Начало » 6210106 Гъбопроизводство

6210106 Гъбопроизводство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-растениевъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАГъбопроизводство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210106
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ980
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ480
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА500
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210106 – “Гъбопроизводство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

  • Нормативите относно здравословните и безопасни условия на труда;
  • Основите на пазарната икономика;
  • Общите правила на трудово-правното законодателство;
  • Да има фундаментални познания в областите: Растениевъдство, Общо земеделие, Агрохимия и торене, Фитопатология, Аграрна икономика;
  • Да притежава детайлни познания в областите на: Гъбарство, Почвознание, Хидромелиорации и съоръжения, Растителна защита, Селскостопански машини, Агроклиматология, Проектиране в земеделието, Управление на земеделската ферма.

ДА МОЖЕ:

  • Да прилага нормативите относно здравословните и безопасни условия на труда;
  • Да работи при условия на пазарна икономика;
  • Да спазва общите правила на трудово-правното законодателство;
  • Да ползва познанията си в областите: Растениевъдство, Общо земеделие, Агрохимия и торене, Фитопатология, Аграрна икономика;
  • Да прилага в практиката успешно познанията си в областите на: Гъбарство, Почвознание, Хидромелиорации и съоръжения, Растителна защита, Селскостопански машини, Агроклиматология, Проектиране в земеделието, Управление на земеделската ферма.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование учебните предметиТеорияПрактикаОбщо
І.Обща задължителна професионална подготовка10060160
1.Здравословни и безопасни условия на труда15621
2.Компютърно обучение102838
3.Основи на пазарната икономика141428
4.Общи условия на трудово-правното законодателство111223
5.Езиково обучение50 50
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка80120200
1.Растениевъдство203050
2.Общо земеделие161632
3.Агрохимия и торене161632
4.Фитопатология161632
5.Аграрна икономика301444
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка300320620
1.Гъбарство5555110
2.Почвознание5050100
3.Хидромелиорации и съоръжения5050100
4.Растителна защита454590
5.Селскостопански машини404585
6.Агроклиматология404585
7.Проектиране в земеделието101525
8.Управление на земеделската ферма101525
 Общо:480500980
Scroll to Top