Начало » 6210302 Полевъдство

6210302 Полевъдство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРастениевъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПолевъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210302
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ341
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА619
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210302 – “Полевъдство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • морфологичните и биологични особености и отглеждането на полските култури;
 • новите технологии за производство и системи за поддържане на земеделските площи в добро състояние в съответствие с изискванията за опазване на околната среда;
 • икономически важните болести, неприятелите по полските култури и борбата с причинителите им;
 • Познават свойствата и структурата на почвата;
 • Познават видовете обработки на почвата;
 • Познават начините на сеитба и засаждане;
 • Познават начините на напояване и мерките за борба с ерозията;
 • Познават почвите, торовете, семената и плевелите.
 • Познават вегетативните органи на растенията;
 • Описват и групират растенията според ботаническите им особености;
 • Познават начините на размножаване;
 • Познават растежа и развитието на растенията и връзката им с останалите физиологични процеси.
 • правилно да нагласяват и регулират селскостопанските машини;
 • последователно да извършват монтаж и демонтаж  на отделни детайли и възли на механизмите и системите;правилно да поддържат и съхраняват селскостопански машини и сложно прибираща техника;
 • стриктно да спазват изискванията за техника на безопасност и охрана на труда при работа с инструменти, уреди и машини;
 • правилно да използват  техническата документация и информация

ДА МОЖЕ:

 • Преценяват окомерно състоянието на почвата;
 • Разпознават видовете торове, семена, плевели и земеделски култури;
 • Прокарват напоителни бразди и временни канали;
 • Работят с градински инструменти.
 • Определят по външни признаци узряването на плодовете и семената.
 • да определят предназначението на отделните видове машини и съоръжения;
 • да описват устройството и принципа на действие на отделните машини и съоръжения;
 • да поддържат и съхраняват машините;
 • правилно да използват техническата документация и информация.
 • прилагат съвременните технологични схеми за растителна защита и торене, с цел получаване на по-качествена продукция;
 • прилагат методи за повишаване качеството на продукцията;
 • използват съвременните мелиоративни технологии и техники при конкретни условия и изисквания;
 • извършват първичната преработка в зависимост от особеностите на земеделските продукти, свързани с правилното съхранение и подготовката им за пазара (качество, допълнителни ползи и услуги);
 • изготвят план за производство;
 • водят политиката на качеството на производство.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ    ТЕОРИЯПРАКТИКАОБЩО
 Обща задължителна професионална подготовка  621880
1Здравословни и безопасни условия на труд16 16
2Икономика1010
3Чужд език по професията3030
4Комуникации в трудовата дейност61824
 Отраслова задължителна професионална подготовка206242448
5Земеделие  с  почвознание464894
6Ботаника и растениевъдство303262
7Полски култури84144228
8Експлоатация на земеделска техника91827
9Селскостопанска техника3737
10Специфична задължителна професионална подготовка132132
10.1Земеделие с почвознание 2020
10.2Растениевъдство 5252
10.3Селскостопанска техника 2020
10.4Работа с машинно-тракторни агрегати 2020
10.5Полски култури 2020
 ВСИЧКО268392660
Scroll to Top