Начало » 6210307 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслении медоносни култури

6210307 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслении медоносни култури

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРастениевъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАГъбопроизводство и билки, етерични-маслении медоносни култури
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210307
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ284
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА376
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210307 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслении медоносни култури

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Нормативите относно здравословните и безопасни условия на труда;
 • Основите на пазарната икономика;
 • Общите правила на трудово-правното законодателство;
 • Да има фундаментални познания в областите:
  • Растениевъдство;
  • Общо земеделие;
  • Агрохимия и торене;
  • Фитопатология;
  • Аграрна икономика;
 • Да притежава детайлни познания в областите на:
  • Гъбарство.
  • Почвознание.
  • Хидромелиорации и съоръжения.
  • Растителна защита.
  • Селскостопански машини.
  • Агроклиматология.
  • Проектиране в земеделието.
 • Управление на земеделската ферма.

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага нормативите относно здравословните и безопасни условия на труда.
 • Да работи при условия на пазарна икономика.
 • Да спазва общите правила на трудово-правното законодателство.
 • Да ползва познанията си в областите:
  • Растениевъдство;
  • Общо земеделие;
  • Агрохимия и торене;
  • Фитопатология;
  • Аграрна икономика;
 • Да прилага в практиката успешно познанията си в областите на:
  • Гъбарство.
  • Почвознание.
  • Хидромелиорации и съоръжения.
  • Растителна защита.
  • Селскостопански машини.
  • Агроклиматология.
  • Проектиране в земеделието.
  • Управление на земеделската ферма.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модула и учебните предмети, които се изучаватОбщоТорияПрактика
І.Обща задължителна професионална подготовка16010060
1.Здравословни и безопасни условия на труда21156
2.Компютърно обучение381028
3.Основи на пазарната икономика281414
4.Общи условия на трудово-правното законодателство231112
5.Езиково обучение5050
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка20080120
1.Растениевъдство502030
2.Общо земеделие321616
3.Агрохимия и торене321616
4.Фитопатология321616
5.Аграрна икономика443014
ІІІ.Специфична за специалност 6210106“Гъбопроизводството” задължителна професионална подготовка300104196
1.Гъбарство882464
2.Почвознание1688
3.Хидромелиорации и съоръжения1688
4.Растителна защита402416
5.Селскостопански машини1688
6.Агроклиматология1688
7.Проектиране в земеделието321616
8.Управление на земеделската ферма76868
Общо660284376
Scroll to Top