Начало » 6210104 Селекция и семепроизводство

6210104 Селекция и семепроизводство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-растениевъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСелекция и семепроизводство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210104
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210104 – “Селекция и семепроизводство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Състав, свойства на почвата, типове почви;
 • Видове обработки на почвата, агротехническите изисквания при обработка на почвата;
 • Разпознаване видовете торове и определяне срока и начина на внасянето им;
 • Подготовката на площите за напояване и начините на напояване;
 • Изискванията при подготовката на посевния материал, срока и начина на сеитба и засаждане;
 • Разпознаване основните групи вредители по селскостопанските полски култури;
 • Основните методи и средства за провеждането на растително-защитни мероприятия;
 • Ботаническата и биологичната характеристики на основните групи полски култури;
 • Класификация на тракторите и автомобилите и видовете двигатели;
 • Системи на тракторите и автомобилите;
 • Класификация на селскостопанските машини;
 • Устройството и принципа на действие на селскостопанските машини;
 • Начините за съставяне на агрегат;
 • Текущ ремонт и поддържане;
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности;
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства;
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности.
 • Техниката на кръстосване при половата хибридизация;
 • Унаследяването на признаци при хибридизация;
 • Новите методи и средства за хибридизация;
 • Генетиката в биологичното земеделие;
 • Етапите на семепроизводството.

ДА МОЖЕ:

 • Определя вида и състава на почвата;
 • Извършва на оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работата;
 • Изчислява нормата на торене и извършване на торене;
 • Определя поливната и напоителна норма и извършване на напояването;
 • Подготвя на посевния и посадъчен материал;
 • Определя количеството семена и посадъчен материал и извършване на сеитба и засаждане;
 • Определя степента на вредност;
 • Сроковете на растителна защита;
 • Провежда растително-защитни мероприятия;
 • Разпознава видовия и сортов състав на земеделските култури;
 • Извършва основни технологични операции при отглеждане и прибиране;
 • Нагласява и регулира механизмите и системите на тракторите и автомобилите;
 • Извършва монтаж и демонтаж;
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини;
 • Прикачва селскостопанските машини;
 • Обслужва, поддържа и съхранява на селскостопанските машини;
 • Извършва първична преработка;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти.
 • Правят анализ на кариотипа при растенията;
 • Определят жизнеспособността на цветния прашец по различни методи;
 • Използват някои методи за изследване на наследствеността и изменчивостта;
 • Изработват временен микроскопски препарат от растителна клетка;
 • Посочват новите методи и средства на хибридизация при съвременните технологии;
 • Спазват и прилагат нормативните актове и закони, свързани с дейността.
 • Провеждат сортоизпитване при културите;
 • Правят апробация;
 • Осъществяват контро при семепроизводството;
 • Провеждат селекционната работа в областта на растениевъдството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модула и учебните предмети, които се изучават  ТеорияПрактикаОбщо
І.Обща задължителна професионална подготовка  32 32
1.Здравословни и безопасни условия на труд88
2.Икономика1212
3.Предприемачество1212
ІІ.Отраслова  задължителна професионална подготовка  11634150
1.Чужд език по професията3030
2.Техническо чертане2020
3.Трактори и автомобили303464
4.Безопасност на движението по пътищата3636
ІІІ.Специфична професионална подготовка  332456788
1.Земеделие с почвознание202242
2.Ботаника24 24
3.Растениевъдство116120236
4.Генетика20 20
5.Селекция283260
6.Семепроизводство2876104
7.Растителна защита3030     60
8.Експлоатация на земеделска техника8 8
9.Селскостопанска техника4866114
10.Работа с машино-тракторни агрегати 3030
11.Производствена практика 8080
 Общо470490960
Scroll to Top