Начало » 6210507 Пчеларство

6210507 Пчеларство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЖивотновъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПчеларство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210507
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ258
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА402
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210507 – “Пчеларство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Почвите,  фуражите, технологичните операции при производство на фуражни култури;
 • Класификация на селскостопанската техника във фуражопроизводството;
 • Устройството и принципа на действие на селскостопанската техника;
 • Начините за съставяне на агрегат;
 • Текущ ремонт и поддържане на техниката;
 • Основните органи и системи на домашните селскостопански животни и птици, пчели и буби;
 • Породите селскостопански животни и птици, пчели и буби;
 • Предпоставките за развъдно-подобрителната работа;
 • Методите на развъждане;
 • Отбор и подбор;
 • Химичен състав и хранителна стойност на фуражите;
 • Норми и начини на хранене на различни категории селскостопански животни и птици, пчели и буби;
 • Основни изисквания за създаване на животновъдни ферми, птицеферми, пчелини;
 • Системи на отглеждане;
 • Болести; Причинителите; Клиничните признаци; Патогенезата; Лечение;
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности за отглеждане на селскостопански животни и птици, пчели и буби;
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства;
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности.

ДА МОЖЕ:

 • Разпознаване типове почви;
 • Извършване основни технологични операции във фуражопроизводството – обработка на почвата, торене, сеитба, напояване, растителна защита, прибиране;
 • Изготвяне на работни скици и чертежи;
 • Управление и работа с трактор;
 • Нагласяване и регулиране на селскостопанските машини във фуражопроизводството;
 • Създаване и работа със селскостопански агрегат;
 • Поддържане и съхраняване на техниката;
 • Определяне породите и екстериорните типове селскостопански животни и птици;
 • Сортиране по пол и възраст;
 • Прилагане методите на развъждане, отбор и подбор;
 • Ръководене на размножителния процес;
 • Подбиране и подготвяне на подходящи фуражи; Извършване нормирано хранене в зависимост от категорията;
 • Подбиране правилен режим на хранене;
 • Избор на място за животновъдни ферми, птицеферми и пчелини;
 • Подбиране подходяща система за отглеждане;
 • Разпознаване болни и здрави животни,  птици, пчели и буби;
 • Признаците на основните заразни и незаразни паразитни болести;
 • Извършване елементарно ветеринарно обслужване;
 • Първична обработка на отделните продукти;
 • Производство на екологично чиста продукция;
 • Правилно съхраняване на получените продукти.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на предметитеТеорияПрактикаОбщо  
А.Обща задължителна професионална подготовка201535
1.Здравословни и безопасни условия на труд459
2.Икономика161026
Б.Отраслова задължителна професионална подготовка392665
1.Чужд език по професията1515
2.Техническо чертане5712
3.Трактори и автомобили151429
4.Безопасност на движението по пътищата459
В.Специализирана задължителна професионална подготовка199301500
1.Анатомия и физиология51015
2.Основи на животновъдството5510
3.Хранене и развъждане71017
4.Фуражопроизводство51015
5.Животновъдство405090
6.Основи на ветеринарната медицина102030
7.Експлоатация и ремонт на земеделска техника268
8.Селскостопанска техника152035
9.Работа с машинно-тракторни агрегати 3030
10.Отглеждане на пчелните семейства110140250
Г.Производствена практика 6060
 ВСИЧКО:258402660
Scroll to Top