Начало » 6210403 Свиневъдство

6210403 Свиневъдство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-животновъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСвиневъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210403
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ430
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА530
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210403 – “Свиневъдство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Биологичните особености на вида и спецификата при неговото отглеждане;
 • Основните болести и неприятели и познава признаците на заболяванията;
 • Разпознава основните видове и групи фуражи и методика за използването им;
 • Технологиите за подготовка, преработка, съхранение и раздаване на фуражите;
 • Специфика и методичен контрол на репродуктивните признаци;
 • Ботаническата и биологична характеристики на основните групи фуражни култури;
 • Видов и сортов състав;
 • Технологии за отглеждане и прибиране;
 • Зоохигиенни изисквания за производство съгласно стандартите на ЕС;
 • Анатомичните и физиологичните особености на свинете;
 • Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане;
 • Видове фуражи, начини за обработването им;
 • Нормирано хранене;
 • Първична преработка;
 • Начини на съхраняване;
 • Породи и хибридизация в свиневъдството;
 • Начините за хранене и отглеждане на различните категории свине;
 • Системи на тракторите и автомобилите;
 • Класификация на селскостопанските машини;
 • Спазване на технологичната последователност при извършване на селскостопански дейности;
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства;
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности.

ДА МОЖЕ:

 • Определя породата, производственото направление, категорията здравен статус и възрастта на СВИНЕТЕ.;
 • Извършва опрасването и първите грижи за новороденото прасило;
 • Разпознава видовия и сортовия състав на земеделските фуражни култури;
 • Подпомага основните технологични операции при отглеждане и прибиране на фуражите и извършва тяхното раздаване;
 • Прави зоохигиенна преценка на помещенията;
 • Извършва оборка на животните и производствените помещения;
 • Разпознава продуктивните типове и категории свине;
 • Разпознава фуражите и преценяване на качеството им;
 • Определя породите;
 • Избира подходящ начин на хранене и отглеждане;
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модула и учебните предмети, които се изучават  ТеорияПрактика Общо
І.Обща задължителна професионална подготовка14040180
1.Здравословни и безопасни условия на труда7512
2.Компютърно обучение252550
3.Основи на пазарната икономика25 25
4.Общи условия на трудово-правното ….15 15
5.Езиково обучение50 50
6.Бизнес комуникации181028
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка60140200
1.Значение и перспективи за развитие на свиневъдството Биологични особености на свинете.92130
2.Конституция, екстериор и кондиция. Производствени типове.61521
3.Технологии за отглеждане на различни производствени категории свине.142842
4.Агроекология и съхранение на торовата маса.81927
5.Аграрна икономика и инвестиционно проектиране на бизнес-проекти в свиневъдството.235780
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка230350580
 Стопанско значение и перспективи на свиневъдството.Особености.8210
 Класификация на породите в свиневъдството.Производствени типове.132134
 Възпроизводителни признаци при свинете.5082132
 Угоителна продуктивност. Хранене на свине от различни производствени категории.65102167
 Кланична продуктивност.284472
 Развъждане и селекция при свинете.294978
 Профилактика на основните заболявания при свинете.182947
 Мениджмънт на свиневъдна ферма192140
 Всичко:430530960
Scroll to Top