Начало » 6210601 Земеделец

6210601 Земеделец

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАФермер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЗемеделец
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕДневна, вечерна, задочна, самостоятелна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ320
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА340
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210601 – „Земеделец“

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Състава на почвата, типове почви
 • Видовете обработки на почвата, агротехническите изисквания при обработка на почвата
 • Разпознава видовете торове и определя срока и начина на внасянето им
 • Подготовка на площите за напояване и начините на напояване
 • Изисквания при подготовка на посевния материал, срока и начина на сеитба и засаждане
 • Разпознаване на основните групи вредители по селскостопанските култури
 • Основни методи и средства за провеждането на растително-защитни мероприятия
 • Ботаническата и биологичната характеристики на основните групи земеделски култури
 • Видов и сортов състав
 • Технологиите за отглеждане и прибиране
 • Зоохигиенни изисквания
 • Анатомичните и физиологичните особености на селскостопанските животни
 • Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане
 • Видове фуражи, начини за обработването им
 • Нормирано хранене на техниката
 • Първична преработка
 • Начини на съхраняване
 • Породите
 • Начини за хранене и отглеждане на различните видове и категории селскостопански животни
 • Видове чертежи, проекции, оразмеряване, условни означения
 • Класификация на тракторите и автомобилите и видовете двигатели
 • Устройство и действие на ДВГ
 • Системи на тракторите и автомобилите
 • Класификация на селскостопанските машини
 • Устройство и принципа на действие на селскостопанските машини
 • Текущ ремонт и поддържане
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности

ДА МОЖЕ:

 • Определя вида и състава на почвата;
 • Извършва оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работа;
 • Изчислява нормата на торене и извършване на торене;
 • Определя поливната и напоителната норма и извършване на напояването;
 • Подготвяне на посевния и посадъчен материал;
 • Определя количеството семена и посадъчен материал и извършване на сеитба и засаждане;
 • Определя степента на вредност;
 • Сроковете на растителна защита;
 • Провежда растително-защитни мероприятия;
 • Разпознава видовия и сортов състав на земеделските култури;
 • Извършва основни технологични операции при отглеждане и прибиране;
 • Прави зоохигиенна преценка на помещенията;
 • Извършва оборка на селскостопанските животни;
 • Разпознава органите и връзката им в отделните системи;
 • Разпознава продуктивните типове селскостопански животни;
 • Разпознаване на фуражите и преценяване на качеството им;
 • Определя породите;
 • Избира подходящ начин на хранене и отглеждане;
 • Разчита сборни чертежи;
 • Нагласява и регулира механизмите и системите на тракторите и автомобилите;
 • Извършва монтаж и демонтаж;
 • Управлява и работи с трактор;
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини;
 • Прикачва селскостопанските машини;
 • Обслужва, поддържа и съхранява селскостопанските машини;
 • Извършва първична преработка;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предметиТеорияПрактикаОбщо
I.Обща задължителна професионална подготовка10258160
 Здравословни и безопасни условия на труд17724
Компютърно обучение252550
Икономика347
Трудово-правно законодателство6612
Езиково обучение/английски език5050
Бизнес комуникации111324
II.Отраслова задължителна професионална подготовка10060160
 Растениевъдство с поливно земеделие201535
Основи на животновъдството201535
Селскостопански технологии201232
Агроекология201232
Аграрна икономика20626
III.Специфична задължителна професионална подготовка120222340
 Полевъдство303868
Овощарство162440
Лозарство52530
Ягодоплодни култури41620
Зеленчукови култури42832
Говедовъдство и биволовъдство121830
Овцевъдство и козевъдство121830
Свиневъдство102030
Птицевъдство121020
Управление на земеделска ферма152540
ВСИЧКО:320340660
Scroll to Top