Начало » 6210406 Пчеларство и бубарство

6210406 Пчеларство и бубарство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-животновъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПчеларство и бубарство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210406
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ306
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА654
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210406 – “Пчеларство и бубарство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • устройството на всеки един вид пчелен кошер;
 • анатомичното устройство на пчелите;
 • правилата и техниката на работа в пчелин и със самото семейство;
 • основните фактори, които влияят върху развитието на пчелите и пчелните семейства;
 • основните грижи, които се полагат за пчелите през годината;
 • как се приготвя храна и кога и как се хранят пчелите;
 • основни мероприятия при създаване и организиране на пчелин;
 • основните методи за диагностика и болестите по пчелите;
 • най-важните правителствени документи, въз основа на които се провеждат мероприятията за развитие на пчеларството в нашата страна и за предпазване на пчелите и пилото от болести и неприятели.

ДА МОЖЕ:

 • да преценят кой кошер е подходящ за всеки един географски район – начин на пчеларстване;
 • да извършват прегледи на пчелни семейства;
 • да боравят добре с пчеларски инвентар;
 • да направляват развитието на пчелните семейства в зависимост от сезона;
 • да вземат проби от мед и восък и да го изследват за качество.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИТеорияПрактикаОбщо
А.Задължителна професионална подготовка8430114
1ЗБУТ12 12
2Аграрно право (Законодателство в пчеларството и бубарството )18624
3Икономика в агробизнеса181230
4.Аграрна политика в Европейския съюз12618
5.Основи на маркетинга в агробизнеса24630
Б.Отраслова професионална подготовка9636132
6.История, състояние и перспективи на развитие1212
7.Анатомия и биология361248
8.Екология – биологично пчеларство241842
9.НАССР при преработка на селскистопански продукти  (мед и пчелни продукти )24630
В.Специфична задължителна професионална подготовка126588714
10.Пчеларство – отглеждане на пчелни семейства181836
11.Технология за отглеждане на пчели181836
12.Пчеларски инвентар24630
13.Медоносна растителност30636
14.Пчелни продукти181836
15.Болести по пчелите181836
 УЧЕБНА ПРАКТИКА   
16.Създаване на пчелин8080
17.Кошери и технологии8080
18.Подвижно пчеларство104104
19.Майкопроизводство120120
 ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА120120
 Всичко306654960
Scroll to Top