Начало » 6211301 Отглеждане на кучета

6211301 Отглеждане на кучета

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКинолог
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621130
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОтглеждане на кучета
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6211301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6211301 – “Отглеждане на кучета

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Изброява правилата за безопасна работа с кучета
 • Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Познава източниците на риск за здравето на човека при отглеждане на кучета в домашни условия или в специализирани институции
 • Познава вредното въздействие на лекарствените вещества върху човешкия организъм
 • Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите
 • Познава изискванията за опазване на кучетата
 • Познава и прилага методите и средствата за хигиенни
 • Познава състава и хранителните качества на различните видове готови храни и хранителни добавки
 • Описва критериите за определяне на хранителния режим на кучета от различни породи и категории кучета
 • Обяснява анатомичните и физиологичните особености на кучето (кожна покривка, вътрешни органи, храносмилателна система, обмяна на веществата, полова и отделителна система, нервна система и сетивни органи)
 • Описва характерните признаци и разпознава най-често срещаните породи кучета
 • Описва най-често срещаните заболявания при кучето – инфекции, инфекциозни болести, хелминтози, незаразни болести, вирусни заболявания, вътрешни болести при кучето, отравяния, нарушаване на обмяната на веществата, авитаминози, кожни заболявания, болести на органите на зрението, слуха и обонянието, травми, болести на половите органи и др.
 • Познава възрастовите промени на кучето (поведенчески, физиологични, анатомични)
 • Познава и спазва правилата за обгрижване на болниживотни
 • Познава характеристиките на различните породи кучета и особеностите при отглеждането им
 • Разпознава най-често срещаните породи кучета по външни белези
 • Познава изискванията за хуманно отношение към животните дейностите по отглеждане на кучета – в домашни условия и в специализирани заведения
 • Информира се и се съобразява с промените в нормативните документи, регламентиращи работата на приют, хотел, ферма и др. за отглеждане на кучета
 • Познава институциите, които предоставят услуги за кучета – школа за специализирано обучение или възпитание, приют, пансионат, развъдник, хотел, кастрационен център, салон за красота, зоомагазин, служба „Зоополиция“
 • Изброява изискванията към помещенията за отглеждане и обучение на кучета, както и необходимите помощни средства
 • Изброява видовете препарати за почистване и дезинфекция и тяхното въздействие върху хората и животните
 • Познава изграждането на условните рефлекси и техния механизъм
 • Познава различни (словесни и жестови) команди в обучението на кучето
 • Познава правилата за безопасно поведение на кучето в различна среда (в транспортно средство, обществена сграда, на изложба, в домашна среда)
 • Описва специалното оборудване за превоз на кучето в транспортни средства

ДА МОЖЕ:

 • Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка
 • Оказва долекарска помощ при инциденти с кучета или при отравяния
 • Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)
 • Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда
 • Осигурява разходката на кучетата
 • Полага грижи (почиства, причесва) за космената покривка, съобразени с породата на кучето
 • Използва нормите за хранене на различните породи и категории кучета
 • Съставя, подготвя и разпределя ежедневните хранителни дажби
 • Съставя индивидуален порцион на хранене за всяко куче
 • Наблюдава поведението на кучето и открива промени/признаци/отклонения
 • Оценява необходимостта от преглед на животното при ветеринарен лекар
 • Дава предписаните лекарствени средства под формата на капсули, глобули, дражета и други лекарствени форми през устата, като спазва указанията за начина на приемането им
 • Спазва предпазните мерки за предотвратяване на рисковете при работа с болни животни
 • Намира информация в различни източници (учебници, справочници, интернет) за профилактика и предпазване на кучето от заболявания
 • Познава изискванията за хуманно отношение към животните
 • Описва профилактичните и противоепизоотичните мероприятия
 • Приготвя и прилага разтвори против външни паразити
 • Следи за нарушаване правата на животните от гражданите и сигнализира компетентните органи при констатиране на нарушения клиентите език дава консултации относно обучение, отглеждане, хранене, профилактика на кучето
 • Подпомага избора на куче в зависимост от изискванията на клиентите и потребностите на всяка порода кучета
 • Консултира и обучава собствениците относно отклонения в поведението на питомците им
 • Почиства и дезинфекцира помещенията, където се отглеждат кучета
 • Обучава кучето на послушание и водимост при различни условия в различна среда
 • Проявява търпение и упоритост при обучение на кучето
 • Подбира средата и времетраенето на обучението на кучето
 • Контролира поведението на кучето при представянето му на различни представителни мероприятия – изложби, изпитания, шоупрограми и др

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Произход на кучетата.16
4Анатомо-физиологични особености16
5Нервно-физиологична основа на поведението на кучето.16
6Хранене на кучето.16
7Хигиена на кучето.16
8Стандарти на породите кучета16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2128
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Определяне възрастта на кучето.16
2.Възпаление на устната кухина .Болести на дихателната система.16
3Отравяния и инфекциозни заболявания по кучето и човека16
4Протозоози24
5Пропедевтика на вътрешните болести.24
 Общ брой на учебните часове за раздел А396
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Хранене на кучето.32
.2.Хигиена на кучето.16
 Общ брой на учебните часове за раздел А248
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Педиатрия при кучетата72
2Болести на храносмилателната система. Болести на дихателната система.80
3Производствена практика152
Общ брой на учебните часове за раздел А3304
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Инфекциозни болести при кучето и при други животински видове60
1.1Инфекциозни болести при кучето и при други животински видове теория30
1.2Инфекциозни болести при кучето и при други животински видове практика30
2.Размножаване на животните60
2.1Размножаване на животните теория30
2.2Размножаване на животните практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top