Начало » 6210303 Зеленчукопроизводство

6210303 Зеленчукопроизводство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРастениевъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЗеленчукопроизводство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210303
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ280
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА380
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210303 – “Зеленчукопроизводство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Състав, свойства на почвата, типове почви;
 • Видове обработки на почвата, агротехническите изисквания при обработка на почвата;
 • Разпознаване видовете торове и определяне срока и начина на внасянето им;
 • Подготовката на площите за напояване и начините на напояване;
 • Изискванията при подготовката на посевния материал, срока и начина на сеитба и засаждане;
 • Разпознаване основните групи вредители по зеленчуковите култури;
 • Основните методи и средства за провеждането на растително-защитни мероприятия;
 • Ботаническата и биологичната характеристики на основните групи зеленчукови култури;
 • Видове и сортове състав;
 • Класификация на тракторите и автомобилите и видовете двигатели;
 • Системи на тракторите и автомобилите;
 • Класификация на селскостопанските машини;
 • Устройството и принципа на действие на селскостопанските машини;
 • Начините за съставяне на агрегат;
 • Текущ ремонт и поддържане;
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности;
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства;
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности.

ДА МОЖЕ:

 • Определя вида и състава на почвата;
 • Извършва на оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работата;
 • Изчислява нормата на торене и извършване на торене;
 • Определя поливната и напоителна норма и извършване на напояването;
 • Подготвя на посевния и посадъчен материал;
 • Определя количеството семена и посадъчен материал и извършване на сеитба и засаждане;
 • Определя степента на вредност;
 • Сроковете на растителна защита;
 • Провежда растително-защитни мероприятия;
 • Разпознава видовия и сортов състав на зеленчуковите култури;
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини;
 • Прикачва селскостопанските машини;
 • Обслужва, поддържа и съхранява на селскостопанските машини;
 • Извършва първична преработка;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модула и учебните предмети, които се изучават  ТеорияПрактикаОбщо
І.Обща задължителна професионална подготовка16040200
1.Здравословни и безопасни условия на труда27532
2.Компютърно обучение252550
3.Основи на пазарната икономика2525
4.Общи условия на трудово-правното законодателство15 15
5.Езиково обучение50 50
6.Бизнес комуникации181028
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка60140200
1.Значение и класификация на зеленчуковите култури103040
2.Агрохимия и агроклиматология203050
3.Агрометеорология101020
4.Агроекология и принципи на устойчивото земеделие103040
5.Аграрна икономика104050
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка60200260
1.Почвообразувателен процес104050
2.Видове почви104050
3Сеитба102030
4.Напояване.104050
5Култивационни съоръжения104050
6Технологична карта53540
7.Мениджмънт на земеделската ферма.53540
 Общо280380660
Scroll to Top