Начало » 6210107 Растителна защита и агрохимия

6210107 Растителна защита и агрохимия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-растениевъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРастителна защита и агрохимия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210107
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ444
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА516
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210107 – “Растителна защита и агрохимия”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Състав, свойства на почвата, типове почви;
 • Видове обработки на почвата, агротехническите изисквания при обработка на почвата;
 • Разпознаване видовете торове и определяне срока и начина на внасянето им;
 • Подготовката на площите за напояване и начините на напояване;
 • Разпознаване основните групи вредители по селскостопанските полски култури;
 • Основните методи и средства за провеждането на растително-защитни мероприятия;
 • Ботаническата и биологичната характеристики на основните групи полски култури;
 • Видов и сортов състав;
 • Класификация на тракторите и автомобилите и видовете двигатели;
 • Системи на тракторите и автомобилите;
 • Класификация на селскостопанските машини;
 • Устройството и принципа на действие на селскостопанските машини;
 • Начините за съставяне на агрегат;
 • Текущ ремонт и поддържане;
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности;
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства;
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности.
 • трайните насаждения в България и страните на ЕС;
 • новите технологии за производство и системи за поддържане на земеделските площи в добро състояние в съответствие с изискванията за опазване на околната среда;
 • морфологичните и биологични особености на  овощните култури и лозята;
 • икономически важните болести и неприятели по тях и борбата с причинителите им;
 • съвременните мелиоративни технологии и техники при конкретни условия и изисквания;
 • ролята на отделните елементи при храненето на растенията;
 • съдържанието, разпределението, формите и динамиката на хранителните елементи в почвата;
 • повишаване качеството на продукцията чрез различни видове торене.

ДА МОЖЕ:

 • Определя вида и състава на почвата;
 • Извършва на оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работата;
 • Изчислява нормата на торене и извършване на торене;
 • Определя степента на вредност;
 • Сроковете на растителна защита;
 • Провежда растително-защитни мероприятия;
 • Разпознава видовия и сортов състав на земеделските култури;
 • Извършва основни технологични операции при отглеждане и прибиране;
 • Нагласява и регулира механизмите и системите на тракторите и автомобилите;
 • Извършва монтаж и демонтаж;
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини;
 • Прикачва селскостопанските машини;
 • Обслужва, поддържа и съхранява на селскостопанските машини;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти.
 • създават нови технологични системи за растителна защита и торене, за съвременни  технологии и техники за отглеждане на овощните видове и лозята;
 • определят нуждите на растенията от хранителни елементи през различните периоди от вегетацията;
 • определят точно причината за смущения в растителния организъм при недостиг и при излишък на определен елемент;
 • посочват новите системи за поддържане на земеделските площи в добро състояние в съответствие с изискванията за опазване на околната среда;
 • създават нови технологични системи за торене при съвременни  технологии и техники за отглеждане на селскостопанските култури;
 • спазват и прилагат нормативните актове и закони, свързани с дейността.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модула и учебните предмети, които се изучават  ТеорияПрактикаОбщо
І.Обща задължителна професионална подготовка  32 32
1.Здравословни и безопасни условия на труда88
2.Икономика1212
3.Предприемачество1212
ІІ.Отраслова  задължителна професионална подготовка  11634150
1.Чужд език по професията3030
2.Техническо чертане2020
3.Трактори и автомобили303464
4.Безопасност на движението по пътищата3636
ІІІ.Специфична професионална подготовка  296482778
1.Земеделие с почвознание301242
2.Ботаника24 24
3.Растениевъдство116120236
4.Агрохимия405090
5.Растителна защита3082112
6.Експлоатация на земеделска техника8 8
7.Селскостопанска техника4866114
8.Работа с машино-тракторни агрегати 6262
9.Производствена практика 9090
  Общо444516960
Scroll to Top