Начало » 6210407 Коневъдство и конна езда

6210407 Коневъдство и конна езда

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-животновъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКоневъдство и конна езда
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210407
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ280
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА680
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210407 – “Коневъдство и конна езда”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Почви, фуражи, технологии за производство на фуражни култури, сено, слама, силаж, сенаж и др.
 • Селскостопанска техника за производство на фуражни – видове;
 • Устройство и принцип на действие на селскостопанската техника;
 • Агрегатиране на селскостопанска техника;
 • Текущ ремонт, поддръжка и съхранения на техниката;
 • Основни органи и системи на коня;
 • Породи коне и екстериор на коня;
 • Отглеждане на коне;
 • Методите на развъждане на конете, отбор и подбор;
 • Размножение при конете;
 • Използване на конете;
 • Фуражи за коне, химичен състав и хранителна стойност;
 • Норми и технологии за хранене на различни категории коне;
 • Изисквания за създаване на конеферма;
 • Технологии за отглеждане на коне;
 • Хигиена на конете и конефермата;
 • Трениране, изпитване и ездова подготовка на конете;
 • Болести и профилактика при конете: Причинители; Клинични признаци;
 • Патогенеза; Лечение;
 • Лични предпазни средства;
 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Икономика на конеферма.

ДА МОЖЕ:

 • Разпознаване типовете почви;
 • Извършване основни технологични операции във фуражопроизводството – почвообработка, сеитба, торене, напояване, растителна защита, рекултиране, приготвяне на сено, силаж, сенаж;
 • Изготвяне на работни скици, чертежи;
 • Управление и работа с трактор;
 • Регулиране на селскостопанските машини и инвентар за технологични операции при производство на фуражи;
 • Работа със селскостопански агрегат;
 • Поддържане и съхраняване на селскостопанската техника и инвентар;
 • Определяне типовете и породите коне;
 • Прилагане знанията за отглеждане на коне;
 • Прилагане на развъдните методи, отбор, подбор и размножение при конете;
 • Работа с конете във впряг и под седло;
 • Поддържане хигиената на коне и конюшнята;
 • Подготовка на подходящи фуражи за коне и тяхното нормирано хранене в зависимост от възрастта, предназначението и физиологичното състояние на коня;
 • Подбор на технологичен режим за хранене и поене на конете;
 • Избор на място за строеж на коневъдна ферма или конюшня за коне в тренинг;
 • Подбор за технология за отглеждане на коне;
 • Производство на коне за работа, конен спорт, надбягвания и туризъм;
 • Разпознаване на основните заболявания по конете;
 • Разпознаване признаците на коликите при конете;
 • Извършване на елементарно ветеринарно обслужване;
 • Екологичните изисквания при производство на коне;
 • Реализация на конете;Обучение на коне за езда.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на предметитеТеорияПрактикаБрой часове
 Обща задължителна  професионална подготовка80 80
1.Здравословни и безопасни условия на труд10 10
2.Икономика35 35
3.Предприемачество35 35
 Отраслова задължителна професионална подготовка100 100
1.Чужд език по професията30 30
2.Техническо чертане17 17
3.Трактори и автомобили35 35
4.Безопасност на движението по пътищата18 18
Специфична задължителна професионална подготовка100680  780
1.Анатомия и физиология81220
2.Основи на животновъдството10 10
3.Хранене и развъждане81220
4.Фуражопроизводство8614
5.Животновъдство164965
6.Основи на ветеринарната медицина81826
7.Коневъдство81826
8.Конна езда81826
9.Болести по конете17 17
10.Експлоатация и ремонт на земеделска техника 77
11.Селскостопанска техника92029
12.Учебна практика по   
12.1.Анатомия и физиология 3030
12.2.Хранене и развъждане 2020
12.3.Животновъдство 110110
12.4.Фуражопроизводство 1717
12.5.Трактори и автомобили 3535
12.6.Селскостопанска техника 4040
12.7.Експлоатация и ремонт на земеделска техника 1212
12.8.Работа с машинно-тракторни агрегати 2020
12.9.Коневъдство 7070
12.10.Конна езда 7070
12.11.Болести по конете 3636
13.Производствена практика 6060
Всичко:280680960
Scroll to Top