Начало » 6210101 Полевъдство

6210101 Полевъдство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-растениевъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПолевъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ387
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА573
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 6210101 – “Полевъдство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Състав, свойства на почвата, типове почви;
 • Видове обработки на почвата, агротехническите изисквания при обработка на почвата;
 • Разпознаване видовете торове и определяне срока и начина на внасянето им;
 • Подготовката на площите за напояване и начините на напояване;
 • Изискванията при подготовката на посевния материал, срока и начина на сеитба и засаждане;
 • Разпознаване основните групи вредители по селскостопанските полски култури;
 • Основните методи и средства за провеждането на растително-защитни мероприятия;
 • Ботаническата и биологичната характеристики на основните групи полски култури;
 • Видов и сортов състав;
 • Класификация на тракторите и автомобилите и видовете двигатели;
 • Системи на тракторите и автомобилите;
 • Класификация на селскостопанските машини;
 • Устройството и принципа на действие на селскостопанските машини;
 • Начините за съставяне на агрегат;
 • Текущ ремонт и поддържане;
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности;
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства;
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности.

ДА МОЖЕ:

 • Определя вида и състава на почвата;
 • Извършва на оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работата;
 • Изчислява нормата на торене и извършване на торене;
 • Определя поливната и напоителна норма и извършване на напояването;
 • Подготвя на посевния и посадъчен материал;
 • Определя количеството семена и посадъчен материал и извършване на сеитба и засаждане;
 • Определя степента на вредност;
 • Сроковете на растителна защита;
 • Провежда растително-защитни мероприятия;
 • Разпознава видовия и сортов състав на земеделските култури;
 • Извършва основни технологични операции при отглеждане и прибиране;
 • Нагласява и регулира механизмите и системите на тракторите и автомобилите;
 • Извършва монтаж и демонтаж;
 • Нагласява и регулира селскостопанските машини;
 • Прикачва селскостопанските машини;
 • Обслужва, поддържа и съхранява на селскостопанските машини;
 • Извършва първична преработка;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно да съхранява получените продукти;
 • Правилно да използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

  Наименование на модула и учебните предмети, които се изучават  ТеорияПрактикаОбщо
І.Обща задължителна професионална подготовка16040200
1.Здравословни и безопасни условия на труда27532
2.Компютърно обучение252550
3.Основи на пазарната икономика2525
4.Общи условия на трудово-правното законодателство15 15
5.Езиково обучение50 50
6.Бизнес комуникации181028
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка60140200
1.Значение и класификация на полските култури103040
2.Агрохимия и агроклиматология203050
3.Агрометеорология101020
4.Агроекология и принципи на устойчивото земеделие103040
5.Аграрна икономика104050
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка167393560
1.Почвообразувателен процес204969
2.Сеитба51722
3.Плевели101424
4.Напояване.101424
5.Ерозия101424
6.Есенни зърнено-житни култури152136
7.Пролетни зърнено-житни култури152136
8.Зърнено-бобови култури101424
9.Кореноплодни полски култури202848
10.Маслодайни, етерично-маслени и влакнодайни  култури304272
11.Мениджмънт на земеделската ферма255984
12Производствена практика 100100
 Всичко:387573960
Scroll to Top