Начало » 6210701 Механизация на селското стопанство

6210701 Механизация на селското стопанство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник на селскостопанска техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМеханизация на селското стопанство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210701
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210701 – “Механизация на селското стопанство 

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основни конструкционни материали – приложение, маркиране и обработване;
 • Основни експлоатационни материали и работни флуиди – приложение, свойства, съхранение и транспортиране, преработка, рециклиране и унищожаването им;
 • Видове чертежи, проекции, оразмеряване и условни означения;
 • Методи на изобразяване на машинни детайли, скици и чертежи на несложни детайли, разчитане на сборни чертежи;
 • Основни понятия в техническата механика – статика и основни машинни елементи с общо предназначение;
 • Основи на електротехниката и електрониката, основни принципи на автоматизацията.
 • Състав и свойства на почвата;
 • Сеитбообръщение, обработка на почвата;
 • Видове и начини на сеитба;
 • Видове торове, вредители и методи на борба с тях;
 • Видове селскостопански култури и технологии на отглеждане.
 • Зоохигиенни изисквания;
 • Анатомия и физиология на селскостопанските животни;
 • Говедовъдство – породи, технологии на отглеждане;
 • Овцевъдство – породи, технологии на отглеждане;
 • Свиневъдство – породи, технологии на отглеждане;
 • Птицевъдство – породи, технологии на отглеждане.
 • Класификация на тракторите и автомобилите;
 • Основни видове двигатели с вътрешно горене (ДВГ), устройство и действие на ДВГ;
 • Предназначение, устройство и действие на различните видове горивни, охладителни и мазителни системи;
 • Предназначение, устройство и действие на различните видове запалителни и пускови системи;
 • Предназначение, устройство и действие на силовото предаване в ТА;
 • Предназначение, устройство, действие, видове и изисквания към ходова част, кабина, каросерия (купе), преден и заден мост, окачване, рама, колела, гуми.
 • Индикаторна диаграма и характеристики на ДВГ;
 • Особености при смесообразуването на ДВГ;
 • Характеристики на ДВГ;
 • Динамика на трактори и автомобили;
 • Характеристики на тракторите и автомобилите
 • Класификация на селскостопанската техника;
 • Устройство и принцип на действие на селскостопанската техника.
 • Технологични и енергетични показатели и сили на взаимодействия при почвообработващите машини;
 • Технологични изчисления при машините за сеитба, садене и торене;
 • Технологични показатели параметри при машините за прибиране на зърненожитни култури и машините за почистване и сортиране на семената.
 • Особеностите при използване на техниката в селското стопанство;
 • Експлоатационните качества на трактори, автомобили и селскостопански машини;
 • Експлоатационни свойства на ГСМ;
 • Видове техническо обслужване;
 • Организация и технология на техническото обслужване.
 • Въвеждане и разработване в експлоатация на нови машини;
 • Рационално съставяне на машинно-тракторен парк;
 • Технико-икономически показатели на МТП;
 • Транспортни процеси и транспортни средства в селското стопанство;
 • Пресмятане и организация на работата на МТП;
 • Организация на горивното стопанство.
 • Основни понятия, задачи и методи на диагностиката;
 • Системи за техническо обслужване, видове и начини на ремонт;
 • Технология за ремонт на машините;
 • Методи за възстановяване;
 • Диагностика, техническо обслужване и ремонт на детайли, възли и механизми на тракторите и автомобилите;
 • Диагностика, техническо обслужване и ремонт на селскостопанската техника в растениевъдството;
 • Диагностика, техническо обслужване и ремонт на машините и съоръженията в животновъдството.
 • Компютърна диагностика, тестове, стендови, пътни и полеви изпитания на земеделската техника;
 • Европейски стандарти и изисквания за техническото състояние на земеделската техника;
 • Иновационни методи за ремонт;
 • Взаимозаменяемост, допуски и сглобки;
 • Технически измервания.
 • Спазване и контролиране на технологичната последователност при изпълнение на дейностите;
 • Познаване и ползване на личните предпазни средства и контрол за тяхното спазване;
 • Здравословни и безопасни условия на труд при различните дейности;
 • Безопасност на движението по пътищата и поведение при пътнотранспортно произшествие;
 • Наредби, правилници и закони за безопасна работа и движение по пътищата.

