Начало » 6210504 Свиневъдство

6210504 Свиневъдство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЖивотновъдство
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСвиневъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210504
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ262
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА398
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210504 – “Свиневъдство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Биологичните особености и спецификата при отглеждане;
 • Основните болести и неприятели и познава признаците на заболяванията;
 • Разпознава основните видове и групи фуражи;
 • Технологиите при прибиране, подготовка, преработка, съхранение и раздаване на фуражите;
 • Специфика и методичен контрол на репродуктивните признаци;
 • Ботаническата и биологична характеристики на основните групи фуражни култури;
 • Видов и сортов състав;
 • Технологии за отглеждане и прибиране;
 • Зоохигиенни изисквания за производство съгласно стандартите на ЕС;
 • Анатомичните и физиологичните особености;
 • Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане;
 • Видове фуражи, начини за обработването им;
 • Нормирано хранене;
 •  Първична преработка;
 • Начини на съхраняване;
 • Породи;
 • Начините за хранене и отглеждане на различните производствени категории и направления в свиневъдството;
 • Начини за прибиране и съхраняване на продукцията;
 • Видове чертежи, проекции, оразмеряване, условни означения;
 • Системи на тракторите и автомобилите;
 • Класификация на селскостопанските машини;
 • Текущ ремонт и поддържане на доилни апарати;
 • Спазване на технологичната последователност при извършване на селскостопански дейности;
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства;
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности.

ДА МОЖЕ:

 • Определя породата, производственото направление, категорията здравен статус на животните;
 • Извършва машинно доене, стрижба, раздаване на фуражите и получаване и съхраняване на готовата продукция;
 • Извършва действия при раждане( издърпване)  и следродилни грижи за животните;
 • Разпознава видовия и сортовия състав на земеделските фуражни култури;
 • Подпомага основните технологични операции при отглеждане и прибиране на фуражите и извършва тяхното раздаване;
 • Прави зоохигиенна преценка на помещенията;
 • Разпознава фуражите и преценяване на качеството им;
 • Определя породите;
 • Избира подходящ начин на хранене и отглеждане;
 • Извършва всички процедури при машинно доене и съхраняване на млякото;
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модула и учебните предмети, които се изучават  ТеорияПрактикаОбщо
 І.Обща задължителна професионална подготовка8020100
1.Здравословни и безопасни условия на труда17320
2.Компютърно обучение101020
3.Основи на пазарната икономика1010
4.Общи правила на трудовото-правното законодателство66
5.Езиково обучение30 30
6.Бизнес комуникации7714
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка383270
7.Анатомия и физиология101020
8Фуражопроизводство14620
9Животновъдство141630
 ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка „СВИНЕВЪДСТВО“144346490
10.Стопанско значение на животновъдството16420
11.Класификация на породите203050
12.Развъждане344680
13.Селекция и репродукция. Случен план204060
14.Хранене287098
15.Селскостопанска техника183654
16Основи на ветеринарната медицина8816
17.Учебна практика 112112
  ВСИЧКО :262398660
Scroll to Top