Начало » 6210801 Механизация на селското стопанство

6210801 Механизация на селското стопанство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор на селскостопанска техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621080
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМеханизация на селското стопанство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210801
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ226
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА434
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210801– “Механизация на селското стопанство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Предназначението, устройството, действието и регулировките и центровките на тракторите и ССТ;
 • Основите на металотехниката и начините за възстановяване на машинните части;
 • Как се извършва ремонт на тракторите и ССТ;
 • Да чертае и разчита чертежи на машините;
 • Основните закони на хидравликата и пневматиката;
 • Основите на маркетинга в селското стопанство;
 • Начините за безопасна работа и съхранение на препарати за растителна защита.

ДА МОЖЕ:

 • да управлява тракторен агрегат;
 • да работи с всички видове трактори и селскостопанска техника;
 • да работи със съответната организационна техника /компютри, принтери, факсове/;
 • да извършва ТО и ремонт на трактори  и ССТ;
 • да възстановява части и механизми на тракторите и ССТ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
1.Металотехника702248
2.Заваряване42834
3.Техническо чертане352114
4.Здравословни и безопасни условия на труд21201
5.Начална компютърна грамотност602634
6.Основи на предприемачеството и трудовото законодателство603129
7.Хидравлика и пневматика351421
8.Трактори и автомобили1053570
9.ССТ1053570
10.ТО и ремонт 351421
11.РМТА35035
12.Производственна практика57057
 Общо часове:660226434
Scroll to Top