Начало » 6211201 Говедовъдство и биволовъдство

6211201 Говедовъдство и биволовъдство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в животновъдството
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621120
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАГоведовъдство и биволовъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6211201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ118
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА182
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6211201 – “Говедовъдство и биволовъдство

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм;
 • Изискванията за професионален и здравословен риск;
 • Различни видове защитни приспособления;
 • Средства за сигнализация и маркировка;
 • Действието на пожарогасителните апарати
 • Какви са основните участници в стопанската дейност;
 • Основните изисквания при регистрацията на фирма съгласно търговския закон;
 • Основанията за прекратяване на дейността на фирмата
 • Видовете трактори, автомобили и двигатели;
 • Принципното устройство и действие на двутактов и четиритактов двигател;
 • Устройството, действието и поддържането на работното обобрудване
 • Класификацията на  фуражните култури;
 • Биологичните и стопанската характеристики на фуражните култури;
 • Основните технологии на отглеждане;
 • Изброява факторите, влияещи върху млечната продуктивност.
 • Описва строежа на млечната жлеза на кравата
 • Изброява фуражите, подходящи за хранене на млекодайни говеда
 • Изброява факторите, влияещи върху месната продуктивност на говедата
 • Изброява фуражите, подходящи за угояване на месодайни говеда.
 • Описва манипулациите при ръчно доене на крави и биволици.
 • Описва манипулациите при машинно доене на крави и биволици.
 • Изброява съставните части на доилния агрегат
 • Изброява съставните части на женската и мъжката полова система.
 • Дефинира понятията полова и стопанска зрелост и посочва времето за настъпването им при говедата и биволите

ДА МОЖЕ:

 • Извършват самостоятелно преценка на риска на дадено работно място;
 • Преценяват пожарната опасност на обектите и да демонстрират работа с пожарагасителни уреди и съоръжения;
 • Преценяват травмите и да извършват първична долекарска помощ
 • Да вземат икономически целесъобразни решения, които са продиктувани както от индивидуалните, така и от обществените интереси;
 • Регулирането и поддържането на ходовата част и окачването при тракторите и автомобилите
 • Да разпознават основните фуражни култури;
 • Да определят основните характеристики на фуражните култури
 • Познава породите говеда за мляко
 • Познава екстериора на млекодайните говеда
 • Познава породите говеда  за месо
 • Познава екстериора на месодайните говеда
 • Познава начините за измиване и дезинфекция на съдовете и съоръженията     за доене.
 • Познава начините за съхранение на млякото
 • Познава особеностите на половия цикъл при кравата и биволицата.
 • Познава начините за осеменяване на кравите и биволиците.
 • Познава особеностите на храненето на животните преди заплождане

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Информационни и комуникационни технологии8
2Основи на земеделието8
 Общ брой на учебните часове за раздел А216
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Анатомия и физиология на животните8
2Фуражопроизводство16
3Говедовъдство и биволовъдство24
 Общ брой на учебните часове за раздел А348
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А364
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Основи на земеделието16
 Общ брой на учебните часове за раздел А216
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Анатомия и физиология16
2Фуражопроизводство24
3Говедовъдство и биволовъдство     40
4Производствена практика56
Общ брой на учебните часове за раздел А3136
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3152
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А370.4%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А240
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Основи на екологията60
1.1Основи на екологията теория30
1.2Основи на екологията практика30
2.Размножаване на животните60
2.1Размножаване на животните теория30
2.2Размножаване на животните практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б300
Scroll to Top