Начало » 6210105 Тютюнопроизводство

6210105 Тютюнопроизводство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-растениевъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТютюнопроизводство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210105
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА656
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210105 – “Тютюнопроизводство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Нормативите относно здравословните и безопасни условия на труда;
 • Основите на пазарната икономика;
 • Общите правила на трудово-правното законодателство;
 • Да има фундаментални познания в областите: Растениевъдство, Общо земеделие, Агрохимия и торене, Фитопатология, Аграрна икономика;
 • Да притежава детайлни познания в областите на: Тютюнопроизводство, Почвознание, Хидромелиорации и съоръжения, Растителна защита, Селскостопански машини, Агроклиматология, Проектиране в земеделието, Управление на земеделската ферма.

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага нормативите, относно здравословните и безопасни условия на труда.
 • Да работи при условия на пазарна икономика.
 • Да спазва общите правила на трудово-правното законодателство.
 • Да ползва познанията си в областите:
 • Растениевъдство;
 • Общо земеделие;
 • Агрохимия и торене;
 • Фитопатология;
 • Аграрна икономика;
 • Да прилага в практиката успешно познанията си в областите на:
 • Тютюнопроизводство
 • Почвознание.
 • Хидромелиорации и съоръжения.
 • Растителна защита.
 • Селскостопански машини.
 • Агроклиматология.
 • Проектиране в земеделието.
 • Управление на земеделската фермаПравилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

  Наименование на  учебните предметиТеорияПрак­тикаОбщо
IОбща задължителна професионална подготовка10040140
1.Здравословни и безопасни условия на труда15 15
2.Компютърно обучение102030
3.Основи на пазарната икономика141024
4.Общи условия на трудово-правното законодателство111021
5.Езиково обучение50 50
IIОтраслова задължителна професионална подготовка80120200
1.Растениевъдство203050
2.Общо земеделие161632
3.Агрохимия и торене161632
4.Фитопатология161632
5.Аграрна икономика301444
IIIСпецифична за специалност задължителна професионална подготовка300320620
1.Тютюнопроизводство5555110
2.Почвознание5050100
3.Хидромелиорации и съоръжения5050100
4.Растителна защита454590
5.Селскостопански машини404585
6.Агрокпиматология404585
7.Проектиране в земеделието101525
8.Управление на земеделската ферма101525
 Общо480480960
Scroll to Top