Начало » 6210305 Селекция и семепроизводство

6210305 Селекция и семепроизводство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРастениевъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСелекция и семепроизводство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210305
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ310
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА360
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210305 – “Селекция и семепроизводство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основите на земеделието, основните закони на земеделието, факторите за живота на растенията и факторите на добива, на селскостопанската енергетика на финансите и финансовата политика, на аграрното, търговското и данъчно право;
 • Да познава регионалната аграрна политика, бизнес средата и екологичната стратегия; съхранението и преработката на ССП р – я; Анализ на стопанската дейност; Механизация на земеделието; Видовете болести по различните култури; Храненето и торенето на растенията, видовете подхранващи торове;
 • Как селекцията подобрява културните растения;
 • Какви методи използва селекцията за постигане на резултати;
 • Как се произвеждат семена от новите сортове-житни, технически, зърнено-бобови и др.;
 • Защо апробацията подобрява семепроизводната дейност;
 • Как се удължава живота на сортовете.

ДА МОЖЕ:

 • отчита факторите за живота на растенията и възможностите за тяхното най – рационално използване; да съставя ротационни таблици;
 • уплътняване на сеитбообръщението с междинни култури;
 • съставяне на полски сеитбообръщения за неполивни площи; на райони, застрашени от ерозия;
 • разработване на технологичен план за обработка на почвата в дадено сеитбообръщение;
 • разработва и прилага систем,а за сеитбообръщение и обработка на почвата на дадена ферма;
 • планира основните разходи по отглеждането на културите;
 • определя честотата на семената; кълняемостта, масата на 1000 семена; да изчислява посевните норми;
 • различава видовете плевелни растения;
 • да работи с хербицидите;
 • да използва механизирани технологии технологии; да прилагат механизация в земеделското производство;
 • да разпознават знаците за безопасност на труда в растителната защита;
 • да определят торовата норма; да вземат почвени проби за установяване на почвеното плодородие;
 • да разпознават елитните растения в посева;
 • да определят качесвата на посевния материал;
 • да извършват ръсене и обеззаразяване на семената;
 • да използват компютъра в дейността на земеделската ферма.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА И УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ, КОИТО СЕ ИЗУЧАВАТТеорияПрактикаОбщо
I.Обща задължителна  професионална подготовка  4040
1.Здравословни и безопасни условия на труда1010
2.Икономика1010
3.Предприемачество2020
II.Отраслова задължителна професионална подготовка  8686
1.Английски език2020
2.Техническо чертане1818
3.Трактори и автомобили3030
4.Безопаснот на движението по пътищата1818
III.Специфична задължителна професионална подготовка  184350534
1.Земеделие с почвознание108090
2.Ботаника88
3.Растениевъдство145064
4.Генетика88
5.Селекция383674
6.Семепроизводство304676
7.Растителна защита303060
8.Експлоатация на земеделска техника.Работа с машинно-тракторни агрегати303060
9.Работа с машинно-тракторни агрегати3030
10.Селскостопанска техника164864
 Общо:310350660
Scroll to Top