Начало » 6210404 Птицевъдство

6210404 Птицевъдство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-животновъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПтицевъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210404
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ430
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА530
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210404 – “Птицевъдство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Биологичните особености на вида и спецификата при неговото отглеждане;
 • Основните болести и неприятели и познава признаците на заболяванията;
 • Разпознава основните видове и групи фуражи;
 • Технологиите при прибиране, подготовка, преработка, съхранение и раздаване на фуражите;
 • Специфика и методичен контрол на репродуктивните признаци;
 • Ботаническата и биологична характеристики на основните групи фуражни култури;
 • Видов и сортов състав;
 • Технологии за отглеждане и прибиране;
 • Зоохигиенни изисквания за производство съгласно стандартите на ЕС;
 • Анатомичните и физиологичните особености на птиците;
 • Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане;
 • Видове фуражи, начини за обработването им;
 • Нормирано хранене;
 • Първична преработка;
 • Начини на съхраняване;
 • Породи и хибриди в птицевъдството;
 • Начините за хранене и отглеждане на различните категории и видове селскостопански птици;
 • Системи на тракторите и автомобилите;
 • Класификация на селскостопанските машини;
 • Текущ ремонт и поддържане;
 • Спазване на технологичната последователност при извършване на селскостопански дейности;
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства;
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности.

ДА МОЖЕ:

 • Определя породата, производственото направление, категорията здравен статус и възрастта на птиците;
 • Извършва отглеждане, хранене и получаване и съхранение на готовата продукция, контрол и отчет на здравния статус;
 • Спазва технологията на хранене и гледане;
 • Разпознава видовия и сортовия състав на земеделските фуражни култури;
 • Подпомага основните технологични операции при отглеждане и прибиране на фуражите и извършва тяхното раздаване;
 • Прави зоохигиенна преценка на помещенията;
 • Извършва оборка на помещенията, включително и дезинфекцията;
 • Разпознава фуражите и преценяване на качеството им;
 • Определя породите;
 • Избира подходящ начин на хранене и отглеждане;
 • Нагласява и регулира механизмите и системите на тракторите и автомобилите;
 • Извършва първична преработка;
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модула и учебните предмети, които се изучават  ТеорияПрактикаОбщо
І.Обща задължителна професионална подготовка14040180
1.Здравословни и безопасни условия на труда7512
2.Компютърно обучение252550
3.Основи на пазарната икономика25 25
4.Общи условия на трудово-правното законодателство15 15
5.Езиково обучение50 50
6.Бизнес комуникации181028
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка60140200
1.Стопанско значение и биологични особености3811
2.Конституция и екстериор. Видове породи246
3.Технологии за отглеждане на различни производствени категории птици103040
4.Агроекология и екологично производство на птицевъдна продукция82432
5.Аграрна икономика и инвестиционно проектиране на бизнес-проекти в птицевъдството3774111
ІІІСпецифична за специалност 6210504 “птицевъдство” задължителна професионална подготовка230350580
 Стопанско значение на птицевъдството и анатомофизиологични особености на вида222850
 Развъждане и селекция в птицевъдството6085145
 Породи и хибриди в птицевъдството. Производствени направления355590
 Морфология на яйцето и инкубация385795
 Хранене на различни категории селскостопански птици203050
 Породи птици и специфика за отглеждане152742
 Породи и видове водоплаващи птици. Специфика на отглеждане152742
 Организация на ветеринарно-профилактичната и лечебната дейност101424
 Мениджмънт на птицевъдна ферма152742
 Всичко:430530960
Scroll to Top