Начало » 6211104 Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури

6211104 Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в растениевъдството
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621110
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАГъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6211104
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ118
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА182
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6211104 – “Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава вредното въздействие на отделните препарати и обгазители на култивационните и складовите помещения върхучовешкия организъм
 • Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения
 • Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите
 • Разпознава основните култури по цяло растение и по отделни морфологични белези
 • Разпознава основните видове органични и минерални торове 2.3. Знае и спазва сроковете за сеитба на културите, посевните норми, технологията по сеитбата и създаването на посеви
 • Познава минималните изисквания за опазване и защита на културите
 • Познава минималните изисквания за опазване и защита на културите
 • Познава нормите за торене и дозите за пръскане и стриктно спазва сроковете за тяхното извършване
 • Познава изискванията за работа в култивационни и складови помещения – осветление, влажност, циркулация на въздуха и проветряване на помещенията в зависимост от специфичните изисквания на растенията, и следи за тяхното осигуряване според нормите
 • Познава основните отчетни документи и показателите, свързани с неговата работа
 • Разпознава отделните материали за производство на компост и познава изискванията за тяхното качество
 • Знае и спазва последователността на обработките на компостния куп през първата фаза на компостиране, кога и как се влагат минерални вещества в него – торове, гипс и др.
 • Познава и спазва специфичните изисквания и превантивни мерки за поддържане на много добро здравно състояние на гъбарника
 • Разпознава основните етеричномаслени и медоносни култури по цели растения и по основни морфологични признаци – корен, листа, цвят

ДА МОЖЕ:

 • Оказва долекарска помощ при възникнали инциденти
 • Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Работи правилно и безопасно с предоставените му инструменти, машини и
 • Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка
 • Използва по предназначение средствата за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)
 • Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда
 • Извършва предвидените ръчни операции и участва в механизираните мероприятия за сеитбата и разсаждането на културите
 • Изпълнява предписанията, издадени от ръководителите (техник-растениевъд, агроном) за своевременно извършване на ръчните работи по отглеждане на културите
 • Спазва предпазните мерки за предотвратяване на рисковете по разнасянето на болести в посевите
 • Изпълнява предписанията, издадени от агронома, за своевременно извършване на ръчните работи в началните фази на културите при отглеждане чрез семена и разсад
 • Наблюдава състоянието на посевите и разпознава отклоненията във фитосанитарното им състояние
 • Зарежда машините и участва в торенето на площите, заети с отделни видове култури 3.3. Приготвя разтвори и извършва ръчни пръскания и прашене
 • Участва в механизирани пръскания за опазване на посевите от неприятели, болести и плевели
 • Поддържа помещенията и съоръженията за складиране на продукцията, торовете и препаратите съобразно изискванията на компетентните органи
 • Периодично извършва предвидените фенологични наблюдения за отделните семепроизводни култури
 • Проверява състоянието на техническите съоръжения и системи и пряко участва в процеса на напояване на културите
 • Подготвя съоръженията и агрегатите за нормална работа при извършването на основните селскостопански мероприятия – окопаване, торене, загърляне, напояване, пръскане и прибиране
 • Извършва своевременно необходимите мероприятия по защита на културите от неблагоприятни атмосферни влияния – слани, преовлажняване и ерозия
 • Извършва ежедневен и периодичен преглед на състоянието на средствата за работа и на техническите съоръжения, които обслужва
 • Наблюдава за настъпването на основни фенологични промени на растенията в състоянието на семепроизводните посеви – цъфтеж, заметляване, и ги регистрира в отчетните документи
 • Попълва ежедневно отчети за извършената работа и изпълнените мероприятия
 • Участва в предварителната подготовка на отделните материали за производството на компост – поливане, размесване на материалите и др. (харманизиране)
 • Участва в изграждането на компостния куп, следи и отчита неговото състояние – температура, влажност и др.
 • Извършва обработките на компостния куп по време на първата фаза на компостиране 5.4.. Подготвя и зарежда термичната камера с компост за термичната му обработка
 • Подготвя готовия компост за засаждане с мицел и извършва засаждането
 • Участва в подготовката на гъбарника за зареждане – почистване, измиване, обеззаразяване, затопляне на помещението и др.
 • Извършва зареждането на гъбарника с компост – подреждане на торбите (или оформяне на лехите), заравняване на компоста
 • Следи за поддържането на правилен микроклимат в гъбарника, записва в дневника наблюдаваните показатели – температура, влажност, здравно състояние и др.
 • Регулира микроклимата в гъбарника
 • Извършва обеззаразяване на покривния материал и покриване на компоста
 • Участва в беритбите, почистването и сортирането на гъбите
 • Подготвя площта за сеитба и засаждане на семена и разсад от етеричномаслени и медоносни култури
 • Участва във всички мероприятия по отглеждането на етеричномаслени и медоносни култури – торене, окопаване и др.
 • Извършва прибиране на продукцията от етеричномаслените и медоносните култури и я подготвя за съхраняване
 • Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения
 • Участва в процеса по създаване на посеви и насаждения
 • Осигурява подходящи условия за отглеждане на културите на полето и в култивационни съоръжения
 • Отчита резултатите от дейността
 • Произвежда компост
 • Извършва дейности по гъбопроизводство
 • Отглежда етеричномаслени и медоносни култури

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Информационни и комуникационни технологии8
..2Основи на земеделието8

Общ брой на учебните часове за раздел А216
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Ботаника8
2Растениевъдство8
3Гъбопроизводство8
4Билки, етерични-маслени и медоносни култури24

Общ брой на учебните часове за раздел А348
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение за раздел А2 + раздел А364
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Основи на земеделието16

Общ брой на учебните часове за раздел А216
Раздел А3. Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Растениевъдство24
2Гъбопроизводство24
3Билки, етерични-маслени и медоносни култури32
4Производствена практика56
Общ брой на учебните часове за раздел А3136
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3152
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А370.4%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А240
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Основи на екологията60
1.1Основи на екологията теория30
1.2Основи на екологията практика30
2.Размножаване на животните60
2.1Размножаване на животните теория30
2.2Размножаване на животните практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б300
Scroll to Top