Начало » 6210103 Трайни насаждения

6210103 Трайни насаждения

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-растениевъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТрайни насаждения
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210103
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ285
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА675
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210103 – “Трайни насаждения”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Състав, свойства на почвата, типове почви;
 • Видове обработки на почвата, агротехническите изисквания при обработка на почвата;
 • Разпознаване видовете торове и определяне срока и начина на внасянето им;
 • Подготовката на площите за напояване и начините на напояване;
 • Изискванията при подготовката на посевния материал, срока и начина на сеитба и засаждане;
 • Разпознаване основните групи вредители по селскостопанските трайни насаждения;
 • Основните методи и средства за провеждането на растително-защитни мероприятия;
 • Ботаническата и биологичната характеристики на основните групи трайни насаждения;
 • Видов и сортов състав;
 • Класификация на тракторите и автомобилите и видовете двигатели;
 • Системи на тракторите и автомобилите;
 • Класификация на селскостопанските машини;
 • Устройството и принципа на действие на селскостопанските машини;
 • Начините за съставяне на агрегат;
 • Текущ ремонт и поддържане;
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности;
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства;
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности.

ДА МОЖЕ:

 • Определя вида и състава на почвата;
 • Извършва на оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работата;
 • Изчислява нормата на торене и извършване на торене;
 • Определя поливната и напоителна норма и извършване на напояването;
 • Подготвя на посевния и посадъчен материал;
 • Определя количеството семена и посадъчен материал и извършване на сеитба и засаждане;
 • Определя степента на вредност;
 • Сроковете на растителна защита;
 • Провежда растително-защитни мероприятия;
 • Разпознава видовия и сортов състав на трайните насаждения;
 • Извършва основни технологични операции при отглеждане и прибиране на плодовете и тяхната търговска реализация;
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини;
 • Прикачва селскостопанските машини;
 • Извършва първична преработка;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

  Наименование на модула и учебните предмети, които се изучаватТеорияПрактикаОбщо
І.Обща задължителна професионална подготовка14935184
1.Здравословни и безопасни условия на труда16 16
2.Компютърно обучение252550
3.Основи на пазарната икономика2525
4.Общи правила на трудово-правното законодателство1515
5.Езиково обучение50 50
6.Бизнес-комуникации181028
ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка60140200
1.Значение и класификация на трайни насаждения103040
2.Агрохимия и агроклиматология203050
3.Агрометрология101020
4.Агроекология и принципи на устройството земеделие103040
5.Аграрна икономика104050
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка76500576
1.Почви104050
2.Плевели103040
3Напояване.103040
4Ерозия103040
5Овощни растения204060
5Управление на овощарска ферма163046
6Учебна практика по напояване 100100
7Учебна практика по Овощни растения 100100
8Производствена практика 100100
  Общо285675960
Scroll to Top