Начало » 6211208 Коневъдство

6211208 Коневъдство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в животновъдството
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621120
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКоневъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6211208
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ118
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА182
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6211208 – “Коневъдство

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Описва вредното въздействие на отделените газове в животновъдните сгради и на лекарствените вещества върху човешкия организъм
 • Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения
 • Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите
 • Познава минималните зоохигиенни и ветеринарномедицински изисквания за защита и хуманно отношение към животните
 • Описва техниката на различните видове манипулации – къпане, обмиване, напръскване, напрашване и др.
 • Сравнява различните методи за противопаразитно третиране, представя предимствата и недостатъците им и опасностите за замърсяване на околната среда
 • Спазва предпазните мерки за предотвратяване на рисковете при работа и третиране на болни и наранени животни
 • Познава изискванията за осветление, влажност, циркулация на въздуха и проветряване на помещенията в зависимост от физиологичните и етологичните особености на животните и птиците
 • Познава нормите за концентрация на вредни газове и интензивност на шум в помещенията за отглеждане на животните и птиците
 • Съставя годишен план за дейността на фермата и краткосрочни планове за провеждането на отделни мероприятия
 • Изготвя длъжностни характеристики на работниците при
 • посочени данни за броя на категориите животни, технологията на отглеждане, наличната механизация и други условия
 • Описва начините за извършване на ежедневен и периодичен контрол на състоянието на техническите съоръжения във фермите
 • Посочва видовете отчетни документи, които трябва да се водят във фермата, и познава в детайли изискванията за тяхното прецизно водене
 • Периодично се информира от специализирани издания, интернет сайтове, посещение на изложения, обучения и други за новите технологии, препарати, машини и инструменти, прилагани в животновъдството
 • Описва засяването, торенето и другите агротехнически мероприятия по отглеждането на царевица за силаж и зърно
 • Описва технологията на отглеждане на люцерна и тревни смески
 • Описва основните и повърхностните обработки на почвата иобяснява тяхното предназначение и ефективност
 • Описва технологията на създаването на изкуствени пасища и тревните смески, подходящи за различни почвени и климатични райони
 • Пояснява мероприятията, свързани с повърхностното подобряване на пасищата
 • Описва мероприятията за поддържане на продуктивността и на добрия вид на пасищата
 • Описва видовете грижи, които трябва да се полагат за различните категории коне
 • Описва изискванията за хуманно отношение към животните и за осигуряване на условия за поддържане на добро здравословно състояние
 • Описва правилата за транспорт на конете
 • Описва общите принципи на тренинга при конете
 • Описва и извършва тренинг през отделните периоди на млади ездови коне
 • Описва и извършва тренинг на тригодишни и по-възрастни ездови коне
 • Описва начините на изпитване на конете за езда
 • Описва и демонстрира различни конни спортове (конкур- ипик, обездка, всестранна езда и др.)
 • Описва и извършва тренинг на расови коне
 • Описва използването на различните категории коне за впряг и начините за измерване на тяхната работа

ДА МОЖЕ:

 • Оказва долекарска помощ при възникнали инциденти
 • Работи правилно и безопасно с машини и съоръжения
 • Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка
 • Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)
 • Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда
 • Наблюдава поведението на животните и констатира отклонения в здравословното им състояние
 • Полага грижи за болните и наранени животни – дава лекарствени средства в предписаните от ветеринарен лекар дози и лекарствени форми (твърди, течни, мазила и пр.) и в съответствие с дадените от него указания
 • Приготвя разтвори за третиране на животните против външни паразити
 • Поддържа помещенията и съоръженията за отглеждане на животни съобразно ветеринарномедицинските и санитарно- хигиенните изисквания
 • Регистрира на хартиен или електронен носител данните за запложданията и ражданията, броя и теглото на новородените, развитието на младите животни и други показатели
 • Отчита разхода на фураж при различните групи животни и вида на даваната смеска, прираста на групата и разхода на фураж за един килограм прираст
 • Води отчет за наличието, прихода и разхода на фуражи и консумативи, за продажбите и покупките и за приходите и разходите във фермата
 • Води документация за продуктивността на животните (мляко, месо, яйца, пчелен мед и други животински продукти)
 • Анализира състоянието и набелязва мерки за подобрение дейността на фермата (или при зададени данни)
 • Подготвя ежедневни и периодични отчети за извършената работа
 • Поддържа контакти с браншовите организации, фирмите, обслужващи животновъдството, и институциите, имащи отношение към него
 • Разпознава и описва основните типове почви и тяхната пригодност за отглеждане на различни земеделски култури
 • Характеризира хранителните особености на основните фуражни култури
 • Определя площите за отделните култури и сеитбооборота при зададена или изчислена нужда от фуражи и в зависимост от наличните обработваеми площи
 • Описва засяването, торенето
 • Обосновава и описва технологията за директно подсяване на пасищата
 • Извършва парцелиране на пасище при зададени размери, добиви и животни за паша
 • Обяснява използването и преместването на електропастир
 • Монтира електропастир и извършва неговото преместване
 • Съставя дневен режим за хранене на различните категории коне през зимния период
 • Съставя дневен режим за хранене на различните категории коне при използване на пасища през летния период
 • Съставя дневен режим на конете за тренинг и състезания
 • Тренира и изпитва коне

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Информационни и комуникационни технологии8
.2.Основи на земеделието8
 Общ брой на учебните часове за раздел А216
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Анатомия и физиология8
2Фуражопроизводство16
3Коневъдство24
 Общ брой на учебните часове за раздел А348
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А364
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Основи на земеделието16
 Общ брой на учебните часове за раздел А216
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Анатомия и физиология16
..2Фуражопроизводство24
3Коневъдство40
4Производствена практика56
Общ брой на учебните часове за раздел А3136
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3152
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А370.4%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А240
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Основи на екологията60
1.1Основи на екологията теория30
1.2Основи на екологията практика30
2.Размножаване на животните60
2.1Размножаване на животните теория30
2.2Размножаване на животните практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б300
Scroll to Top