Начало » 6211202 Овцевъдство и козевъдство

6211202 Овцевъдство и козевъдство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в животновъдството
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621120
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОвцевъдство и козевъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6211202
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ118
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА182
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6211202 – “Овцевъдство и козевъдство

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм;
 • Изискванията за професионален и здравословен риск;
 • Различни видове защитни приспособления;
 • Средства за сигнализация и маркировка;
 • Действието на пожарогасителните апарати
 • Какви са основните участници в стопанската дейност;
 • Основните изисквания при регистрацията на фирма съгласно търговския закон;
 • Основанията за прекратяване на дейността на фирмата
 • Видовете трактори, автомобили и двигатели;
 • Принципното устройство и действие на двутактов и четиритактов двигател;
 • Устройството, действието и поддържането на работното обобрудване
 • Класификацията на  фуражните култури;
 • Биологичните и стопанската характеристики на фуражните култури;
 • Основните технологии на отглеждане;
 • Изброява факторите, влияещи върху млечната продуктивност.
 • Описва анатомичното устройство на млечната жлеза на овцата
 • Изброява фуражите, подходящи за хранене на млекодайни овце
 • Изброява факторите, влияещи върху вълнодайността.
 • Описва грижите за хигиената на овцете
 • Описва грижите за хигиената на козите
 • Изброява причините, налагащи подстригване на овцете и козите.
 • Описва манипулациите при ръчна стрижба на овце.
 • Описва манипулациите при машинна стрижба на овце
 • Изброява съставните части на женската и мъжката полова система.
 • Дефинира понятията полова и стопанска зрелост и посочва времето за  настъпването им при овцете и козите

ДА МОЖЕ:

 • Извършват самостоятелно преценка на риска на дадено работно място;
 • Преценяват пожарната опасност на обектите и да демонстрират работа с пожарагасителни уреди и съоръжения;
 • Преценяват травмите и да извършват първична долекарска помощ
 • Да вземат икономически целесъобразни решения, които са продиктувани както от индивидуалните, така и от обществените интереси;
 • Регулирането и поддържането на ходовата част и окачването при тракторите и автомобилите
 • Да разпознават основните фуражни култури;
 • Да определят основните характеристики на фуражните култури
 • Познава породите овце за мляко
 • Познава екстериора на млекодаен тип овце
 • Познава породите овце за тънка вълна.
 • Познава породите овце за полутънка вълна
 • Познава екстериора на овцете за вълна
 • Познава породите кози.
 • Познава анатомо-биологичните особености на козите.
 • Познава видовете продуктивност при козите.
 • Познава екстериора на козите
 • Познава оборудването на стрижбените пунктове.
 • Познава сроковете и реда за стрижба на овцете и козите
 • Познава особеностите на половия цикъл при овцата и козата.
 • Познава начините за осеменяване на овцете и козите.
 • Познава особеностите на храненето на животните преди заплождане

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА учебните предметиБРОЙ ЧАСОВЕ
Общ брой часовеТеорияПрактика
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ   
А1.Обща професионална подготовка   
1.Здравословни и безопасни условия на труд88
2.Икономика88
3.Предприемачество88
А2.Отраслова професионална подготовка   
4.Информационни и комуникационни технологии88 
5.Основи на земеделието88
6.Учебна практика   
6.1.Основи на земеделието1616
А3.Специфична Професионална подготовка   
7.Анатомия и физиология на животните88
8.Фуражопроизводство1616
9.Овцевъдство и козевъдство2424
10.Учебна практика   
10.1.Анатомия и физиология1616
10.2.Фуражопроизводство2424
10.3.Овцевъдство и козевъдство4040
11..Производствена практика5656
Б.ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ: РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА603030
1.Основи на екологията603030
2.Размножаване на животните603030
 Устройство на половите органи на животните1055
 Полова и стопанска зрялост1055
 Полов цикъл1055
 Осеменяване1055
 Бременност, раждане, аборти и безплодие1055
 Размножаване на птиците1055
                                                                        Общ брой часове А+Б 300118182
Scroll to Top