Начало » 6211302 Спец.обучение и селекционно развъждане на кучета

6211302 Спец.обучение и селекционно развъждане на кучета

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКинолог
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621130
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСпец.обучение и селекционно развъждане на кучета
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6211302
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6211302 – “Спец.обучение и селекционно развъждане на кучета

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Изброява правилата за безопасна работа с кучета
 • Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Познава източниците на риск за здравето на човека при отглеждане на кучета в домашни условия или в специализирани институции
 • Познава вредното въздействие на лекарствените вещества върху човешкия организъм
 • Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите
 • Познава методите на обучение на служебните породи кучета за различните видове дейности (следова, охранителна, спасителна, водене на слепи, лов и др.)
 • Познава и използва различните видове дразнители при обучението
 • Познава стандартите на основните породи кучета, дефинирани от Международната федерация по кинология (FCI)
 • Познава отклоненията от стандартите на различните породи кучета – пороци и недостатъци
 • Пoзнава основите на генетиката; Познава правилата за удостоверяване на селекционно развъдната годност на различните породи кучета
 • Познава изискванията за хранене на бременни кучета
 • Познава и проверява съдържанието на издадените родословия; Познава и прилага методи за оценка на конституцията и екстериора на кучето
 • Познава методите за провеждане на експертизи на кучета на изложби, обследвания, бонитировка, извеждания
 • Познава организацията на изложби, работни изпитания и състезания с кучета
 • Познава изискванията на нормативните документи за разкриване и функциониране на специализирана институция за отглеждане и обучение на кучета (ветеринарномедицински изисквания, изисквания за хуманно отношение към животните и др.)

ДА МОЖЕ:

 • Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка
 • Оказва долекарска помощ при инциденти с кучета или при отравяния
 • Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)
 • Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда
 • Разработва методичен план за провеждане на занимания с кучета
 • Осъществява специализирано обучение на кучета, като прилага индивидуален подход
 • Наблюдава обучението на кучета от други водачи
 • Констатира грешки на водачите и кучетата им в обучителния процес и дава препоръки
 • Наблюдава и консултира водачите за правилното отглеждане на поверените им кучета
 • Извършва проверка и тества кучетата за пригодност за бъдещата им дейност
 • Обучава водачите за специализираното обучение на кучетата
 • Коригира грешките на водачите, обучаващи кучето
 • Умее да използва специалния инвентар и оборудване при различните видове обучение на кучето
 • Води и контролира общодисциплинарното обучение за послушание и водимост на младите служебни породи кучета
 • Подготвя служебните кучета в съответствие с установените правила за участие в изпитания и съревнования
 • Предлага нови възможности и подходи в обучението и използването на служебни кучета
 • Прилага основни правила при размножаване на кучета
 • Извършва подбор на родителските двойки съгласно изискванията за селекционно развъждане
 • Определя подходящ период и осигурява условия за покриване на двойките кучета
 • Попълва документи, удостоверяващи покриването
 • Осигурява необходимите условия и полага грижи за пълноценно износване на бременността
 • Провежда обезпаразитяване на бременната
 • Осъществява постоянен надзор над бременната при раждането
 • При проблеми с израждането търси консултация с ветеринарен лекар
 • Осъществява постоянен надзор над приплодите за оцеляването и правилното им изхранване
 • Осигурява при необходимост дохранване на приплодите след 26-дневна възраст
 • Осъществява обследване и селектира приплодите
 • Извършва козметични операции на приплодите
 • Осъществява обезпаразитяване и води приплодите за ваксиниране
 • Регулярно води младите кучета за обезпаразитяване, профилактика и ваксиниране при ветеринарен лекар
 • Попълва картоните за обследването на приплодите
 • Изготвя и изпраща документи, удостоверяващи покриването, както и сведения за новородените за вписване в племенната книга на приплодите
 • Осигурява подходящи условия (терени, полигони, помещения, оборудване) за отглеждане на кучета в съответствие с нормативните документи;
 • Подбира, обучава и оценява гледачите на кучета
 • Прави предложения за усъвършенстването на дейността на институцията

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
4.Чужд език по професията – английски език16
5.Информационни и комуникационни технологии16
.6..Произход на кучетата56
7.Анатомо-физиологични особености48
8.Нервно-физиологична основа на поведението на кучето24
9.Хранене на кучето24
10Хигиена на кучето40
11Стандарти на породите кучета32
 Общ брой на учебните часове за раздел А2256
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
12.Определяне възрастта на кучето32
.13.Кучетата като работна сила40
14Основни положения в имунизационен календар40
15Генетика и селекция24
16Специфика на селекционните дейности24
 Общ брой на учебните часове за раздел А3160
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Хранене на кучето32
..2Хигиена на кучето.56
 Общ брой на учебните часове за раздел А288
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Стандарти на породите кучета. Специализирано обучение72
.2.Основни положения в имунизационен календар64
3Генетика и селекция56
4Специфика на селекционните дейности64
5Кучетата като работна сила16
6Производствена практика100
Общ брой на учебните часове за раздел А3372
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Инфекциозни болести при кучето и при други животински видове60
1.1.Инфекциозни болести при кучето и при други животински видове теория30
1.2Инфекциозни болести при кучето и при други животински видове – практиа30
2.Размножаване при животните60
2.1Размножаване при животните – теория30
2.2Размножаване при животните – пратика60
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top