Начало » 6210508 Коневъдство и конна езда

6210508 Коневъдство и конна езда

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЖивотновъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКоневъдство и конна езда
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210508
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ329
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА331
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210508 – “Коневъдство и конна езда”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Биологичните особености на вида и спецификата при неговото отглеждане;
 • Основните болести и неприятели и познава признаците на заболяванията;
 • Разпознава основните видове и групи фуражи;
 • Технологиите при прибиране, подготовка, преработка, съхранение и раздаване на фуражите;
 • Специфика и методичен контрол на репродуктивните признаци;
 • Ботаническата и биологична характеристики на основните групи фуражни култури;
 • Видов и сортов състав;
 • Технологии за отглеждане и прибиране;
 • Зоохигиенни изисквания за производство съгласно стандартите на ЕС;
 • Анатомичните и физиологичните особености;
 • Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане;
 • Видове фуражи, начини за обработването им;
 • Нормирано хранене;
 •  Първична преработка;
 • Начини на съхраняване;
 • Породи;
 • Начините за хранене и отглеждане на различните производствени категории;
 • Системи на тракторите и автомобилите;
 • Класификация на селскостопанските машини;
 • Текущ ремонт и поддържане на машините;
 • Спазване на технологичната последователност при извършване на селскостопански дейности;
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства;
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности.

ДА МОЖЕ:

 • Определя породата, производственото направление, категорията здравен статус и възрастта на животното;
 • Извършва машинно, раздаване на фуражите и получаване и съхраняване на готовата продукция;
 • Спазва технологията на хранене и гледане;
 • Следи ежедневния здравен статус индивидуално за всяко животно;
 • Разпознава видовия и сортовия състав на земеделските фуражни култури;
 • Подпомага основните технологични операции при отглеждане и прибиране на фуражите и извършва тяхното раздаване;
 • Прави зоохигиенна преценка на помещенията;
 • Извършва оборка на животните от различни категории;
 • Разпознава продуктивните типове;
 • Разпознава фуражите и преценяване на качеството им;
 • Определя породите;
 • Избира подходящ начин на хранене и отглеждане;
 • Извършва всички процедури при машинно хранене;
 • Извършва първична преработка;
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модула и учебните предмети, които се изучават  ТеорияПрактикаОбщо
ІОбща задължителна професионална подготовка16040200
1.Здравословни и безопасни условия на труда27532
2.Компютърно обучение252550
3.Основи на пазарната икономика25 25
4.Общи условия на трудово-правното законодателство15 15
5.Езиково обучение50 50
6.Бизнес комуникации181028
ІІОтраслова задължителна професионална подготовка63137200
1.Конституция и екстериор4913
2.Технологии за отглеждане на различни производствени категории153550
3.Агроекология и основни зоохигиенни и зооветеринарни изисквания71926
4.Аграрна икономика и инвестиционно проектиране в3774111
ІІІСпецифична за специалност 6210508“Коневъдството” задължителна професионална подготовка106154260
 Стопанско значение на коневъдството222850
 Породи и производствени направления41620
 Контрол на продуктивните признаци162440
 Селекция и репродукция103040
 Хранене на различни производствени категории81624
 Механи зация и автоматизация на производствените процеси.81422
 Съхранение на здравето и спортната форма при породи за конна езда.Конна езда88
 Организация на ветеринарно-профилактичната и лечебната дейност14216
 Мениджмънт на коневъдната ферма162440
 Всичко:329331660
Scroll to Top