Начало » 6210201 Лозаровинарство

6210201 Лозаровинарство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник в лозаровинарството
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЛозаровинарство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ388
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА572
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210201 – “Лозаровинарство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

  • Нормативите относно здравословните и безопасни условия на труда;
  • Основите на пазарната икономика;
  • Общите правила на трудово-правното законодателство.

ДА МОЖЕ:

  • Да прилага нормативите относно здравословните и безопасни условия на труда;
  • Да работи при условия на пазарна икономика;
  • Да спазва общите правила на трудово-правното законодателство.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модула и учебните предмети, които се изучават  ОбщоТеорияПрактика
І.Обща задължителна професионална подготовка1207149
1.Здравословни и безопасни условия на труда21156
2.Компютърно обучение281018
3.Основи на пазарната икономика231310
4.Общи условия на трудово-правното законодателство18180
5.Езиково обучение301515
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка20099101
1.Растениевъдство501931
2.Общо земеделие421824
3.Агрохимия и торене321616
4.Фитопатология и ентомология321616
5.Аграрна икономика443014
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка640218422
1.Лозарство1004060
2.Почвознание602436
3.Хидромелиорации и съоръжения753045
4.Растителна защита753045
5.Селскостопански машини753837
6.Агроклиматология853847
7.Проектиране в земеделието25817
8.Управление на земеделската ферма251015
9.Производствена практика1200120
 Общо:960388572
Scroll to Top