Начало » 6210405 Зайцевъдство

6210405 Зайцевъдство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-животновъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЗайцевъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210405
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ443
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА517
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210405 – “Зайцевъдство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Биологични особености на домашния заек и особености при неговото отглеждане;
 • Основни болести и неприятели. Признаци на заболяванията;
 • Ветеринарна профилактика. Ваксинации и схеми на лечение в зайцевъдството;
 • Разпознаване основните групи фуражи за изхранване на зайците;
 • Спецификата и перманентен методичен контрол на основните стопански полезни признаци;
 • Ботаническата и биологичната характеристика на основните групи фуражи за изхранване на зайците;
 • Зоохигиенни и зооветеринарни изисквания;
 • Анатомични и физиологични особености на домашния заек;
 • Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане;
 • Нормирано хранене на различните възрастови групи;
 • Първична преработка и съхранение на фуражите;
 • Описание на породите;
 • Начините за хранене и отглеждане на различните производствени категории;
 • Системи за тракторите и автомобилите;
 • Текущ ремонт и поддържане;
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности;
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства;
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности;

ДА МОЖЕ:

 • Определя породата, производственото направление, здравния статус и възрастта на животното;
 • Извършва отглеждане, хранене, развъждане на домашния заек от различните възрастови категории;
 • Разпознава видовия и сортов състав на земеделските фуражни култури;
 • Извършва основни технологични операции при отглеждане и прибиране на използваните фуражни култури;
 • Прави зоохигиенна преценка на помещенията;
 • Извършва оборка и перманентна дезинфекция на стопанските помещения за зайци;
 • Разпознава продуктивните типове зайци;
 • Разпознава фуражите и преценяване на качеството им;
 • Определя породите;
 • Избира подходящ начин на хранене и отглеждане;
 • Нагласява и регулира механизмите и системите на тракторите и автомобилите;
 • Извършва първична преработка на фуражите и тяхното изхранване;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модула и учебните предмети, които се изучават  ТеорияПрактика Общо
І.Обща задължителна професионална подготовка10060160
1.Здравословни и безопасни условия на труда71017
2.Компютърно обучение252550
3.Основи на пазарната икономика369
4.Общи условия на трудово-правното законодателство6612
5.Езиково обучение50 50
6.Бизнес комуникации91322
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка12989218
1.Значение на зайцевъдството. Състояние и перспективи252550
2.Биологични особености на зайците101020
3.Технологии за отглеждане на зайците392160
4.Агроекология и принципи на устойчивото земеделие25732
5.Аграрна икономика и инвестиционно проектиране на зайцевъдството302656
ІІІ.Специфична за специалност 6210405 “Зайцевъдство” задължителна професионална214368582
1.Анатомо-физиологични особености на домашния заек101828
2.Основи на развъдно-подобрителната работа в зайцевъдството.335285
3.Породи зайци162541
4.Прегледи и екстериорна оценка на зайците223456
5.Хранене на различните категории зайци47111158
6.Продукти от зайцевъдството и първична обработка273966
7.Ветеринарна профилактика и лечение в зайцевъдството5169120
8.Организация на труда и мениджмънт в зайцевъдна ферма.101828
 Всичко:443517960
Scroll to Top