекологията;
 • Да прилага  научените методи и оценки за въздействието на селско-стопанските практики върху опазването на околната среда;
 • Да спазва принципите на опазването на почвите, водите, особено в районите засегнати от почвена и ветрова ерозия;
 • Да знае да прилага правилата за поддържане на ландшафта;
 • Да спазва механизмите за опазване на  биологичното разнообразие;
 • Да спазва принципите ида прилага  механизмите за поддържане на  биологичното равновесие при производството на земеделска продукция;
 •  Да опазва, измерва и неутрализира остатъчни  количества нитрати и пестициди чрез биологични практики;
 • Да прилага нормите  на замърсяване от селско-стопански източници за райони със  заразени почви от пестициди и нитратно уязвими зони;
 • Да насърчава опазването на земи с висока природна стойност и промяна на начина на земеползване;
 • Да знае да прилага на практика правилата и механизмите  за поддържане екологичното равновесие при организиране и реолазиране на производство, гарантиращо устойчиви доходи на земеделците;
 • Да съблюдава характеристиките на растителни и животински продукти, които не носят здравен риск за потребителите;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните модулиТеорияПрактикаОбщо
АОбща професионална подготовка2626
1.Здравословни и безопасни условия на труд66
2.Икономика1010
3.Предприемачество1010
Б.Отраслова професионална подготовка342963
1.Чужд език по професията151025
2.Компютърна грамотност141428
3.Безопасност на движението по пътищата5510
В.Специфична професионална подготовка395461856
1.Почвознание201030
2.Устойчиво управление на земите201030
3.Основи на екологията201030
4.Екологичен мониторинг201030
5. Екологично законодателство2020
6. Растениевъдство455095
7.Животновъдство405090
8.Селскостопанска техника304070
6.Агроекология6060120
9.Биологично животновъдство6050110
10.Биологично растениевъдство6050110
11.Учебна практика5050
18.Производствена практика8186
                                                     Всичко:460500960
Scroll to Top