Начало » 6211102 Трайни насаждения

6211102 Трайни насаждения

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в растениевъдството
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621110
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТрайни насаждения
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6211102
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ118
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА182
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6211102 – “Трайни насаждения”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава вредното въздействие на отделните препарати и обгазители на култивационните и складовите помещения върхучовешкия организъм
 • Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения
 • Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите
 • Разпознава основните култури по цяло растение и по отделни морфологични белези
 • Разпознава основните видове органични и минерални торове
 • Знае и спазва сроковете за сеитба на културите, посевните норми, технологията по сеитбата и създаването на посеви
 • Познава минималните изисквания за опазване и защита на културите
 • Познава минималните изисквания за опазване и защита на културите
 • Познава нормите за торене и дозите за пръскане и стриктно спазва сроковете за тяхното извършване
 • Познава изискванията за работа в култивационни и складови помещения – осветление, влажност, циркулация на въздуха и проветряване на помещенията в зависимост от специфичните изисквания на растенията, и следи за тяхното осигуряване според нормите
 • Познава основните отчетни документи и показателите, свързани с неговата работа
 • Разпознава основните овощни видове по хабитус на растенията и по морфологични признаци
 • Познава основните видове подложки за различните видове култури
 • Знае необходимите грижи за плододаващите овощни насаждения
 • Разпознава основните ягодоплодни видове

ДА МОЖЕ:

 • Оказва долекарска помощ при възникнали инциденти
 • Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Работи правилно и безопасно с предоставените му инструменти, машини и
 • Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка
 • Използва по предназначение средствата за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)
 • Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда
 • Извършва предвидените ръчни операции и участва в механизираните мероприятия за сеитбата и разсаждането на културите
 • Изпълнява предписанията, издадени от ръководителите (техник-растениевъд, агроном) за своевременно извършване на ръчните работи по отглеждане на културите
 • Спазва предпазните мерки за предотвратяване на рисковете по разнасянето на болести в посевите
 • Изпълнява предписанията, издадени от агронома, за своевременно извършване на ръчните работи в началните фази на културите при отглеждане чрез семена и разсад
 • Наблюдава състоянието на посевите и разпознава отклоненията във фитосанитарното им състояние
 • Зарежда машините и участва в торенето на площите, заети с отделни видове култури
 • Приготвя разтвори и извършва ръчни пръскания и прашене
 • Участва в механизирани пръскания за опазване на посевите от неприятели, болести и плевели
 • Поддържа помещенията и съоръженията за складиране на продукцията, торовете и препаратите съобразно изискванията на компетентните органи
 • Периодично извършва предвидените фенологични наблюдения за отделните семепроизводни култури
 • Проверява състоянието на техническите съоръжения и системи и пряко участва в процеса на напояване на културите
 • Подготвя съоръженията и агрегатите за нормална работа при извършването на основните селскостопански мероприятия – окопаване, торене, загърляне, напояване, пръскане и прибиране
 • Извършва своевременно необходимите мероприятия по защита на културите от неблагоприятни атмосферни влияния – слани, преовлажняване и ерозия
 • Извършва ежедневен и периодичен преглед на състоянието на средствата за работа и на техническите съоръжения, които обслужва
 • Наблюдава за настъпването на основни фенологични промени на растенията в състоянието на семепроизводните посеви – цъфтеж, заметляване, и ги регистрира в отчетните документи
 • Попълва ежедневно отчети за извършената работа и изпълнените мероприятия
 • Грижи се за маточни насаждения и участва в събиране на резници
 • Извършва присаждане и се грижи за разсадените растения – торене, окопаване, подхранване, напояване, зазимяване, изваждане и сортиране
 • Извършва основните мероприятия по подготовката на площта за създаване на трайни насаждения – почистване, запасяващо торене, подравняване, разчертаване и подготовка на местата за засаждане
 • Засажда овощни дръвчета и разсад от ягодоплодни култури.
 • Грижи се за насажденията през неплододаващия период – борба с болести, плевели и неприятели, напояване и торене
 • Извършва резитба на дръвчетата и оформя короните през младенческия период
 • Разчертава площите и разсажда ягодоплодните култури
 • Полага грижи през периода на вегетация
 • Грижи се за присадените дръвчета до окончателното им реализиране на пазара
 • Участва в изграждане на подпорна конструкция и в подготовката на инсталациите за напояване
 • Взема участие в мероприятия за опазване на овощните видове от болести, неприятели, плевели и гризачи – торене на ръка и с подхранване, пръскания срещу болести и неприятели
 • Извършва резитби през плододаващия период и се грижи за опазване на дръвчетата през периода на покой
 • Участва в напояването, като съблюдава сроковете и размера на поливните норми
 • Обслужва инсталациите за напояване
 • Участва в мероприятията за борба срещу мразове, слани и градушки
 • Извършва беритби – на ръка и с машини
 • Извършва резитби за подмладяване и торене за възстановяване и поддържане на плододаването – норми и срокове
 • Обслужва машините и прикачния инвентар, използван при пръскане, обработки, прибиране и извозване на продукцията
 • Сортира, подрежда и подготвя плодовете за реализация и съхранение
 • Участва в процеса на производство на посадъчен материал от ягоди, малини, касис и грижите през вегетацията
 • Подготовя площта за създаване на ягодоплодно насаждение – торене, профилиране, разчертаване и засаждане
 • Извършва засаждането и участва в мероприятията по отглеждане, прибиране и подготовка на продукцията за реализация
 • Участва в целия процес на производство на посадъчен материал до окончателната му реализация

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Информационни и комуникационни технологии8
2Основи на земеделието8
 Общ брой на учебните часове за раздел А216
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Ботаника8
2Растениевъдство8
3Овощарство16
4Лозарство16
 Общ брой на учебните часове за раздел А348
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А364
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Основи на земеделието16
 Общ брой на учебните часове за раздел А216
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Растениевъдство16
2Овощарство32
3Лозарство16
4Производствена практика72
Общ брой на учебните часове за раздел А3136
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3152
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А370.4%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А240
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Основи на екологията60
1.1Основи на екологията теория30
1.2Основи на екологията практика30
2.Размножаване на животните60
2.1Размножаване на животните теория30
2.2Размножаване на животните практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б300
Scroll to Top