ДА МОЖЕ:

 • Основни шлосерски операции;
 • Демонтажно-монтажни операции;
 • Работа с измервателни инструменти и уреди;
 • Изготвяне на чертежи на детайли и несложни сборни чертежи;
 • Разчитане на технологични схеми и карти, технически чертежи, каталози, инструкции и друга специфична техническа документация;
 • Прилагане на теоретичните знания в практиката
 • Разпознаване на видовете почви;
 • Различаване на обработките на почвата, начините за торене, сеитба и напояване;
 • Разпознаване видовете селскостопански култури и технологиите на отглеждане.
 • Определяне и разграничаване на зоохигиенните изисквания към животновъдните сгради;
 • Разграничаване характерните особености на различните продуктивни направления животни.
 • Технологична последователност при демонтаж и монтаж на основните механизми на ДВГ и системите на тракторите и автомобилите;
 • Регулиране на механизмите и системите на тракторите и автомобилите;
 • Управление и работа с трактор.
 • Изпитване и регулиране на системите на ДВГ;
 • Разчита, сравнява и анализира диаграми и характеристики;
 • Построяване характеристики на трактори и автомобили.
 • Различаване видовете селскостопански машини;
 • Технологична последователност при демонтаж и монтаж на работни и спомагателни органи, възли и агрегати на селскостопанската техника;
 • Регулиране и подготовка за работа на селскостопанската техника.
 • Сравняване и подбиране на работни органи според силите на взаимодействия, технологичните и техническите им показатели;
 • Определяне на технологичния процес съгласно технологичните изчисления.
 • Класифициране на машините според техните особености;
 • Работа със стендове, уреди, апарати и инструменти;
 • Прилагане на ефективни методи за техническо обслужване (ТО);
 • Определяне вида на ТО;
 • Ефективно съхраняване и използване на ГСМ;
 • Работа с техническа документация;
 • Поддържане и съхраняване на трактори, автомобили и селскостопанска техника.
 • Внедряване и експлоатация на машини съгласно указанията на завода производител;
 • Съставяне оптимален МТП;
 • Извършване на ефективен и качествен транспорт в селското стопанство;
 • Правилно и безопасно експлоатиране на ГС.
 • Определяне техническото състояние на машините, начините на диагностиране и системите за техническо обслужване и ремонт;
 • Извършване диагностика на механизмите на ДВГ и системите на тракторите, автомобилите и селскостопанските машини;
 • Спазване на технологичната последователност и технологията за извършване на видовете ремонти.
 • Изпитва, ремонтира, подготвя и нагласява за работа възли, апарати и елементи на земеделската техника;
 • Спазва и прилага европейските стандарти;
 • Води правилно техническата документация съгласно изискванията.
 • Правилно използване и контролиране на използването на личните предпазни средства;
 • Осигуряване на здравословни безопасни условия на труд;
 • Спазване изискванията за организация на труд и на работно място;
 • Спазване и изготвяне на предписания, графици, наредби, правилници и закони;
 • Правилно и безопасно управление на МПС и поведение при пътнотранспортно произшествие.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Основи на земеделието8
4.Техническо чертане16
5.Безопасност на движението по пътищата16
 Общ брой на учебните часове за раздел А272
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Технологии на отглеждане на земеделски култури48
2..Трактори и автомобили80
3Земеделска техника80
4Електротехника и електроника16
5Хидравлични и пневматични устройства24
6Автоматизирани системи в земеделието24
7Прибираща земеделска техника24
8Диагностика и ремонт24
9Експлоатация на земеделска техника24
 Общ брой на учебните часове за раздел А3344
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Основи на земеделието16
.2.Управление на моторно превозно средство16
 Общ брой на учебните часове за раздел А232
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Технологии на отглеждане на земеделски култури32
2..Трактори и автомобили80
3Земеделска техника80
4Прибираща земеделска техника32
5Диагностика и ремонт16
6Експлоатация на земеделска техника16
7Работа с машинно-тракторни агрегати64
8Производствена практика108
Общ брой на учебните часове за раздел А3428
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Основи на екологията60
1.1Основи на екологията теория30
1.2Основи на екологията практика30
2.Ботаника60
2..1Ботаника теория30
2.2Ботаника практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top