Начало » 6210402 Овцевъдство

6210402 Овцевъдство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-животновъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОвцевъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210402
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ430
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА530
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210402 – “Овцевъдство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Биологичните особености на вида и спецификата при неговото отглеждане;
 • Основните болести и неприятели и познава признаците на заболяванията;
 • Разпознава основните видове и групи фуражи;
 • Технологиите при прибиране, подготовка, преработка, съхранение и раздаване на фуражите;
 • Специфика и методичен контрол на репродуктивните признаци;
 • Ботаническата и биологична характеристики на основните групи
 • Фуражни култури;
 • Видов и сортов  състав;
 • Технологии за отглеждане и прибиране;
 • Зоохигиенни изисквания за производство съгласно стандартите на ЕС;
 • Анатомичните и физиологичните особености на овцете;
 • Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане;
 • Видове фуражи, начини за обработването им;
 • Нормирано хранене;
 • Първична преработка;
 • Начини на съхраняване;
 • Породи;
 • Начините за хранене и отглеждане на различните производствени категории и направления в овцевъдството;
 • Начини на доене и съхраняване на продукцията;
 • Видове чертежи, проекции, оразмеряване, условни означения;
 • Системи на тракторите и автомобилите;
 • Класификация на селскостопанските машини;
 • Устройството и използване на доилни апарати в овцевъдството;
 • Начините за поставяне на агрегат;
 • Текущ ремонт и поддържане;
 • Спазване на технологичната последователност при извършване на селскостопански дейности;
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства;
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности.

ДА МОЖЕ:

 • Определя породата, производственото направление, категорията здравен статус и възрастта на овцете;
 • Извършва машинно доене, стрижба, раздаване на фуражите и получаване и съхраняване на готовата продукция;
 • Извършва агнене на овцете и следродилни грижи за агнетата;
 • Разпознава видовия и сортовия състав на земеделските фуражни култури;
 • Подпомага основните технологични операции при отглеждане и прибиране на фуражите и извършва тяхното раздаване;
 • Прави зоохигиенна преценка на помещенията;
 • Извършва оборка на овцете от различни категории;
 • Разпознава фуражите и преценяване на качеството им;
 • Определя породите;
 • Избира подходящ начин на хранене и отглеждане;
 • Извършва всички процедури при машинно доене и съхраняване на млякото;
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование учебните предметиОбщоТеорияПрактика
I.Обща задължителна професионална подготовка18014040
1.Здравословни и безопасни условия на труда1275
2.Компютърно обучение502525
3.Основи на пазарната икономика2525 
4.Общи условия на трудово-правното законодателство1515 
5.Езиково обучение5050 
6.Бизнес комуникации281810
II.Отраслова задължителна професионална подготовка20060140
1.Стопанско значение и биологични особености1192
2.Конституция и екстериорб24
3.Технологии за отглеждане на различни производствени категории овце401030
4.Агроекология и екологично производство на овцевъдна продукция32824
5.Аграрна икономика и инвестиционно проектиране на бизнес-проекти в овцевъдството1113774
III.Специфична задължителна професионална подготовка580230350
1.Стопанско значение на овцевъдството и биологически особености на вида502030
2.Класификация на породите в овцевъдството602436
3.Породна структура и продуктивните направления401624
4.Развъждане на овцете903060
5.Контрол на продуктивните признаци. Бонититовка.502030
6.Селекция и репродукция. Случен план в овцевъдството.612536
7.Хранене на овцете1074760
8.Получаване, транспорт и съхранение на готовата продукция441628
9.Организация на ветеринарно-профилактичната и лечебната дейност441624
10.Мениджмънт на овцевъдна ферма401624
  Всичко:960430530
Scroll to Top