Начало » 6210506 Зайцевъдство

6210506 Зайцевъдство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЖивотновъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЗайцевъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210506
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210506 – “Зайцевъдство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Здравословните и безопасни условия на труд при извършване на различни видове животновъдни дейности; както и изискванията за противопожарна безопасност;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно КТ, да разбира договорните отношения работодател и работник;
 • Анатомичното устройство и физиологичните особености на отглежданите животни;
 • Технологията при развъждане и отглеждане на животни;
 • Да осъществява контрол на продуктивността на овцете, държавните стандарти за качеството на продукцията;
 • Правилното съхраняване на получената животинска продукция;
 • Екологичните изисквания към произведената продукция;
 • Основните принципи на пазарната икономика и особеностите й в животновъдството;
 • Изискванията за противопожарна безопасност;

ДА МОЖЕ:

 • Да прави агропроизводствена характеристика на почвата;
 • Да извършва основни технологични операции при отглеждане на фуражни култури;
 • Да познава технологията на отглеждане при различните видове животни;
 • Да избира подходящи технологии за отглеждане на животните;
 • Да определя признаците и методите за извършване на селекцията;
 • Да полага основни грижи при отглеждане на животните;
 • Да развъжда животни;
 • Да прилага нормирано хранене при различни видове животни

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка906822
1ЗБУТ1010 
2Трудово раво.44 
3Аграрно право.88 
4Аграрен мениджмънт.1010 
5Аграрен маркетинг.1212 
6Счетоводство.88 
7Текстообработка.22814
8Чуждоезиково обучение.1688
БОтраслова задължителна професионална подготовка.16060100
1Растениевъдство.1004060
2Земеделска техника.602040
ВСпецифична професионална подготовка по специалност “Зайцевъдство”410150260
1 Зайцевъдство.310110200
2Ветеринарна медицина.802060
3Екология и хигиена.2020 
ВСИЧКО:660278382
Scroll to Top