Начало » 6210306 Тютюнопроизводство

6210306 Тютюнопроизводство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРастениевъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТютюнопроизводство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210306
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ673
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ285
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА388
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210306 – “Тютюнопроизводство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • познава,  спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • опазва околната среда;
 • използва информационни и комуникационни технологии;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • работи в екип,  като участва активно при разпределението и изпълнението на задачите, възложени от техник-растениевъда;
 • отнася се с чувство на отговорност при възлагане и изпълнение на задачите, притежава необходимите психологически знания и умения;
 • осъществява ефективни работни взаимоотношения в групата,  с която работи, както и с прекия си ръководител;
 • разбира своята роля и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • притежава необходимите икономически знания в областта на професията;
 • умее да разчита и използва информация от специализирани информационни материали, учебни помагала, технологични карти;
 • осъществява кратка устна и писмена комуникация на чужд език;
 • познава и прилага изискванията на нормативните документи,  регламентиращи дейностите в растениевъдството и опазването на околната среда;
 • познава специфичните изисквания при отглеждането на основните селскостопански култури;
 • разчита и използва специализирана информация относно културите, посадъчния материал, торовете и използваните химически препарати.

ДА МОЖЕ:

 • Разпознава различните сортотипове тютюн и изискванията по отглеждането им;
 • Подготвя лехите и площта в култивационните съоръжения за сеитба;
 • Участва в сеитбата на семената за производство на разсад;
 • Полага грижи за разсада до изнасянето му на полето – поливане, торене, пръскане, подхранване, закаляване;
 • Следи за срока за изнасяне на разсада, организира подготовката и изнасянето му на постоянно място;
 • Подготвя площта за разсаждане на тютюна на постоянно място – подравняване, торене, разсаждане на разсада на ръка по определена схема и обслужване на разсадопосадъчните машини;
 • Разчита технологичните карти и следи за навременно провеждане на мероприятията по опазване на тютюна на полето – ръчно окопаване, подхранване, пръскане на ръка и обслужване на машините за растителна защита;
 • Участва в организацията и в напояването на тютюна през периода на вегетация – разполагане и обслужване на поливната техника, определя сроковете за напояване и размера на поливните норми;
 • Прибира и подготвя машините и съоръженията за съхранение;
 • Познава сроковете за извършване на специфичните мероприятия по отглеждане на тютюна (кършене и филизене );
 • Познава степените на зрялост и съдейства за вземането на точни решения за извършване на беритби на тютюна по отделни пояси;
 • Участва в беритбите и провежда манипулациите по подготовка на тютюна за съхранение и реализация – низане, сушене и др.
 • Участва в организацията и извършването на мероприятията по отглеждане,опазване и прибиране на тютюна

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
І.Обща задължителна професионална подготовка1648084
1.Здравословни и безопасни условия на труд1688
2.Компютърно обучение522626
3.Основи на пазарната икономика835
4.Общи правила на трудово-правното законодателство1266
5.Езиково обучение522626
6.Бизнес комуникации1257
7.Пожарна и аварийна безопасност1266
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка1135063
1.Техническо чертане1064
2.Трактори и автомобили732944
3.Безопасност на движението301515
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка за специалността  „Тютюнопроизводство“ – 6210306396155241
1.Земеделие и почвознание371918
2.Ботаника452520
3.Растениевъдство823547
4.Тютюнопроизводство1244777
5.Селскостопанска  техника451827
6.Експлоатация на земезелската техника331122
7.Производствена практика30 30
Всичко 673285388
Scroll to Top